1

ΛΗΓΕΙ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ

Ειδοποιούνται οι συνάδελφοι, μέλη και μη μέλη της ΕΣΗΕΑ, ότι στις 12 Αυγούστου 2004, λήγει η εξάμηνη προθεσμία που έχει δοθεί με τον νόμο 3232/12-2-04, για την αναγνώριση χρόνου προϋπηρεσίας στα ταμεία ΤΣΠΕΑΘ και ΤΑΙΣΥΤ.

Υπενθυμίζεται ότι όσοι συνάδελφοι είναι ασφαλισμένοι στο ΤΣΠΕΑΘ έχουν δικαίωμα να αναγνωρίσουν μέχρι τέσσερα χρόνια απασχόλησης με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε εργοδότες των οποίων το προσωπικό υπάγεται στην ασφάλιση του Ταμείου, ενώ οι ασφαλισμένοι στο ΤΑΙΣΥΤ μέχρι δέκα χρόνια προϋπηρεσίας. Η προϋπηρεσία αυτή δεν πρέπει να έχει ασφαλιστεί σε κανένα άλλον ασφαλιστικό φορέα

Οι συνάδελφοι, παρακαλούνται να απευθύνονται στις υπηρεσίες των Ταμείων για την υποβολή των σχετικών αιτήσεων:
1) ΤΣΠΕΑΘ, Καλλιρρόης 5 και Περραιβού 20,
τηλ. 210-9212727 εσωτ. 124 και 139.
2) ΤΑΙΣΥΤ, Χρήστου Λαδά 2, τηλ. 210-3225730).

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ
και σε μορφή
 ( WORD )  ( PDF )

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ

Στον ασφαλιστικό νόμο 3232/2004, με πρωτοβουλία του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΣΗΕΑ και σε συνεργασία με τα Διοικητικά Συμβούλια των συνεργαζομένων συνδικαλιστικών Ενώσεων, συμπεριλήφθησαν οι παρακάτω ευνοϊκές ρυθμίσεις:

1. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟ ΤΣΠΕΑΘ

Με τον ως άνω Νόμο 3232/12-2-04 (’ρθρο 14 παρ. 6γ) δίδεται εξάμηνη παράταση ισχύος του Ν.3050/2002 Αρθρο 11 παρ. 7, σύμφωνα με τον οποίο παρέχεται η δυνατότητα αναγνώρισης χρόνου προϋπηρεσίας μέχρι τέσσερα (4) έτη απασχόλησης με σχέση εξηρτημένης εργασίας σε εργοδότες των οποίων το προσωπικό τους υπάγεται στην ασφάλιση του ΤΣΠΕΑΘ. Το χρονικό διάστημα της αναγνωριζόμενης προϋπηρεσίας θεωρείται πραγματικός (και όχι πλασματικός) χρόνος ασφάλισης.

Δικαίωμα αναγνώρισης:
Δικαίωμα αναγνώρισης έχουν μόνο οι εργαζόμενοι που έχουν ασφαλισθεί σε οποιοδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης μέχρι 31/12/1992.
Δεν υφίσταται πλέον ο προηγούμενος περιορισμός που έδινε δυνατότητα αναγνώρισης μόνο στους εργαζόμενους που είχαν ασφαλισθεί στο ΤΣΠΕΑΘ μέχρι 31/12/1992.
Αίτηση αναγνώρισης μπορούν να υποβάλουν και όσοι από τους συναδέλφους έχουν αναγνωρίσει μέχρι το 2002 με προηγούμενες ασφαλιστικές ρυθμίσεις λιγότερα από τέσσερα (4) έτη συντάξιμης υπηρεσίας.
Στη περίπτωση αυτή ο αναγνωριζόμενος χρόνος θα ανέρχεται σε τόσα χρόνια όσα απαιτούνται για την συμπλήρωση των τεσσάρων συντάξιμων ετών.
Εξαιρέσεις:
Ο χρόνος της στρατιωτικής θητείας.
Ο χρόνος γονικής άδειας ανατροφής παιδιών.
Ο χρόνος επιδότησης και τακτικής ανεργίας.
Ο χρόνος εκπαιδευτικής αδείας άνευ αποδοχών και μέχρι δύο (2) έτη
Αποκλείεται η αναγνώριση χρόνου για τον οποίο υπάρχει ασφάλιση σε οποιονδήποτε άλλο ασφαλιστικό φορέα.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:
• Για την αναγνώριση του χρόνου προϋπηρεσίας και ασφάλισης στο Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ., οι ενδιαφερόμενοι συνάδελφοι πρέπει να υποβάλουν στο Ταμείο (Διεύθυνση: Καλλιρρόης 5 & Περραιβού 20 – τηλ. 210 9212727) σχετική αίτηση με βεβαίωση της προϋπηρεσίας από τον εργοδότη εντός ανατρεπτικής προθεσμίας έξι (6) μηνών από την ισχύ του Ν. 3232/12-2-04 (Τελευταία ημερομηνία υποβολής αίτησης στο ΤΣΠΕΑΘ η 12η Αυγούστου 2004).
• Επίσης να επισυνάψουν στην αίτηση και Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 που θα δηλώνουν ότι το χρονικό διάστημα που αιτούνται την αναγνώριση, δεν ήταν ασφαλισμένοι σε άλλο Ταμείο.

Υπολογισμός ποσού εξαγοράς τού αναγνωριζόμενου χρόνου:

Η εξαγορά του αναγνωριζόμενου χρόνου γίνεται με καταβολή εισφοράς που ανέρχεται για κάθε μήνα αναγνώρισης σε ποσοστό16% και υπολογίζεται στις συνολικές μικτές αποδοχές του τελευταίου μήνα απασχόλησης πριν από το μήνα υποβολής της αίτησης, οι οποίες δεν μπορούν να είναι κατώτερες από το 50πλάσιο του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, όπως αυτό θα έχει διαμορφωθεί κατά το μήνα υποβολής της αίτησης.
Η εξόφληση της οφειλής για την εξαγορά του αναγνωριζόμενου χρόνου, ενεργείται κατ’ επιλογή του ενδιαφερόμενου, είτε εφ’ άπαξ είτε με ισόποσες μηνιαίες δόσεις, ο αριθμός των οποίων δεν μπορεί να υπερβαίνει τις (60) εξήντα.
Αν επιθυμείτε η εξόφληση της οφειλής να γίνει με μηνιαίες δόσεις θα πρέπει να το αναφέρετε στην αίτηση, καθώς και τον αριθμό των δόσεων (μέχρι 60).
Καθυστέρηση καταβολής δόσης επιβαρύνεται για κάθε δεκαπενθήμερο καθυστέρησης με πρόσθετο τέλος 1% επί του ποσού της δόσης.
Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής δόσεως πέραν των έξι (6) μηνών, δεν αναγνωρίζεται ως συντάξιμος χρόνος εκείνος ο χρόνος που αναλογεί στη μη καταβληθείσα δόση, έστω και αν καταβληθεί αυτή με τα πρόσθετα τέλη.

2. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟ ΤΑΙΣΥΤ

Δικαίωμα αναγνώρισης στον κλάδο κύριας ασφάλισης του Ταμείου Ασφαλίσεως Ιδιοκτητών Συντακτών και Υπαλλήλων Τύπου (ΤΑΙΣΥΤ) έχουν οι εργαζόμενοι που έχουν ασφαλιστεί σε οποιονδήποτε φορέα ασφάλισης μέχρι 31.12.1992. Ως χρόνο ασφάλισης στο Ταμείο αυτό μπορούν να αναγνωρίσουν τον χρόνο της απασχόλησής τους σε εργασίες που ασφαλίζονται στο Ταμείο, για τον οποίο δεν έχουν καταβληθεί οι ασφαλιστικές εισφορές, εφόσον ο χρόνος αυτός δεν έχει αναγνωρισθεί ως συντάξιμος μέχρι 16.10.1991 και δεν συμπίπτει με χρόνο ασφάλισης σε οποιονδήποτε άλλο φορέα κύριας ασφάλισης.
Για την αναγνώριση του χρόνου αυτού, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν στο Ταμείο σχετική αίτηση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του Ν.3232/12-2-04, που λήγει στις 12.8.2004. Η εξαγορά του αναγνωριζόμενου χρόνου γίνεται με καταβολή εισφοράς 15% για κάθε αναγνωριζόμενο μήνα, που υπολογίζεται στο 50πλάσιο του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη του χρόνου υποβολής της αίτησης. Το ποσό της εξαγοράς καταβάλλεται με επιλογή του ενδιαφερομένου, είτε εφάπαξ μέσα σε τρεις μήνες από την κοινοποίηση σ’ αυτόν της σχετικής απόφασης αναγνώρισης και εξαγοράς, είτε σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις, οι οποίες δεν μπορούν να υπερβούν τις σαράντα οκτώ (48). Η πρώτη δόση πρέπει να καταβληθεί μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από την κοινοποίηση στον ενδιαφερόμενο της σχετικής απόφασης αναγνώρισης και εξαγοράς του χρόνου απασχόλησης. Καθυστέρηση καταβολής της δόσης περισσότερο από ένα μήνα από τότε που έγινε απαιτητή επιβαρύνεται με τα πρόσθετα τέλη που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 2972/2001 (ΦΕΚ 291 Α’]. Ο χρόνος που αναγνωρίζεται δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος των δέκα (10) συντάξιμων ετών, σε καμία δε περίπτωση να υπερβαίνει μαζί με τον χρόνο της πραγματικής και της από αναγνώριση συντάξιμης υπηρεσίας τα τριάντα πέντε (35) συντάξιμα έτη.
Κατ’ εξαίρεση, αίτηση αναγνώρισης μπορούν να υποβάλουν μέσα στην ίδια προθεσμία και όσοι μέχρι 16.10.1991 αναγνώρισαν λιγότερα από δέκα (10) χρόνια συντάξιμης υπηρεσίας. Ο αναγνωριζόμενος χρόνος στην περίπτωση αυτή θα ανέρχεται σε τόσα χρόνια όσα απαιτούνται για τη συμπλήρωση των δέκα (10) συντάξιμων ετών. Ο χρόνος απασχόλησης αποδεικνύεται με βεβαίωση του εργοδότη ή πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών και αποδοχών ή στοιχείων αποδεικτικών της άσκησης ή της διακοπής του επαγγέλματος ή της ιδιότητας όπου απαιτείται.
• Τελευταία ημερομηνία υποβολής αίτησης στο ΤΑΙΣΥΤ η 12η Αυγούστου 2004.
Για περισσότερες πληροφορίες οι συνάδελφοι να απευθύνονται στο ΤΑΙΣΥΤ – Χρήστου Λαδά 2, τηλ. 210-3310823 & 3225730.

3. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΕΔΟΕΑΠ

Ο χρόνος αναγνώρισης στον κύριο φορέα ασφάλισης (ΤΣΠΕΑΘ) μπορεί να αναγνωρισθεί ύστερα από αίτηση και στον επικουρικό φορέα (ΕΔΟΕΑΠ) ως πραγματικός χρόνος ασφαλίσεως, υπολογιζόμενος για όλες τις παροχές του (επικούρηση, εφάπαξ).
Η εξαγορά γίνεται με καταβολή για κάθε μήνα που αναγνωρίζεται με εισφορά 3% επί των αποδοχών του τελευταίου μήνα πριν από την υποβολή της αίτησης (Διεύθυνση: Σισίνη 18 & Ηριδανού 5 – τηλ. 210 7264700). Συνυποβάλλεται η απόφαση αναγνώρισης χρόνου υπηρεσίας από το ΤΣΠΕΑΘ.

4. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ

Δίνεται η δυνατότητα αναγνώρισης στο ΤΣΠΕΑΘ και στον ΕΔΟΕΑΠ του χρόνου ασφάλισης προσώπων που φυλακίστηκαν με αποφάσεις στρατοδικείου και κατά το χρόνο πριν από 21/4/1967.

5. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΝΑΝΤΙ ΕΦΑΠΑΞ
ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΔΟΕΑΠ

Με το Ν. 3232/12-2-04 (’ρθρο 14 παρ. 11) επαναφέρεται σε ισχύ η καταβολή από τον ΕΔΟΕΑΠ της έναντι εφάπαξ αποζημίωσης για στεγαστικούς λόγους με τη θεμελίωση 12ετίας ασφάλισης στον Οργανισμό και την περαιτέρω συμπληρωματική καταβολή της εφάπαξ αποζημίωσης με τη συμπλήρωση 25 ετών ασφάλισης στον Οργανισμό.

6. ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ-ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΣΤΟ ΤΕΒΕ

Οι συνταξιούχοι του ΤΣΠΕΑΘ, που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα (ελεύθεροι επαγγελματίες) υπαγόμενη στην ασφάλιση του ΤΕΒΕ εξαιρούνται από την ασφάλιση του κλάδου ασθενείας του ΤΕΒΕ, λόγω της ασφάλισής τους για υγειονομική περίθαλψη στον ΕΔΟΕΑΠ.

7. ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

• Απονέμεται σύνταξη στους διαζευγμένους σε περίπτωση θανάτου του πρώην ή της πρώην συζύγου με προϋποθέσεις τη συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας, 15ετή έγγαμο βίο και χαμηλό εισόδημα.
• Συνταξιοδότηση με 37 έτη πραγματικής ασφάλισης χωρίς όριο ηλικίας ακόμη και για τους νέους ασφαλισμένους (δηλ. από 1/1/1993 και μετά).

Για οποιαδήποτε πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στις υπηρεσίες της Ενώσεως (αρμόδιος Μάνος Αμελίδης 210-3675400).

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ