1

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ Ε.Σ.Η.Ε.Α.- Ε.Ι.Ι.Ρ.Α. 2004-2005

Στην Αθήνα σήμερα την 21η  Δεκεμβρίου 2004 μεταξύ αφ’ ενός της Ένωσης Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Ραδιοφωνικών Σταθμών Αθηνών (ΕΙΙΡΑ), που εδρεύει στο Μαρούσι (Κηφισίας 64) και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Πέτρο Κωστόπουλο, Πρόεδρο του ΔΣ και τον κ. Παναγιώτη Κωστάκη, Γενικό Γραμματέα του ΔΣ και αφ’ ετέρου της ‘Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (ΕΣΗΕΑ), που εδρεύει στην Αθήνα (Ακαδημίας 20) και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Μανώλη Μαθιουδάκη, Πρόεδρο του ΔΣ και τον κ. Νίκο Μεγγρέλη, Γραμματέα του ΔΣ, συμφώνησαν να υπογράψουν την κατωτέρω Ιδιωτική Συμφωνία.
1. Εάν ο μηνιαίος μικτός μισθός των δημοσιογράφων – συντακτών μελών της ΕΣΗΕΑ που εργάζονται στους ραδιοφωνικούς σταθμούς δεν έχει αυξηθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο εντός του 2004 και είναι υπέρτερος του αντιστοίχως οριζόμενου από την με την αυτή ημερομηνία ΣΣΕ ΕΣΗΕΑ ­ΕΙΙΡΑ προσαυξάνεται κατά 55 ευρώ αν είναι έως 1200 ευρώ, κατά 48 ευρώ αν είναι από 1201 έως 1500 ευρώ και κατά 40 ευρώ αν είναι από 1501 έως 2000 ευρώ.
2. 
Τα ανωτέρω έχουν εφαρμογή και για το έτος 2005, εφόσον δεν έχει δοθεί καθ’ οιονδήποτε  τρόπο αύξηση για το 2005, έστω και εντός του 2004.
3. 
Οι προσληφθέντες δημοσιογράφοι μέλη της ΕΣΗΕΑ από 1η  Αυγούστου 2003 και μετά και από την 1η  Αυγούστου 2004 και μετά δεν δικαιούνται τις παραπάνω αυξήσεις, εκτός εάν οι καταβαλλόμενοι μισθοί είναι κατώτεροι   των υπό των ως άνω οριζομένων.