1

ΛΗΓΕΙ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟ ΤΣΠΕΑΘ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Ειδοποιούμε τους συναδέλφους ότι στις 12 Μαρτίου 2003
λήγει οριστικά η προθεσμία υποβολής αιτήσεων
αναγνώρισης υπηρεσίας στο ΤΣΠΕΑΘ
με βάση την παράγραφο 7 του άρθρου 11 του Ν. 3050/2002.

Για τη διευκόλυνση των συναδέλφων επαναλαμβάνουμε την ανακοίνωση της Ενώσεως της 12ης Νοεμβρίου 2002:
“1. Με την παρ. 7 άρθρου 11 ν. 3050/2002 παρέχεται η δυνατότητα αναγνώρισης μέχρι και 4 ετών προϋπηρεσίας σε εργοδότες που το προσωπικό τους υπάγεται στην ασφάλιση του ΤΣΠΕΑΘ. Δικαίωμα αναγνώρισης έχουν μόνο οι δημοσιογράφοι που ήταν την 31/12/1992 ή μέχρι τότε ασφαλισμένοι στο ΤΣΠΕΑΘ.
Δικαίωμα αναγνώρισης έχουν επίσης και όσοι μέχρι 23/3/1998 με προηγούμενες ρυθμίσεις έχουν αναγνωρίσει χρόνο μικρότερο των 4 ετών. Στην περίπτωση αυτή ο χρόνος που θα αναγνωριστεί θα είναι όσο ο υπολειπόμενος για τη συμπλήρωση των 4 ετών.
2. Δεν μπορεί να αναγνωριστεί ο χρόνος α) της στρατιωτικής θητείας, β) της γονικής άδειας ανατροφής των παιδιών, γ) επιδότησης ανεργίας, δ) εκπαιδευτικής άδειας άνευ αποδοχών και ε) ο χρόνος για τον οποίο υπήρχε για την αυτή αιτία ασφάλιση σε άλλο Ταμείο κύριας ασφάλισης.
3. Οι αιτήσεις για την αναγνώριση θα πρέπει να κατατεθούν στο ΤΣΠΕΑΘ μέχρι 12 Μαρτίου 2003. Μετά την ημερομηνία αυτή καμία αίτηση δεν θα γίνει δεκτή.
Μαζί με την αίτηση θα πρέπει να υποβληθεί και υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 ότι για το χρονικό διάστημα που ζητείται η αναγνώριση ο συντάκτης δεν ήταν ασφαλισμένος για την αυτή αιτία σε άλλο Οργανισμό κύριας ασφάλισης.

4. Όσοι είχαν υποβάλει αιτήσεις αναγνώρισης σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 2874/2000, και απορρίφθηκαν από το ΤΣΠΕΑΘ, θα πρέπει να υποβάλουν νέα αίτηση και νέα υπεύθυνη δήλωση.
Για την παραπάνω κατηγορία συντακτών, δεν απαιτείται εκ νέου προσκόμιση βεβαίωσης του εργοδότη, αλλά στη νέα αίτηση θα πρέπει να αναφέρεται ότι είναι κατατεθειμένη στο Ταμείο και στον ατομικό τους φάκελο. Εκτός και αν υπάρχει διαφοροποίηση στο χρονικό διάστημα της απασχόλησής οπότε απαιτείται νέα βεβαίωση του εργοδότη.
5. Η εξαγορά του αναγνωριζόμενου χρόνου γίνεται με καταβολή εισφοράς που ανέρχεται για κάθε μήνα αναγνώρισης σε ποσοστό 16% και υπολογίζεται στις συνολικές μικτές αποδοχές του τελευταίου μήνα απασχόλησης πριν από το μήνα υποβολής της αίτησης, οι οποίες δεν μπορούν να είναι κατώτερες από το 50πλάσιο του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη (σήμερα: 22,35 Χ 50 – 1.117,,50 ΕΥΡΩ), όπως αυτό έχει διαμορφωθεί κατά το μήνα της αίτησης.
Η εξόφληση της οφειλής για την εξαγορά του αναγνωριζόμενου χρόνου, ενεργείται κατ’ επιλογή του ενδιαφερομένου, είτε εφ’ άπαξ, είτε με ισόποσες μηνιαίες δόσεις, ο αριθμός των οποίων δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 60.
Καθυστέρηση καταβολής δόσης, επιβαρύνεται για κάθε 15θήμερο καθυστέρησης με πρόσθετο τέλος 1% του ποσού της δόσης.
Καθυστέρηση καταβολής δόσης, πέραν του 6μήνου δεν αναγνωρίζεται ως συντάξιμος χρόνος, εκείνος που αναλογεί στη μη καταβληθείσα δόση, έστω και αν καταβληθεί αυτή μετά των πρόσθετων τελών”.