1

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ Ε.Ι.Ι.Ρ.Α. 2006-2007

Στην Αθήνα σήμερα την 4 Ιουλίου 2006 μεταξύ αφ’ ενός της ΕΝΩΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ( Ε.Ι.Ι.Ρ.Α ), που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής ( Λεωφ. Κηφισίας 64 ) και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κύριο Πέτρο Κωστόπουλο , Πρόεδρο του Δ.Σ. και τον κύριο Παναγιώτη Κωστάκη, Γενικό Γραμματέα του Δ.Σ. και αφετέρου της ΕΝΩΣΗΣ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ( Ε.Σ.Η.Ε.Α. ), που εδρεύει στην Αθήνα ( Ακαδημίας 20 ) και εκπροσωπείται από τους κ.κ. Πάνο Σόμπολο, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Κώστα Μπετινάκη, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, νομίμως εξουσιοδοτημένων για την υπογραφή της παρούσης με βάση την από 26/6/2006 απόφαση του ΔΣ, συμφώνησαν να υπογράψουν την κατωτέρω Ιδιωτική Συμφωνία. 
1. Με τον περιορισμό της επόμενης παραγράφου όλοι οι συντάκτες ανεξαρτήτως του εάν είναι ή όχι μέλη της ΕΣΗΕΑ δικαιούνται των αποδοχών που ορίζονται από την συλλογική σύμβαση εργασίας ΕΣΗΕΑ – ΕΙΙΡΑ της 4/7/06.
Εάν ο καταβαλλόμενος μηνιαίος μικτός μισθός είναι υπέρτερος του αντιστοίχως οριζομένου από τον με την αυτή ημερομηνία ΣΣΕ ΕΣΗΕΑ-ΕΙΙΡΑ και δεν έχει αυξηθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο από 1/8/2005 και μετά, προσαυξάνεται κατά 60 ευρώ, εάν είναι έως 1.300 ευρώ, κατά 50 ευρώ, εάν είναι από 1.301 έως 1.600 ευρώ, από 40 ευρώ, εάν είναι από 1.601 έως 2.300 ευρώ και κατά 30 ευρώ, εάν είναι από 2.301 έως 3.300 ευρώ.
2. Τα ανωτέρω έχουν εφαρμογή και για το έτος 2007, εφόσον δεν έχει δοθεί άλλη πλην της ανωτέρω αύξηση εντός του 2006. 
3. Οι προσληφθέντες δημοσιογράφοι μέλη της ΕΣΗΕΑ από 1ης Αυγούστου 2005 και μετά και από 1ης Αυγούστου 2006 δεν δικαιούνται τις παραπάνω αυξήσεις των ετών 2006 και 2007 αντιστοίχως.