1

Μεταβατική Διάταξη

Άρθρο 33

Οι υποψήφιοι, που έχουν συμπληρώσει τρία χρόνια υπηρεσίας, από τα οποία τα δύο χωρίς διακοπή, την ημέρα της ενάρξεως της ισχύος αυτού του Καταστατικού, κρίνονται, για την εγγραφή τους στην Ένωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του προηγουμένου Καταστατικού.