1

ΓΙΑ ΤΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΡΤ-ΑΕ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 2747/1999 (Πρόωρη συνταξιοδότηση)

Ο νόμος 2747/1999, “Για τη ρύθμιση συνταξιοδοτικών θεμάτων προσωπικού Ε.Ρ.Τ. -Α.Ε . και άλλες διατάξεις”, που δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμ. 226 Α/27-10-1999 Φ.Ε.Κ., ρυθμίζει τα σχετικά με την πρόωρη αποχώρηση / συνταξιοδότηση των δημοσιογράφων της Ε.Ρ.Τ.-Α.Ε., που συνδέονται μαζί της με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου και είναι ασφαλισμένοι στο Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ. Η πρόωρη αυτή αποχώρηση / συνταξιοδότηση είναι, είτε υποχρεωτική είτε εθελουσία.

Α- ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ
1. Το πρόγραμμα για την υποχρεωτική αποχώρηση εξικνείται από την ημερομηνία που αρχίζει να ισχύει ο νόμος (27/10/1999) μέχρι 31/12/2002.
2. Η αποχώρηση πραγματοποιείται με την έκδοση απλής διαπιστωτικής πράξης του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ.-Α.Ε. και εφόσον μέχρι την έκδοσή της ο / η δημοσιογράφος συμπληρώνει το 53ο έτος της ηλικίας του / της καθώς και 9.000, τουλάχιστον, ημέρες ασφάλισης ή 30 έτη ασφάλισης, ή το 60ο έτος της ηλικίας του / της και 3.000 ημέρες ασφάλισης ή 10 έτη πραγματικής ασφάλισης.
3. Στις πιο πάνω δύο περιπτώσεις, στην πραγματική συντάξιμη υπηρεσία ή χρόνο ασφάλισης προστίθενται μέχρι πέντε (5) πλασματικά έτη, τα οποία λογίζονται ως πραγματική συντάξιμη υπηρεσία ή πραγματικός χρόνος ασφάλισης. Τα πλασματικά αυτά έτη προστίθενται στα έτη της πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας ή το χρόνο ασφάλισης, μέχρι να συμπληρωθούν 35 έτη συντάξιμης υπηρεσίας ή πραγματικός χρόνος ασφάλισης για την περίπτωση που προβλέπονται 30 χρόνια ασφάλισης ή πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας. Για την περίπτωση που προβλέπονται 10 χρόνια ασφάλισης ή πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας, τα πλασματικά αυτά έτη προστίθενται μέχρι να συμπληρωθούν δεκαπέντε (15) έτη συντάξιμης υπηρεσίας ή πραγματικός χρόνος ασφάλισης.
4. Ο /η δημοσιογράφος που κατά τη διάρκεια της ισχύος του νόμου (27/10/1999 έως 31/12/2002) συμπληρώνει τις προϋποθέσεις υποχρεωτικής και αυτοδίκαιης αποχώρησης κατά το άρθρο 31 του Γενικού Κανονισμού Προσωπικού (Γ.Κ.Π.) της Ε.Ρ.Τ., πριν να συμπληρώσει τις προϋποθέσεις της υποχρεωτικής αποχώρησης σύμφωνα με το νόμο 2747/1999, αποχωρεί από την υπηρεσία της Ε.Ρ.Τ. υποχρεωτικά και αυτοδικαίως σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του Γ.Κ.Π. και όχι με βάση τις διατάξεις του νόμου 2747/1999.

Β. ΕΘΕΛΟΥΣΙΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ
1. Το πρόγραμμα για την εθελουσία αποχώρηση εξικνείται από την ημερομηνία που αρχίζει να ισχύει ο νόμος (27/10/1999) μέχρι 31/12/2003.
2. Βασική προϋπόθεση, για να μπορεί ο /η δημοσιογράφος να αποχωρήσει οικειοθελώς, καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος, είναι να έχει πενταετή, τουλάχιστον, πλήρη πραγματική υπηρεσία στην Ε.Ρ.Τ. και να συμπληρώνει μια από τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, που προβλέπονται από τη νομοθεσία του Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ. για τη χορήγηση πλήρους σύνταξης γήρατος. Για τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων αυτών, στα έτη ηλικίας προστίθενται πέντε (5) πλασματικά έτη. Σε καμιά περίπτωση το όριο ηλικίας δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το 50ο έτος.
3. Για τη συμπλήρωση του απαιτούμενου από το Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ. χρόνου ασφάλισης, στην πραγματική συντάξιμη υπηρεσία ή το χρόνο ασφάλισης προτίθενται μέχρι πέντε (5) έτη, τα οποία λογίζονται ως πραγματική συντάξιμη υπηρεσία ή ως χρόνος ασφάλισης κατά περίπτωση για κάθε συνέπεια. Ο πλασματικός αυτός χρόνος λαμβάνεται υπόψη τόσο για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος όσο και για τον υπολογισμό του ποσού της σύνταξης.
4. Όσοι / όσες από τους δημοσιογράφους της Ε.Ρ.Τ. επιθυμούν να αποχωρήσουν από την υπηρεσία τους, όταν συμπληρώσουν τις παραπάνω προϋποθέσεις εθελουσίας εξόδου, θα πρέπει να υποβάλουν στη Διεύθυνση Διοικητικού της Εταιρίας έγγραφη δήλωση αποχώρησης. Η δήλωση αυτή υποβάλλεται, είτε μέσα σε ένα δίμηνο από την έναρξη ισχύος του νόμου (27/2/1999) είτε μέσα στο πρώτο δίμηνο κάθε έτους και μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2003 και οι δηλούντες / σες συνταξιοδοτούνται μέσα στο έτος υποβολής της δήλωσης. Η δήλωση αυτή μπορεί να ανακληθεί εγγράφως ένα (1) μήνα πριν από την ημερομηνία αποχώρησης. Η ανάκλησή της δεν στερεί τον / την δημοσιογράφο από το δικαίωμα της υποβολής νέας δήλωσης κατά τα επόμενα έτη μέχρι 31/12/2003, ημερομηνία από την οποία παύει να ισχύει ο νόμος και η επάνοδος είναι υποχρεωτική για την Ε.Ρ.Τ..

Γ. ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
1. Για τη συμπλήρωση των χρονικών προϋποθέσεων, τόσο στην περίπτωση της υποχρεωτικής όσο και στην περίπτωση της εθελούσιας αποχώρησης, εφόσον ο / η δημοσιογράφος έχουν χρόνο ασφάλισης και σε άλλους εκτός από το Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ. ασφαλιστικούς οργανισμούς, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.Δ. 4202/1961 για τη διαδοχική ασφάλιση και ο χρόνος αυτός συνυπολογίζεται υποχρεωτικά στον χρόνο ασφάλισης του Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ., το οποίο καταβάλλει ταυτόχρονα το άθροισμα των συντάξεων.

Δ. ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ – ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΗ
1. Οι δημοσιογράφοι της Ε.Ρ.Τ., που σύμφωνα με τα παραπάνω δικαιούνται κύρια σύνταξη, είτε αποχωρήσουν υποχρεωτικά είτε προαιρετικά από την υπηρεσία τους, δικαιούνται να λάβουν και επικουρική σύνταξη και εφάπαξ παροχή από τους αντίστοιχους ασφαλιστικούς οργανισμούς, στους οποίους είναι ασφαλισμένοι, ανεξάρτητα από το εάν έχουν συμπληρώσει τις προϋποθέσεις που απαιτούνται από τη νομοθεσία των ασφαλιστικών αυτών φορέων.
2. Όσα αναφέρονται παραπάνω με τα στοιχεία Α. παράγραφος 3 και Β. παράγραφος 2, ισχύουν και για την περίπτωση της επικουρικής σύνταξης και του εφάπαξ βοηθήματος.
3. Σε περίπτωση που ο / η δημοσιογράφος της Ε.Ρ.Τ., στον οποίο αφορούν τα παραπάνω, θεμελιώνει συνταξιοδοτικό δικαίωμα σε περισσότερους από έναν φορείς κοινωνικής ασφάλισης ή πρόνοιας, οι διατάξεις αυτές εφαρμόζονται σε έναν μόνο αντίστοιχο φορέα, τον οποίον επιλέγει ο δικαιούχος. Ε. ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ Ο / η δημοσιογράφος, που είναι ασφαλισμένος στο Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ. και αποχωρεί σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 2747/1999 από την υπηρεσία της Ε.Ρ.Τ. , θα πρέπει να υποβάλει στους οικείους ασφαλιστικούς οργανισμούς αίτηση για συνταξιοδότηση μέσα σε πέντε (5) έτη από την αποχώρηση του από της Εταιρία. Ο χρόνος που θα διανυθεί στην ασφάλιση του Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ για την απασχόλησή του / της κατά την πενταετία αυτή σε άλλους εκτός Ε.Ρ.Τ. εργοδότες αφαιρείται από το χρόνο που θα προστίθεται στην πραγματική συντάξιμη υπηρεσία τους.

ΣΤ. ΤΙ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΟΣΟΙ / ΟΣΕΣ ΑΠΟΧΩΡΟΥΝ
Όσοι / όσες δημοσιογράφοι αποχωρούν από την υπηρεσία τους στην Ε.Ρ.Τ., είτε υποχρεωτικά είτε προαιρετικά, δικαιούνται:
α) Πλήρη σύνταξη γήρατος, που υπολογίζεται με βάση συντάξιμο μισθό, στον οποίο περιλαμβάνονται και οι αποδοχές για τις οποίες καταβλήθηκαν από την Ε.Ρ.Τ.. ασφαλιστικές εισφορές, που αντιστοιχούν στα προστιθέμενα πλασματικά έτη ασφάλισης.
β) Την αποζημίωση που προβλέπεται από τη παράγραφο 10 του άρθρου 31 του Γενικού Κανονισμού Προσωπικού Ε.Ρ.Τ. .
γ) Μισό μηνιαίο μισθό, για όσους / όσες δημοσιογράφους αποχωρούν υποχρεωτικά και ένα μισθό, για όσους / όσες δημοσιογράφους αποχωρούν οικειοθελώς, για κάθε έτος που υπολείπεται, μέχρι να συμπληρώσουν τις προϋποθέσεις υποχρεωτικής και αυτοδίκαιης αποχώρησής τους από την υπηρεσία σύμφωνα με το άρθρο 31 Γενικού Κανονισμού Προσωπικού Ε.Ρ.Τ., ως αντιστάθμισμα του χρόνου αυτού. Για τον υπολογισμό του αντισταθμίσματος, κλάσμα του έτους του υπολειπομένου χρόνου παραμονής λαμβάνεται υπόψη ως ολόκληρος χρόνος. Για χρόνο μικρότερο από το μήνα δεν καταβάλλεται αντιστάθμισμα. Το αντιστάθμισμα αυτό δεν μπορεί να υπερβεί συνολικά τους 10 μηνιαίους μισθούς, υπολογίζεται με βάση τον τακτικό μηνιαίο μισθό του τελευταίου πριν από την αποχώρηση του δημοσιογράφου μήνα, στον οποίο όμως δεν υπολογίζονται πρόσθετες αποδοχές από αμοιβές υπερωριών, υπερεργασίας και εργασίας κατά τις Κυριακές, αργίες καθώς και νυκτερινής εργασίας.

Ζ. ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ – ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ
Για λεπτομέρειες, που αφορούν ατομικές περιπτώσεις, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στους οικείους ασφαλιστικούς οργανισμούς (Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ. και Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.). Αθήνα, 10 Νοεμβρίου 1999