1

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ 22ας ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ Π.Π.Σ. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ Ε.ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ Δ.ΚΑΠΡΑΝΟΥ

Απόσπασμα πρακτικού 22ας Συνεδρίασης
Τρίτη, 11 Δεκεμβρίου 2007

Το Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο της Ενώσεως Συντακτών ΗΕΑ συνεδρίασε σήμερα Τρίτη, 11 Δεκεμβρίου 2007 υπό την προεδρία του τακτικού μέλους συν. Ιωάν. Αποστολόπουλου, που αντικαθιστά τον εξαιρεθέντα πρόεδρο συν. Παναγιώτη Τερζή και με την παρουσία του τακτικού μέλους συν. Μαν. Καραμπατσάκη και των αναπληρωματικών μελών συν. Αρ. Καρρέρ, που αντικαθιστά το εξαιρεθέν τακτικό Παν. Τερζή, Αικατερίνης Δουλγεράκη, που αντικαθιστά το απουσιάζον τακτικό Παν. Μπόσδα, Γιώρ. Αρκουλή, που αντικαθιστά το απουσιάζον τακτικό Ελένη Ανδριανού, καθώς και της γραμματέως Μαρίας Χριστοφοράτου. Διαπιστωθείσης απαρτίας άρχισε η συνεδρίαση.
…………………………………..
Το ΠΠΣ συνεδρίασε προκειμένου να εξετάσει το αίτημα του εγκαλουμένου συν. Δ. Καπράνου περί ακυρώσεως της από 02.10.07 απόφασης του ΠΠΣ, για άσκηση πειθαρχικής δίωξης εναντίον του με βάση την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2411/27.09.07 έγκληση της συν. Ελ. Σπανοπούλου.

Στο αίτημά του ο εγκαλούμενος επικαλείται το άρθρο 57, εδ. 2 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, στο οποίο παραπέμπει το άρθρο 18, παρ. 6 του Καταστατικού της ΕΣΗΕΑ. Επιπλέον, προβάλλει τον ισχυρισμό ότι η πειθαρχική δίωξη που έχει ασκηθεί εναντίον του με βάση την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2411/27.09.07 έγκληση συν. Ελ. Σπανοπούλου, θα πρέπει να ακυρωθεί και εκ του λόγου ότι αφορά τα ίδια παραπτώματα για τα οποία είχε ήδη ασκηθεί δίωξη με βάση την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2391/07.09.07 έγκληση του συν. Δημ. Τρίμη.

Το ΠΠΣ αφού εξέτασε το ως άνω αίτημα του εγκαλούμενου σε συνδυασμό με τα στοιχεία του φακέλου, αποφαίνεται ως ακολούθως:
Το άρθρο 57, εδ. 2 του Κ.Πολ.Δ. στο οποίο παραπέμπει το άρθρο 18, παρ. 6 του Καταστατικού της ΕΣΗΕΑ, σε περιπτώσεις εξαιρέσεως, δίνει το δικαίωμα στον αιτούντα την εξαίρεση να ζητήσει και την ακύρωση των πράξεων της διαδικασίας στις οποίες είχε συμπράξει ο εξαιρούμενος.

Ως προς τον ισχυρισμό της άσκησης δίωξης για δεύτερη φορά για τα ίδια αδικήματα, το ΠΠΣ διαπιστώνει ότι πράγματι η έγκληση της συν. Ελ. Σπανοπούλου, που είναι ιδιαίτερα αναλυτική, αναφέρεται στις ίδιες πράξεις του εγκαλούμενου για τις οποίες είχε ήδη ασκηθεί πειθαρχική δίωξη με βάση την ως άνω έγκληση του συν. Δημ. Τρίμη.
Βασικός κανόνας, που προφανώς έχει εφαρμογή για όλα τα δικαιοδοτικά όργανα, είναι ότι δεν μπορεί να ασκηθεί νέα δίωξη εναντίον προσώπου ή προσώπων για τα ίδια αδικήματα. Διαφορετικά σε κάθε νέα έγκληση για τα ίδια παραπτώματα θα έπρεπε να ασκείται νέα δίωξη, να γίνονται παράλληλες δίκες και γενικά να δημιουργείται μια κατάσταση όχι μόνο εκτός νομιμότητας, αλλά και εκτός λογικής.

Το ΠΠΣ με την ως άνω απόφασή του προχώρησε στην άσκηση δεύτερης πειθαρχικής δίωξης για τα ίδια αδικήματα, παρά την επισήμανση μάλιστα δύο μελών ότι αυτό δεν είναι επιτρεπτό. Και στη συνέχεια κάλεσε τον εγκαλούμενο να προτείνει μάρτυρες, τόσο σχετικά με την εκδίκαση της πρώτης έγκλησης όσο και της δεύτερης, προωθώντας δύο χωριστές πειθαρχικές δίκες για το ίδιο αντικείμενο. Ενώ το ορθό θα ήταν να συνενώσει τις δύο υποθέσεις, λόγω ταυτότητας αντικειμένου.

Με την απόφασή του αυτή το ΠΠΣ παραβίασε βασική δικονομική αρχή και προσέδωσε στην όλη διαδικασία το στοιχείο της ακυρότητας. Ως εκ τούτου, το ΠΠΣ αποφασίζει ομόφωνα την ακύρωση της από 02.10.07 απόφασης του ΠΠΣ, με την οποία ασκήθηκε πειθαρχική δίωξη κατά του συν. Δ. Καπράνου. Την από 27.09.07 έγκληση της συν. Ελ. Σπανοπούλου εντάσσει στη διαδικασία που ήδη έχει αποφασίσει το ΠΠΣ για αυτεπάγγελτη έρευνα των καταγγελιών που έγιναν από τον συν. Δ. Τρίμη, καθώς οι καταγγελίες της συν. Ελ. Σπανοπούλου αφορούν τα ίδια παραπτώματα.

Το ΠΠΣ κρίνει ομόφωνα ότι η παρούσα απόφαση θα πρέπει να αναρτηθεί στο site της ΕΣΗΕΑ, προκειμένου να υπάρξει πλήρης ενημέρωση των συναδέλφων για το μεγάλο αυτό ζήτημα και να τερματιστούν φαινόμενα παραπληροφόρησης.

…………………………………..

Ο προεδρεύων                                         Η γραμματέας

 

Ιωάν. Αποστολόπουλος                         Μαρία Χριστοφοράτου