1

Η ΝΕΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ Ε.Ρ.Τ. 2003

Στην Αθήνα σήμερα στις 15/4/2004 μεταξύ των α) ’γγελου Στάγκου Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου / Διευθύνοντα Συμβούλου της “Ελληνικής Ραδιοφωνίας- Τηλεόρασης Α.Ε.” (ΕΡΤ-ΑΕ) και β) Μανώλη Μαθιουδάκη και Νικόλαου Μεγγρέλη, Προέδρου και Γενικού Γραμματέα αντίστοιχα, του Διοικητικού Συμβουλίου της “Ενώσεως Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών” (Ε.Σ.Η.Ε.Α.) νόμιμα όλων εξουσιοδοτημένων, αποφασίστηκε, μετά από διαπραγματεύσεις, η υπογραφή της παρούσας συλλογικής σύμβασης εργασίας, με την οποία καθορίζονται οι όροι αμοιβής και εργασίας των δημοσιογράφων – συντακτών μελών της Ε.Σ.Η.Ε.Α. οι οποίοι εργάζονται στην ΕΡΤ-ΑΕ και συνδέονται με αυτήν με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας. 
1. Η συλλογική αυτή σύμβαση εργασίας ρυθμίζει τους όρους αμοιβής και εργασίας των δημοσιογράφων – συντακτών μελών της Ε.Σ.Η.Ε.Α. που συνδέονται με την ΕΡΤ-ΑΕ με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας και που προσφέρουν σε αυτήν υπηρεσίες δημοσιογράφου ως εσωτερικοί ή εξωτερικοί συντάκτες των ειδησεογραφικών ή ενημερωτικών ή εκπαιδευτικών εκπομπών ή των τακτικών εκδόσεων που πραγματοποιεί η ΕΡΤ-ΑΕ ανεξάρτητα από την ειδικότερη μορφή της σύμβασής τους και τον χαρακτηρισμό της από την εταιρεία. 
2. Οι βασικοί μισθοί των πιο πάνω εργαζομένων, όπως αυτοί έχουν διαμορφωθεί την 31.12.2002, αυξάνονται από 1/1/2003 κατά ποσοστό 3,1% και από 1/7/2003 κατά ποσοστό 3,1% υπολογιζομένου επί των βασικών μισθών όπως αυτοί θα έχουν διαμορφωθεί την 30/6/2003.
Με βάση τις παραπάνω αυξήσεις οι βασικοί μισθοί διαμορφώνονται ως ακολούθως:

Α) Από 1/1/2003

ΧΡΟΝΙΑ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ
1
759,44
683,50
2-3
775,18
697,66
4-5
790,91
711,82
6-7
806,64
725,98
8-9
822,38
740,14
10-11
838,11
754,30
12-13
853,84
768,47
14-15
869,58
782,62
16-17
885,31
796,78
18-19
901,04
810,94
20-21
916,78
825,10
22-23
932,52
839,26
24-25
948,25
853,42
26-27
963,99
867,59
28-29
979,72
881,74
30-31
995,45
895,91
32-33
1.011,18
910,06
34-35
1.026,95
924,22
36-37
1.042,65
938,39

Β) Από 1/7/2003

ΧΡΟΝΙΑ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ
1
782,99
704,69
2-3
799,21
719,28
4-5
815,43
733,89
6-7
831,65
748,48
8-9
847,87
763,09
10-11
864,09
777,68
12-13
880,31
792,29
14-15
896,53
806,88
16-17
912,75
821,48
18-19
928,97
836,08
20-21
945,20
850,68
22-23
961,43
865,28
24-25
977,65
879,88
26-27
993,87
894,48
28-29
1.010,09
909,08
30-31
1.026,31
923,68
32-33
1.042,53
938,28
34-35
1.058,78
952,87
36-37
1.074,97
967,48


3. Το επίδομα τριετιών όπως αυτό προβλέπεται από τις ΣΣΕ της 6/2/1981, 31/12/1990, 22/2/2001 και 15/3/2002 διαμορφώνεται ως εξής :

  • Μετά την συμπλήρωση 3 χρόνων 13%
  • Μετά την συμπλήρωση 6 χρόνων 26%
  • Μετά την συμπλήρωση 9 χρόνων 35%
  • Μετά την συμπλήρωση 12 χρόνων 45%
  • Μετά την συμπλήρωση 15 χρόνων 55%
  • Μετά την συμπλήρωση 18 χρόνων 65% 
  • Μετά την συμπλήρωση 21 χρόνων 75% 
  • Μετά την συμπλήρωση 24 χρόνων 80%


4. Το επίδομα γάμου και παιδιών υπολογίζεται επί του εκάστοτε ισχύοντος βασικού μισθού εσωτερικού συντάκτη με 32-33 χρόνια απασχόλησης.
5. Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν και αποδέχονται το από 6/4/2004 πόρισμα της Επιτροπής που είχε συγκροτηθεί με το άρθρο 5 της από 15/3/2002 ΣΣΕ, με σκοπό την μελέτη και αντιμετώπιση του θέματος των τριμηνιαίων και εξαμηνιαίων συμβάσεων των συντακτών που απασχολούνται στον ειδησεογραφικό τομέα και τον τομέα των τακτικών εκδόσεων.
6. Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι όροι των ΣΣΕ της 22/3/1982, της 10/10/1985, της 21/6/1988, της 25/7/1989, της 31/12/1990, της 5/8/1993, της 25/5/1995, της 30/5/1996, της 10/7/1997, της 18/12/1998, της 22/12/1999, 22/2/2001 και 15/3/2003 κατά το μέρος που δεν τροποποιούνται από την παρούσα ή δεν αντίκεινται στις ρυθμίσεις αυτής. 
7. 
Η ισχύς της παρούσης άρχεται από 1/1/2003 και λήγει στις 31/12/2003.