1

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ε.Σ.Η.Ε.Α.- Ε.Ι.Ι.Ρ.Α. 2006 – 2007

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των δημοσιογράφων – συντακτών που εργάζονται στους ιδιωτικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς.

 

Στην Αθήνα σήμερα την 4 Ιουλίου 2006 μεταξύ αφ’ ενός της ΕΝΩΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ( Ε.Ι.Ι.Ρ.Α ),  που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής ( Λεωφ. Κηφισίας 64 ) και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κύριο Πέτρο Κωστόπουλο , Πρόεδρο του Δ.Σ. και τον κύριο Παναγιώτη Κωστάκη, Γενικό Γραμματέα του Δ.Σ. και αφετέρου της ΕΝΩΣΗΣ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ( Ε.Σ.Η.Ε.Α. ), που εδρεύει στην Αθήνα ( Ακαδημίας 20 ) και εκπροσωπείται από τους κ.κ. Πάνο Σόμπολο, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Κώστα Μπετινάκη, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίουνομίμως εξουσιοδοτημένων για την υπογραφή της παρούσης με βάση την από 26/6/2006 απόφαση του ΔΣ, συμφώνησαν να υπογράψουν την κατωτέρω συλλογική σύμβαση εργασίας με την οποία καθορίζονται τα εξής:

Άρθρο 1ο: Η Συλλογική αυτή Σύμβαση Εργασίας ρυθμίζει τους όρους αμοιβής εργασίας των δημοσιογράφων – συντακτών μελών της ΕΣΗΕΑ, που απασχολούνται στους ραδιοφωνικούς σταθμούς μελών της ΕΙΙΡΑ, ως συντάκτες των ειδησεογραφικών ή ενημερωτικών ή αθλητικών ή εκπαιδευτικών εκπομπών που πραγματοποιεί το ραδιόφωνο ανεξάρτητα από την ειδικότερη μορφή της σύμβασης εργασίας τους και τον χαρακτηρισμό της από τον εργοδότη – μέλος της ΕΙΙΡΑ.

Τα κατώτερα όρια των μηνιαίων βασικών μισθών των πιο πάνω εργαζομένων καθορίζονται ως εξής:

ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ & ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ 2006 2007
1/1 έως 31/6 1/7 έως 31/12 1/1 έως 31/6 1/7 έως 31/12
         
00-02              945           1.000           1.040             1.063  
02-04           1.002           1.010         1.050             1.073  
04-06           1.098           1.098           1.142             1.167 
06-08           1.137           1.162           1.208             1.235  
08-10           1.212           1.239         1.288             1.316  
10-12           1.285           1.313           1.366             1.396  
12-14           1.373           1.403           1.459             1.491  
14-16           1.458           1.490           1.550             1.584  
16-18           1.548           1.582           1.645             1.681  
18-20           1.622           1.658           1.724             1.762  
20-22           1.746           1.784           1.855           1.896  
22-24           1.837           1.877           1.952             1.995  
24-26           1.971           2.014           2.095             2.141  
26-28           2.099           2.145           2.231             2.280  
28-30           2.234           2.283           2.374             2.426  
30-32           2.381           2.433           2.530             2.586  
32-34           2.536           2.591           2.695             2.754  
34-36           2.725           2.785           2.896             2.960  
36-38           2.902           2.966           3.085            3.153  
38-40           3.091           3.159           3.285             3.357  
40 ΚΑΙ ΑΝΩ           3.293           3.365           3.500             3.577  

 

Άρθρο 2ο: Για την εξεύρεση της μισθολογικής βαθμίδας, όπου ανήκει ο συντάκτης στην παραπάνω μισθολογική κλίμακα, αλλά και των αριθμό των ημερών της δικαιούμενης αδείας του, συνυπολογίζεται πλέον των όσων στο άρθρο 3 της από 31.7.2002 και στα άρθρα 2 και 3 της από 21.12.2004 ΣΣΕ ΕΣΗΕΑ και ΕΙΙΡΑ και

Α) Ο χρόνος στρατιωτικής θητείας μόνο για τον εργοδότη στον οποίο ο συντάκτης εργάζεται και κατά τη διάρκεια της εργασίας του στρατεύτηκε.

Β) Η προϋπηρεσία στην αλλοδαπή με την ιδιότητα του δημοσιογράφου εφόσον ο χρόνος δημοσιογραφικής εργασίας – και ανεξάρτητα από το είδος της σύμβασης- καλύπτεται με ασφάλιση από Ημεδαπό ή Αλλοδαπό Ασφαλιστικό Οργανισμό κύριας ασφάλισης.                           

Άρθρο 3ο:   Την άδεια φροντίδας παιδιού που προβλέπεται από το άρθρο 6 της ΕΓΣΣΕ του 2002 δικαιούται και ο πατέρας(εφόσον δεν κάνει χρήση αυτής η εργαζόμενη μητέρα, προσκομίζοντας στον εργοδότη του σχετική βεβαίωση του εργοδότη της μητέρας του παιδιού) και  οι άγαμοι γονείς.

Η άδεια φροντίδας του παιδιού, θεωρείται και αμείβεται ως χρόνος εργασίας.

Άρθρο 4ο: Η προβλεπόμενη από το άρθρο 7 της ΕΓΣΕΕ 2002 άδεια για μονογονεϊκές οικογένειες ισχύει και για τους εν διαστάσει ή διαζευγμένους, οι οποίοι έχουν τη γονική μέριμνα, εφόσον η ανάθεση της επιμέλειας αποδεικνύεται με δικαστική απόφαση ή συμβολαιογραφική πράξη.

Άρθρο 5ο: Η προβλεπόμενη από το άρθρο 6 της από 20/12/2002 ΣΣΕ άδεια λόγω υποτροφίας χορηγείται με πλήρεις αποδοχές, εφόσον η υποτροφία χορηγείται με πρωτοβουλία του εργοδότη και με ταυτόχρονη δέσμευση του συντάκτη ότι  μετά την ολοκλήρωση της επιτυχούς παρακολούθησης του εκπαιδευτικού προγράμματος, θα παραμείνει εργαζόμενος στη επιχείρηση για εύλογο χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπολείπεται των 24 μηνών.

Άρθρο 6ο: Η προβλεπόμενη από το άρθρο 9 της από 17/11/2004 ΣΣΕ αποζημίωση λόγω θανάτου, ισχύει ως έχει με την προσθήκη, στην περίπτωση της ιδιωτικής ασφάλισης, ότι ο εργοδότης εγγυάται την καταβολή όλης της ασφαλιστικής αποζημίωσης.

Άρθρο 7ο: Τυχόν καταβαλλόμενες αποδοχές ανώτερες από εκείνες που καθορίζονται με την παρούσα, διατηρούνται μέχρις ότου καλυφθούν με οποιοδήποτε τρόπο.

Άρθρο 8ο: Εάν το ποσοστό αύξησης του Μέσου Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή της Εθνικής Γενικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος υπερβεί το 4% για το 2006 το ποσό που θα προκύπτει από την εφαρμογή της πέραν του 4% διαφοράς επί των βασικών μισθών των αντιστοίχων βαθμίδων της μισθολογικής κλίμακας του 2006 προσαυξάνει από 1/1/2007 τους βασικούς μισθούς της κλίμακας του 2007.

Άρθρο 9ο : Τα άρθρα 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 και 36 της από 31/7/2002  ως και τα άρθρα 2, 3, 5, 6, και 7 της από 23/12/ 2003 και τα άρθρα  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15 και 16  της από 21.12.2004 συλλογικής σύμβασης εργασίας μεταξύ ΕΣΗΕΑ και ΕΙΙΡΑ εξακολουθούν να ισχύουν κατά το μέρος που δεν τροποποιούνται με την παρούσα.

Άρθρο 10ο : Η παρούσα ισχύει από 1ης Ιανουαρίου 2006 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2007.