1

Προϋποθέσεις εκλογής

Άρθρο 12

1. Την Ένωση διοικεί Διοικητικό Συμβούλιο που έχει ένδεκα μέλη. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει η Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία και με ψηφοδέλτια.

Στο Δ.Σ. εκλέγονται συντάκτες που έχουν τρία χρόνια συμπληρωμένα τακτικά μέλη της Ενώσεως.

Ο Πρόεδρος, οι Α’ και Β’ Αντιπρόεδροι, ο Γενικός Γραμματεύς και ο Ταμίας, που αποτελούν το Προεδρείο, καθώς και οι σύμβουλοι, εκλέγονται άμεσα από τη Γενική Συνέλευση. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει με μυστική ψηφοφορία ένα σύμβουλο για Ειδικό Γραμματέα.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει απαρτία όταν είναι παρόντα έξη από τα ένδεκα μέλη του. Τις αποφάσεις του το Διοικητικό Συμβούλιο τις παίρνει με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του που είναι παρόντα, εκτός από τις ειδικές περιπτώσεις που ορίζονται σε άλλα άρθρα. Σε περίπτωση που υπάρχει ισοψηφία, κρίνει η ψήφος του Προέδρου.

3. Σε περίπτωση που ένα μέλος του Προεδρείου παραιτηθεί ή πεθάνει ή εκπέσει για οποιοδήποτε λόγο από το αξίωμά του, γίνεται νέα εκλογή, αν ο χρόνος μέχρι που να λήξει η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι μεγαλύτερος από έξη μήνες. Αν ο χρόνος είναι μικρότερος από έξη μήνες, εφαρμόζεται η διαδικασία των άρθρων 14, 15 και 16. Στην πρώτη περίπτωση οι εργασίες του Διοικητικού Συμβουλίου συνεχίζονται κανονικά και τις κενές θέσεις τις καταλαμβάνουν οι νόμιμοι αναπληρωτές.

4. Σε περίπτωση που ένα άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου παραιτηθεί ή πεθάνει ή εκπέσει για οποιοδήποτε λόγο από το αξίωμά του, καταλαμβάνει τη θέση του ο επιλαχών σύμβουλος ανεξάρτητα από το χρόνο που μένει μέχρι να λήξει η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν εξαντληθεί ο πίνακας των επιλαχόντων και υπάρχουν κενές θέσεις συμβούλων, γίνεται νέα εκλογή για τη συμπλήρωση των θέσεων αυτών.

5. Αν παραιτηθούν ή εκπέσουν από το αξίωμά τους για οποιοδήποτε λόγο έξη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, παραιτείται ολόκληρο το Διοικητικό Συμβούλιο και γίνονται αρχαιρεσίες.

6. Αν το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει να παραιτηθεί για οποιοδήποτε λόγο προτού λήξει η θητεία του, τότε είναι υποχρεωμένο να καλέσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση, στην οποία θα υποβάλει την παραίτησή του και θα εξηγήσει τους λόγους της παραιτήσεως. Η Γενική Συνέλευση μπορεί με μυστική ψηφοφορία να μη δεχτεί την παραίτηση. Στην αντίθετη περίπτωση γίνονται αρχαιρεσίες και μέχρι που να εκλεγεί νέο Διοικητικό Συμβούλιο, το παλιό ασκεί τα καθήκοντά του.

7. Η Ένωση παρέχει προστασία, με όλα τα πρόσφορα και στη διάθεσή της μέσα, στα μέλη του Δ.Σ. και ένα χρόνο μετά τη λήξη της θητείας τους.