1

Η τοποθέτηση της Προέδρου του Δ.Σ. στη χθεσινή συνεδρίαση της Βουλής για το “Πόθεν έσχες”

Δ Ε Λ Τ Ι Ο   Τ Υ Π Ο Υ

 

Η Ένωσις Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών δήλωσε χθες, για άλλη μία φορά, τη σαφή της στήριξη στο θεσμό του «ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ». Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ενώσεως, άλλωστε, για δεκαετίες ζητούσε επίμονα την καθιέρωση του «ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ» για όλους τους δημοσιογράφους μέχρις ότου η Πολιτεία το θεσμοθέτησε.  Για το θέμα κλήθηκε χθες να εκφράσει τις θέσεις της ΕΣΗΕΑ στη Βουλή των Ελλήνων, η Πρόεδρος του Δ.Σ. κυρία Μαρία Αντωνιάδου. Η τοποθέτηση της Προέδρου έγινε κατά τη συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης της Βουλής. Η πλήρης τοποθέτηση της Προέδρου της Ενώσεως έχει ως εξής:

«Η ΕΝΩΣΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΣΗΕΑ) είναι η επαγγελματική οργάνωση-σωματείο, που καλύπτει συνδικαλιστικά τους δημοσιογράφους που εργάζονται σε ημερήσιες εφημερίδες, τα ραδιοτηλεοπτικά και τα ηλεκτρονικά μέσα στην περιοχή Αθηνών, μεταξύ δε των σκοπών αυτής, όπως αναφέρονται στο άρθρο 2, είναι ο έλεγχος των απολύσεων και η προστασία, η προαγωγή και διασφάλιση των ηθικών, οικονομικών και ασφαλιστικών συμφερόντων των μελών της.

  1. Η ΕΣΗΕΑ ανέκαθεν υποστήριζε το θεσμό υποβολής δηλώσεων πόθεν έσχες, δεδομένης της προσήλωσής της στους κανόνες της διαφάνειας, όπως άλλωστε προβλέπεται και από το άρ. 5 των Αρχών Δεοντολογίας του δημοσιογραφικού επαγγέλματος, που ορίζει ότι: «Η διαφάνεια στις οικονομικές σχέσεις αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο της αξιοπιστίας, του κύρους και της επαγγελματικής αξιοπρέπειας του δημοσιογράφου», ο οποίος μεταξύ άλλων:

α. Να μην επιδιώκει και να μη δέχεται αμοιβή για δημοσιογραφική εργασία από απόρρητα κονδύλια κρατικών υπηρεσιών και δημόσιων ή ιδιωτικών οργανισμών. (…)

β. Να μη μεταδίδει και να μην αξιοποιεί ιδιοτελώς αποκλειστικές πληροφορίες που επηρεάζουν την πορεία του Χρηματιστηρίου Αξιών και την αγορά.

γ. Να μην επιδιώκει και να μη δέχεται οποιεσδήποτε παροχές σε χρήμα και είδος, που θίγουν την αξιοπιστία και την αξιοπρέπειά του και επηρεάζουν την ανεξαρτησία και την αμεροληψία του».

Με βάση την αυθεντική ερμηνεία της σχετικής διάταξης, όπως ισχύει (ν. 3213/2003 άρθρο 1 εδ. κ’) η υποχρέωση υποβολής Δήλωσης Πόθεν Έσχες αφορά όσους παρέχουν δημοσιογραφικές υπηρεσίες «με σύμβαση εργασίας ή έργου».

Συνεπώς, τα μέλη της ΕΣΗΕΑ, υπό την ιδιότητά τους αυτή, εφόσον παρέχουν δημοσιογραφικές υπηρεσίες “με σύμβαση εργασίας ή έργου” υποχρεούνται σύμφωνα με το ν. 3213/2003 να υποβάλλουν Δήλωση Πόθεν Έσχες.

Πρόβλημα όμως αποτελεί η υποβολή δήλωσης πόθεν έσχες από τους ανέργους συναδέλφους μας. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα ώστε να εξαιρεθούν οι άνεργοι πέραν του έτους δημοσιογράφοι από αυτή την υποχρέωση.

  1. Η ΕΣΗΕΑ σύμφωνα με το συνδικαλιστικό νόμο 1264/1982, αλλά και το Καταστατικό της, δεν αποτελεί Δημόσια υπηρεσία ή φορέα αλλά ούτε και οποιασδήποτε μορφής εταιρεία ΝΠΙΔ και ως εκ τούτου δεν μπορεί, σε καμία περίπτωση, να θεωρηθεί ως υπηρεσία ή φορέας που μπορεί να αναλάβει ή να αναθέσει σε μέλη της ή σε εργαζόμενους στο συνδικαλιστικό σωματείο, να παρακολουθούν τα μέλη της, για τήρηση υποχρεώσεών τους σε φορολογικές ή άλλες αρχές. Κάτι τέτοιο θα ήταν αδιανόητο για ελεύθερη συνδικαλιστική οργάνωση και για δημοσιογραφικό σωματείο.

Σχετικά λοιπόν με τις καταστάσεις υποχρέων, που πλέον καταχωρίζονται ηλεκτρονικά  μέσω της ενιαίας διαδικτυακής εφαρμογής, η ΕΣΗΕΑ και οι λοιπές δημοσιογραφικές ενώσεις δεν πρέπει να υποχρεούνται στην καταχώριση καθώς δεν είναι αρμόδιος φορέας κατά την έννοια του νόμου.

 Άλλωστε, στο αρχείο της ΕΣΗΕΑ περιλαμβάνονται μόνο τα στοιχεία, που έχει δηλώσει κάθε μέλος μας με την αίτηση εγγραφής του, στα οποία δεν περιλαμβάνεται ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), καθώς αυτός αποτελεί στοιχείο που δεν έχει καμία συνάφεια με την δραστηριότητά μας ως συνδικαλιστικού σωματείου, που το μέλος μας δεν υποχρεούται να δηλώσει κατά την εγγραφή του, ούτε ακόμη και στην ανανέωση της ταυτότητάς του, αφού δεν εξυπηρετεί κανέναν από τους σκοπούς μας. Σε καμία περίπτωση η ΕΣΗΕΑ δεν μπορεί να βεβαιωθεί, ούτε και να βεβαιώσει ότι τα στοιχεία αυτά είναι ανά πάσα στιγμή επικαιροποιημένα.

  1. Ωστόσο, χαιρετίζουμε την ένταξη των εκδοτών στους υπόχρεους υποβολής πόθεν έσχες. Επίσης, την πρόβλεψη της δυνατότητας υποβολής δήλωσης από όσους συναδέλφους δεν είχαν μεριμνήσει σχετικά και ειδικότερα των αρχικών αυτών με απόκτηση ιδιότητας υπόχρεου τα έτη 2016, 2017 και 2018 έως τη δημοσίευση του νόμου και ετησίων των ετών 2016 (χρήση 2015), 2017 (χρήση 2016) και 2018 (χρήση 2017).
  2. Κλείνοντας, σημειώνουμε ότι θεωρούμε πως στις σημερινές εποχές το παράβολο των 800 ευρώ, που ορίζεται ως προϋπόθεση για την υποβολή της δήλωσης, μετά την πάροδο των 30 ημερών και έως τη συμπλήρωση 60 ημερών από την λήξη της προθεσμίας υποβολής, είναι εξαντλητικό για τους συναδέλφους και πρέπει να μειωθεί».

          ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ