1

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΣΗΕΑ-ΕΙΤΗΣΕΕ 2006 – 2007

Με την παρούσα καθορίζονται οι όροι αμοιβής και εργασίας των δημοσιογράφων μελών της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών που απασχολούνται σε τηλεοπτικούς σταθμούς μέλη της Ένωσης Ιδιωτικών Τηλεοπτικών Σταθμών Εθνικής Εμβέλειας.

Η Ένωση Ιδιωτικών Σταθμών Εθνικής Εμβέλειας που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Πανεπιστημίου, αριθμός 10) και εκπροσωπείται νόμιμα από τους κ.κ. Κωνσταντίνο Κιμπουρόπουλο, Πρόεδρο του ΔΣ και Παναγιώτη Κυριακόπουλο, Γενικό Γραμματέα του ΔΣ και η Ένωση Συντακτών Ημερήσιων Εφημερίδων Αθηνών, που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Ακαδημίας, αριθμός 20) και εκπροσωπείται από τους κ.κ. Πάνο Σόμπολο, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Κωνσταντίνο Μπετινάκη, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, νομίμως εξουσιοδοτημένων για την υπογραφή της παρούσης με βάση την από 13/6/2006 απόφαση του ΔΣ, συμφώνησαν να υπογράψουν την κατωτέρω συλλογική σύμβαση εργασίας με την οποία καθορίζονται τα εξής:

Αρθρο 1ο: Τα κατώτερα όρια των μηνιαίων βασικών μηνιαίων μισθών των ανωτέρω δημοσιογράφων – συντακτών, που απασχολούνται στους ιδιωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ως συντάκτες των ειδησεογραφικών ή ενημερωτικών ή αθλητικών ή εκπαιδευτικών εκπομπών που πραγματοποιεί ο τηλεοπτικός σταθμός ανεξάρτητα από την ειδικότερη μορφή της σύμβασης εργασίας και τον χαρακτηρισμό της από τον εργοδότη καθορίζονται ως εξής:

 

ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ & ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΙΣΘΟΣ 
1-1-06 
ΕΩΣ 
30-6-06
ΜΙΣΘΟΣ 
1-7-06 
ΕΩΣ 
31-12-06
ΜΙΣΘΟΣ 
1-1-07 
ΕΩΣ 
31-6-07
ΜΙΣΘΟΣ 
1-7-07 
ΕΩΣ 
31-12-07
00-02 1.000 1.000 1.060 1.060
02-04 1.100 1.100 1.166 1.166
04-06 1.185 1.185 1.256 1.256
06-08 1.239 1.266 1.317 1.345
08-10 1.309 1.338 1.392 1.422
10-12 1.402 1.433 1.490 1.523
12-14 1.487 1.520 1.581 1.615
14-16 1.564 1.599 1.663 1.699
16-18 1.652 1.688 1.755 1.794
18-20 1.767 1.806 1.878 1.919
20-22 1.858 1.899 1.975 2.019
22-24 1.968 2.011 2.091 2.137
24-26 2.097 2.143 2.228 2.278
26-28 2.221 2.270 2.361 2.413
28-30 2.368 2.420 2.517 2.572
30-32 2.478 2.533 2.634 2.692
32-34 2.588 2.644 2.750 2.811
34-36 2.733 2.793 2.905 2.969
36-38 2.910 2.974 3.093 3.161
38-40 3.100 3.168 3.295 3.368
40 ΚΑΙ ΑΝΩ 3.302 3.375 3.510 3.587

 

Αρθρο 2ο: Για την εξεύρεση της μισθολογικής βαθμίδας, όπου ανήκει ο συντάκτης στην παραπάνω μισθολογική κλίμακα, αλλά και των αριθμό των ημερών της δικαιούμενης αδείας του, συνυπολογίζεται πλέον των όσων στο άρθρο 2 της από 20.12.2002 και στα άρθρα 2 και 3 της από 17.11.2004 ΣΣΕ ΕΣΗΕΑ και ΕΙΤΗΣΕΕ και

Α) Ο χρόνος στρατιωτικής θητείας μόνο για τον εργοδότη στον οποίο ο συντάκτης εργάζεται και κατά τη διάρκεια της εργασίας του στρατεύτηκε.

Β) Η προϋπηρεσία στην αλλοδαπή με την ιδιότητα του δημοσιογράφου εφόσον ο χρόνος δημοσιογραφικής εργασίας – και ανεξάρτητα από το είδος της σύμβασης- καλύπτεται με ασφάλιση από Ημεδαπό ή Αλλοδαπό Ασφαλιστικό Οργανισμό κύριας ασφάλισης.

Αρθρο 3ο:  Την άδεια φροντίδας παιδιού που προβλέπεται από το άρθρο 6 της ΕΓΣΣΕ του 2002 δικαιούται και ο πατέρας(εφόσον δεν κάνει χρήση αυτής η εργαζόμενη μητέρα, προσκομίζοντας στον εργοδότη του σχετική βεβαίωση του εργοδότη της μητέρας του παιδιού) και οι άγαμοι γονείς.

Η άδεια φροντίδας του παιδιού, θεωρείται και αμείβεται ως χρόνος εργασίας.

Αρθρο 4ο: Η προβλεπόμενη από το άρθρο 7 της ΕΓΣΕΕ 2002 άδεια για μονογονεϊκές οικογένειες ισχύει και για τους εν διαστάσει ή διαζευγμένους, οι οποίοι έχουν τη γονική μέριμνα, εφόσον η ανάθεση της επιμέλειας αποδεικνύεται με δικαστική απόφαση ή συμβολαιογραφική πράξη.

Αρθρο 5ο: Η προβλεπόμενη από το άρθρο 6 της από 20/12/2002 ΣΣΕ άδεια λόγω υποτροφίας χορηγείται με πλήρεις αποδοχές, εφόσον η υποτροφία χορηγείται με πρωτοβουλία του εργοδότη και με ταυτόχρονη δέσμευση του συντάκτη ότι μετά την ολοκλήρωση της επιτυχούς παρακολούθησης του εκπαιδευτικού προγράμματος, θα παραμείνει εργαζόμενος στη επιχείρηση για εύλογο χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπολείπεται των 24 μηνών.

Αρθρο 6ο: Η προβλεπόμενη από το άρθρο 9 της από 17/11/2004 ΣΣΕ αποζημίωση λόγω θανάτου, ισχύει ως έχει με την προσθήκη, στην περίπτωση της ιδιωτικής ασφάλισης, ότι ο εργοδότης εγγυάται την καταβολή όλης της ασφαλιστικής αποζημίωσης.

Αρθρο 7ο: Τυχόν καταβαλλόμενες αποδοχές ανώτερες από εκείνες που καθορίζονται με την παρούσα, διατηρούνται μέχρις ότου καλυφθούν με οποιοδήποτε τρόπο.

Αρθρο 8ο: Εάν το ποσοστό αύξησης του Μέσου Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή της Εθνικής Γενικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος υπερβεί το 4% για το 2006 το ποσό που θα προκύπτει από την εφαρμογή της πέραν του 4% διαφοράς επί των βασικών μισθών των αντιστοίχων βαθμίδων της μισθολογικής κλίμακας του 2006 προσαυξάνει από 1/1/2007 τους βασικούς μισθούς της κλίμακας του 2007. ’ρθρο 9ο: Τα άρθρα 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 και 32 της ΣΣΕ ΕΣΗΕΑ – ΕΙΤΗΣΕΕ 2002, τα άρθρα 3, 5 και 6 της ΣΣΕ ΕΣΗΕΑ – ΕΙΤΗΣΕΕ 2003 καθώς και τα άρθρα 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 και 12 της ΣΣΕ ΕΣΗΕΑ – ΕΙΤΗΣΕΕ 2004 εξακολουθούν να ισχύουν κατά το μέρος που δεν τροποποιούνται από την παρούσα.

Αρθρο 10ο: Η παρούσα ισχύει από 1ης Ιανουαρίου 2006 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2007.

Αθήνα, 13 Ιουνίου 2006