1

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΣΗΕΑ-ΕΙΤΗΣΕΕ 2006 – 2007

Η Ένωση Ιδιωτικών Σταθμών Εθνικής Εμβέλειας που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Πανεπιστημίου, αριθμός 10) και εκπροσωπείται νόμιμα από τους κ.κ. Κωνσταντίνο Κιμπουρόπουλο, Πρόεδρο του ΔΣ και Παναγιώτη Κυριακόπουλο, Γενικό Γραμματέα του ΔΣ και η Ένωση Συντακτών Ημερήσιων Εφημερίδων Αθηνών, που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Ακαδημίας, αριθμός 20) και εκπροσωπείται από τους κ.κ. Πάνο Σόμπολο, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Κώστα Μπετινάκη Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, νομίμως εξουσιοδοτημένων για την υπογραφή της παρούσης με βάση την από 13/6/2006 απόφαση του ΔΣ, συμφώνησαν να υπογράψουν την κατωτέρω Ιδιωτική Συμφωνία. 
1. Με τον περιορισμό της επόμενης παραγράφου όλοι οι συντάκτες ανεξαρτήτως του εάν είναι ή όχι μέλη της ΕΣΗΕΑ δικαιούνται των αποδοχών που ορίζονται από την συλλογική σύμβαση εργασίας ΕΣΗΕΑ – ΕΙΤΗΣΕΕ της 13/6/06.
Εάν ο καταβαλλόμενος μηνιαίος μικτός μισθός είναι υπέρτερος του αντιστοίχως οριζομένου από τον με την αυτή ημερομηνία ΣΣΕ ΕΣΗΕΑ-ΕΙΤΗΣΕΕ και δεν έχει αυξηθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο από 1/8/2005 και μετά, προσαυξάνεται κατά 60 ευρώ, εάν είναι έως 1.300 ευρώ, κατά 50 ευρώ, εάν είναι από 1.301 έως 1.600 ευρώ, από 40 ευρώ, εάν είναι από 1.601 έως 2.300 ευρώ και κατά 30 ευρώ, εάν είναι από 2.301 έως 3.300 ευρώ.
2. Τα ανωτέρω έχουν εφαρμογή και για το έτος 2007, εφόσον δεν έχει δοθεί άλλη πλην της ανωτέρω αύξηση εντός του 2006. 
3. Οι προσληφθέντες δημοσιογράφοι μέλη της ΕΣΗΕΑ από 1ης Αυγούστου 2005 και μετά και από 1ης Αυγούστου 2006 δεν δικαιούνται τις παραπάνω αυξήσεις των ετών 2006 και 2007 αντιστοίχως.