1

Διευκρινίσεις για το επίδομα αφερεγγυότητας των πρώην εργαζομένων του ΔΟΛ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ κατά τη σημερινή συνεδρίασή του ανέθεσε στη Νομική Υπηρεσία της ΕΣΗΕΑ (Ακαδημίας 20 τηλ. 210-3675420 email: law@esiea.gr) τη σύνταξη των αιτήσεων όσων μελών της, πρώην εργαζομένων του συγκροτήματος ΔΟΛ, επιθυμούν να διεκδικήσουν το επίδομα αφερεγγυότητας από τον ΟΑΕΔ .

Δεδομένου ότι οι αιτήσεις πρέπει να κατατεθούν μέχρι τις 04.10.2017 στον ΟΑΕΔ, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσέλθουν το αργότερο μέχρι την Παρασκευή, 29.09.2017 στη Νομική Υπηρεσία της     Ενώσεως, άλλως να επικοινωνήσουν με τους  δικηγόρους τους, για να     δώσουν τη σχετική εντολή, έχοντας μαζί τους τα εξής δικαιολογητικά:

 – Αντίγραφο της κατατεθείσας αναγγελίας στον ειδικό διαχειριστή με βεβαίωση του Γραμματέα του πτωχευτικού Δικαστηρίου, από την οποία προκύπτει το ύψος των ανεξόφλητων αποδοχών που αναγγέλθηκαν προς ικανοποίηση, καθώς και ο χρόνος στην οποία ανάγονται αυτές.

– Αντίγραφο της καταγγελίας της σύμβασης εργασίας,  απ’ όπου προκύπτει ότι το κρίσιμο διάστημα του εξαμήνου πριν την υποβολή της αίτησης για θέση σε ειδική διαχείριση η εργασιακή σχέση ήταν ενεργή.

– Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 για το ύψος των ανεξόφλητων αποδοχών και την περίοδο στην οποία αναφέρονται.

– Αντίγραφο της ΣΣΕ της ειδικότητας από την οποία προκύπτει το ύψος των αποδοχών για το υπό κρίση διάστημα.

– Ασφαλιστικά βιβλιάρια της περιόδου απασχόλησης του μισθωτού στην υπό ειδική διαχείριση επιχείρηση.

– Έγγραφο από το οποίο προκύπτει ο ΑΜ ΙΚΑ.

– Το εκκαθαριστικό της εφορίας, απ’ όπου προκύπτει ο αριθμός του φορολογικού μητρώου.

–  Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας.

 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ