1

Η ανθρωπιστική δράση των Ελλήνων δημοσιογράφων για τη σωτηρία των διωκόμενων Εβραίων κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου

Την «Ημέρα Μνήμης των Ελλήνων Εβραίων Μαρτύρων και Ηρώων του Ολοκαυτώματος», που καθιερώθηκε να εορτάζεται στις 27 Ιανουαρίου κάθε χρόνου, στη σκέψη μας έρχεται η δράση των δημοσιογράφων κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Διαβάζουμε με συγκίνηση στη λογοδοσία του Διοικητικού Συμβουλίου της Ενώσεως Συντακτών προς την Γενική Συνέλευσιν της 20ης Νοεμβρίου 1944, που υπογράφουν ο Πρόεδρος Γεώργιος  Καράντζας, τα μέλη Δημήτριος Πουρνάρας, Γεώργιος Βούρος, Φωκ. Κουντουριώτης, Κωνσταντίνος Πολίτης, Ηλίας Μπρεδήμας και Γεώργιος Βαβαρέτος: 

«Τήν ίδίαν άποφασιστικήν στάσιν έδειξεν ή Ενωσις Συντακτών όταν, μετά τήν εξόντωσιν τών ‘Εβραίων τής Θεσσαλονίκης, ήπειλήθη ή λήψις ίδιων μέτρων καί είς τάς Αθήνας. Είς τήν περίπτωσιν αυτήν, έλάχιστα  γνωστήν έν ταις λεπτομερείαις της, ή  ‘Ελλάς  έδωσεν έκτάκτως επιτυχείς έξετάσεις ενώπιον της πεπολιτισμένης Κοινής Γνώμης. Έκτός άπό τά ύπομνήματα καί τά διαβήματα πρός τάς άρχάς κατοχής, ή  ‘Ενωσις Συντακτών άντεπροσωπεύθη διά τού Προέδρου της είς τήν τριμελή έπιτροπήν των ‘Οργανώσεων, ή όποία άνέλαβε καί έφυγάδευσε μέ πλαστάς ταυτότητας πολλάς έκατοντάδας Έβραίων, παρά τούς κινδύνους καί, πρέπει νά τό είπωμεν, τόν πανικόν των έπισήμων άρχων, που ήμπουρούσαν νά διευκολύνουν παρόμοιον  έργον».

Με σεβασμό στη μνήμη των Εβραίων Μαρτύρων και Ηρώων του Ολοκαυτώματος, επαναδιατυπώνουμε την ακλόνητη πίστη μας στις αξίες του ανθρωπισμού, της ελευθερίας και της δημοκρατίας.

  

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ