1

ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

Σχετικά με την άδεια απουσίας για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με την υπ’ αρίθμ. 3087/11-9-2002 απόφαση του Υπουργού Εργασίας :

1. Για όσους εργάζονται με το καθεστώς της πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας α) σε όσους μετακινηθούν για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος σε απόσταση 200 – 400 χιλιομέτρων θα χορηγηθεί άδεια μίας (1) εργάσιμης ημέρας, β) σε όσους μετακινηθούν σε απόσταση 401 χιλιομέτρων και άνω θα χορηγηθεί άδεια δύο (2) εργασίμων ημερών, εφόσον μετακινηθούν εξ ολοκλήρου οδικώς με βάση υπεύθυνη δήλωσή τους γ) σε όσους μετακινηθούν σε νησιά, για τα οποία δεν υπάρχει οδική πρόσβαση, ο αριθμός των ημερών αδείας που θα χορηγείται θα εξετάζεται κατά περίπτωση ανάλογα με την απόσταση και τις ειδικές συνθήκες μετακινήσεως, χωρίς όμως η άδεια να υπερβαίνει τις 3 εργάσιμες ημέρες.

2. Για όσους σύμφωνα με το πρόγραμμα εργασίας η Κυριακή των εκλογών είναι εργάσιμη, οι παραπάνω ημέρες αδείας προσαυξάνονται κατά μία.

3. Οι παραπάνω ημέρες αδείας χορηγούνται μετά αποδοχών.

4. Τα ίδια θα ισχύσουν εάν υπάρξει επαναληπτική ψηφοφορία, την αμέσως επόμενη Κυριακή.