1

ΕΓΓΡΑΦΗ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Σ.Η.Ε.Α. στη σημερινή του συνεδρίαση εξέτασε τις αιτήσεις των συναδέλφων Ελένης-Μαρίας Κατσίμη του Σπυρίδωνα – NET και Ευγενίας Νικηφόρου του Κωνσταντίνου – SPORTIME και με ομόφωνη απόφασή του τις ενέγραψε ως τακτικά μέλη της Ενώσεως.
Βάσει του άρθρου 5, παρ. 11 του Καταστατικού της Ενώσεως, ενστάσεις κατά της απόφασης του Δ.Σ. για την εγγραφή των συναδέλφων, μπορούν να υποβληθούν μέσα σε προθεσμία 15 ημερών στη Γραμματεία της Ενώσεως.