1

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ 6 – 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2007

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ 6 – 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2007
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ, ΤΟΥ Ν. 1264/1982 ΤΟΥ Ν. 2956/2001
ΚΑΙ ΤΟΥ Α.Ν. 248/1967

Στις 6 και 7 Ιουνίου 2007, ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Καταστατικού της Ένωσης, προσαρμοσμένες όμως στις διατάξεις του Ν. 1264/1982 μετά την επαναφορά του συστήματος της απλής αναλογικής για όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με τον Ν. 2956/2001, ως και τον Α.Ν. 248/1967 θα διεξαχθούν οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των νέων καταστατικών οργάνων της Ε.Σ.Η.Ε.Α. ως και για την ανάδειξη μελών του Δ.Σ. του Μορφωτικού Ιδρύματος της ΕΣΗΕΑ και του Δ.Σ. και της Εξελεγκτικής Επιτροπής του ΕΔΟΕΑΠ.
ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ
Οι υποψηφιότητες για τα διάφορα όργανα της ΕΣΗΕΑ, είτε αυτά εκλέγονται με το πλειοψηφικό σύστημα που προβλέπει το Καταστατικό (το Μεικτό Συμβούλιο και τα Πειθαρχικά Συμβούλια), είτε με το σύστημα της αναλογικής (το Διοικητικό Συμβούλιο και η Εξελεγκτική Επιτροπή), ως και για το Δ.Σ. του Μορφωτικού Ιδρύματος και για το Δ.Σ. και την Εξελεγκτική Επιτροπή του ΕΔΟΕΑΠ θα πρέπει να υποβληθούν γραπτά προς τη Γραμματεία της Ενώσεως μέχρι την Πέμπτη, 31 Μαΐου 2007 και ώρα 13.00 στη Γραμματεία της Ενώσεως.
Μετά την ημερομηνία και ώρα αυτή ΚΑΜΙΑ υποψηφιότητα δεν θα γίνει δεκτή.

Α) Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται γραπτά στη Γραμματεία της Ένωσης και διαβιβάζονται στην Εφορευτική Επιτροπή, η οποία ανακηρύσσει τους υποψήφιους και γνωστοποιεί τον κατάλογό τους καθώς και το πρόγραμμα των αρχαιρεσιών.
Β) Κάθε υποψήφιος μαζί με την αίτηση υποβάλλει και υπεύθυνη δήλωση, ότι ασκεί το επάγγελμα του συντάκτη ή ότι είναι συνταξιούχος και ότι δεν έχει στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα.
Γ) Για την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής τα μέλη μπορούν να υποβάλουν υποψηφιότητα είτε ως συνδυασμοί είτε ως ξεχωριστοί υποψήφιοι.
Δ) Για την εκλογή στο Μεικτό Συμβούλιο και τα Πειθαρχικά Συμβούλια της ΕΣΗΕΑ, στο Δ.Σ. του Μορφωτικού Ιδρύματος και στο Δ.Σ. και την Εξελεγκτική Επιτροπή του ΕΔΟΕΑΠ μόνο χωριστές υποψηφιότητες μπορούν να τεθούν. Όλοι οι υποψήφιοι κατά όργανο θα περιληφθούν σε ένα κοινό ψηφοδέλτιο, στο οποίο θα αναγραφούν με αλφαβητική σειρά.
Έντυπα υπεύθυνων δηλώσεων και αιτήσεων υποψηφιότητας, για όλα τα όργανα, υπάρχουν στη Γραμματεία.

Υπενθυμίζεται ότι οι ενστάσεις κατά των υποψηφιοτήτων θα πρέπει να υποβληθούν στην Εφορευτική Επιτροπή μέχρι την Παρασκευή, 1η Ιουνίου 2007 και ώρα 14.00.

ΠΟΙΟΙ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ ΕΚΛΕΓΕΙΝ ΚΑΙ ΕΚΛΕΓΕΣΘΑΙ
Σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Καταστατικού (άρθρα 12 παρ. 1, 17 παρ. 1 και 18 παρ. 1 & 2), το δικαίωμα του εκλέγειν έχουν όλα τα τακτικά μέλη της Ένωσης.
Το δικαίωμα του εκλέγεσθαι έχουν:
Α) Για το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ: Συντάκτες που έχουν τρία (3) χρόνια συμπληρωμένα, κατά τον χρόνο υποβολής υποψηφιότητας, ως τακτικά μέλη της Ένωσης.

Β) Για της Εξελεγκτική Επιτροπή της ΕΣΗΕΑ: Συντάκτες που έχουν επτά (7) χρόνια συμπληρωμένα, κατά τον χρόνο υποβολής υποψηφιότητας, ως τακτικά μέλη της Ένωσης.

Γ) Για το Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο : Συντάκτες που έχουν δέκα (10) χρόνια συμπληρωμένα, κατά τον χρόνο υποβολής υποψηφιότητας, ως τακτικά μέλη της Ένωσης.

Δ) Για το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο : Συντάκτες που έχουν δεκαπέντε (15) χρόνια συμπληρωμένα, κατά τον χρόνο υποβολής υποψηφιότητας, ως τακτικά μέλη της Ένωσης.

Ε) Για τους Εκπροσώπους στο Μεικτό Συμβούλιο : α) Συντάκτες που απασχολούνται στο συγκεκριμένο μέσο για το οποίο γίνεται η εκλογή, β) κάθε συνταξιούχος συντάκτης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 28 του Καταστατικού, κάθε τακτικό μέλος μπορεί να θέσει υποψηφιότητα και να εκλεγεί μονάχα για ένα από τα όργανα της Ένωσης.

ΣΤ) Για το Δ.Σ. του Μορφωτικού Ιδρύματος της ΕΣΗΕΑ: Συντάκτες που είναι τακτικά μέλη της Ένωσης.

Ζ) Για το Δ.Σ. και την Εξελεγκτική Επιτροπή του ΕΔΟΕΑΠ: Συντάκτες που έχουν πέντε (5) χρόνια συμπληρωμένα, κατά το χρόνο υποβολής υποψηφιότητας, ως μέλη της ΕΣΗΕΑ – μέτοχοι του ΕΔΟΕΑΠ.

Δεν έχουν το δικαίωμα του εκλέγεσθαι:
Α) Για όλα τα όργανα:
Κάθε μέλος της Ένωσης που είναι Υπουργός, Βουλευτής, Γενικός Γραμματέας Υπουργείου, Πρέσβης ε.τ., Δήμαρχος, Πρόεδρος Κοινότητας ή διορισμένος σε οποιαδήποτε μετακλητή θέση.
Β) Ειδικά για τα Πειθαρχικά συμβούλια:
Τα μέλη που έχουν καταδικαστεί σε ατιμωτικό αδίκημα ή με την ποινή της διαγραφής.
Γ) Ειδικά για τους Εκπροσώπους:
Οι εκδότες, οι διευθυντές, οι διευθυντές σύνταξης και οι αρχισυντάκτες.

Η ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ