1

Υποχρεώσεις του Δ. Σ.

Άρθρο 13

Οι βασικές υποχρεώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου είναι:

1. Προωθεί με κάθε νόμιμο μέσο τους σκοπούς της Ενώσεως, όπως περιγράφονται στο άρθρο 2 του Καταστατικού.

2. Διαπραγματεύεται, υπογράφει, παρακολουθεί και ελέγχει την πιστή εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων και των ιδιωτικών συμφωνιών, καθώς και των νόμων που αφορούν τις συνθήκες εργασίας, τις αμοιβές, τις άδειες, τη σύνθεση του συντακτικού προσωπικού κλπ.

3. Έπειτα από τη γνώμη της μόνιμης απεργιακής επιτροπής, αποφασίζει και εισηγείται στη Γενική Συνέλευση την κήρυξη απεργίας για την προάσπιση των συμφερόντων των μελών, την περιφρούρηση της συνδικαλιστικής ελευθερίας και τη διασφάλιση της ελεύθερης ασκήσεως του δημοσιογραφικού λειτουργήματος.

Η απεργία μπορεί να κηρυχθεί σε οποιοδήποτε έντυπο ή υπηρεσία, όπου εργάζονται μέλη της Ενώσεως, ή να κηρυχθεί γενική απεργία αν υπάρχουν σημαντικοί λόγοι.

4. Οργανώνει τις υπηρεσίες της Ενώσεως και ιδρύει νέες αν χρειαστεί.

5. Συγκαλεί τις τακτικές ή έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις και καταρτίζει την ημερήσια διάταξή τους.

6. Ο Ειδικός Γραμματεύς τηρεί τα πρακτικά όλων των συνεδριάσεων, που διαβάζονται και εγκρίνονται στην επόμενη συνεδρίαση.

7. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εφορευτικής Επιτροπής και των Πειθαρχικών Συμβουλίων παίρνουν έξοδα παραστάσεως και κινήσεως ή ημεραργίες που καθορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, έπειτα από εισήγηση του Δ.Σ. όταν συζητείται ο προϋπολογισμός της Ενώσεως.