1

Διαδικασία για τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών της 27ης, 28ης, 29ης, 30ης και 31ης Ιανουαρίου 2022

           ENΩΣΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ

ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

         ———————————-

        ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αθήνα, 20 Ιανουαρίου 2022

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΘΕΜΑ: Διαδικασία για τις εκλογές της 27ης – 31ης Ιανουαρίου 2022

1. Θα υπάρχουν επτά (7) εκλογικά τμήματα με επτά (7) κάλπες το κάθε ένα. Μία για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή, μία για τα Πειθαρχικά Συμβούλια, μία για το Μεικτό, μία για το Μορφωτικό Ίδρυμα, μία για τους αντιπροσώπους στο Συνέδριο της ΠΟΕΣΥ, μία για την έγκριση προϋπολογισμού, απολογισμού και μια για την έγκριση του Κανονισμού του Ταμείου Αλληλοβοηθείας.

Τα ψηφοδέλτια και οι φάκελοι για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή της ΕΣΗΕΑ θα είναι λευκά, ενώ για τους Αντιπροσώπους για το 9ο Τακτικό Συνέδριο της ΠΟΕΣΥ θα είναι ροζ, με τα ονόματα των υποψηφίων και τον τίτλο του συνδυασμού (ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ). Τα ψηφοδέλτια και οι φάκελοι για τα Πειθαρχικά Συμβούλια θα είναι κίτρινα, τα ψηφοδέλτια και οι φάκελοι για το Μορφωτικό Ίδρυμα θα είναι πράσινα και τα ψηφοδέλτια και οι φάκελοι για τον Απολογισμό – Προϋπολογισμό – Καταγγελία ΣΣΕ θα είναι γαλάζια, για την έγκριση του Κανονισμού του Ταμείου Αλληλοβοηθείας θα είναι σομόν και τέλος για το Μεικτό Συμβούλιο τα ψηφοδέλτια και οι φάκελοι θα είναι λευκά. Θα αναγράφεται δε ένδειξη ανάλογα με το όργανο, για το οποίο προορίζονται, δηλαδή «Για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή», «Για τα Πειθαρχικά Συμβούλια» κ.λπ.

2.Ψηφίζουν όλα τα τακτικά μέλη, που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις (ταμειακώς εντάξει μέλη). Όσον αφορά τη συμμετοχή των μη ταμειακώς εντάξει μελών στην ψηφοφορία, παραθέτουμε στο τέλος της παρούσας ανακοίνωσης τη σχετική απόφαση του Δ.Σ. (*)

3.Οι εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής και των αντιπροσώπων για το Συνέδριο της ΠΟΕΣΥ (άρ. 16 του Καταστατικού της) θα γίνουν με το σύστημα της απλής αναλογικής, οι δε εκλογές για τα Πειθαρχικά, το Μορφωτικό Ίδρυμα και τους εκπροσώπους στο Μεικτό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ θα γίνουν με πλειοψηφικό σύστημα, δηλαδή βάσει του αριθμού των σταυρών προτίμησης των υποψηφίων.

4.Συνδυασμός, που το ψηφοδέλτιό του περιλαμβάνει λιγότερους υποψήφιους από τον αριθμό αυτών που εκλέγει, εκλέγει τόσους μόνο, όσοι και οι υποψήφιοί του.

5.Μεμονωμένος υποψήφιος εκλέγεται, εφόσον έλαβε αριθμό ψήφων ίσο ή και μεγαλύτερο από το εκλογικό μέτρο. Δε συμμετέχει στη δεύτερη ή τρίτη κατανομή.

6.Για την εκλογή αντιπροσώπων στο Συνέδριο της Π.Ο.Ε.Σ.Υ., ορίζεται από το Καταστατικό της Π.Ο.Ε.Σ.Υ. (άρ.16) πάγιο εκλογικό μέτρο ο αριθμός 25. Εάν μετά την διαίρεση του αριθμού εκείνων που ψήφισαν διά 25 απομένει υπόλοιπο ψήφων μεγαλύτερο των 12, τότε εκλέγεται ακόμα ένας αντιπρόσωπος.

7.Εκλογικό μέτρο για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή της ΕΣΗΕΑ είναι το πηλίκο της διαίρεσης, παραλειπομένου του κλάσματος, όσο και αν είναι αυτό, του αριθμού των εγκύρων –(στον αριθμό των εγκύρων δεν περιλαμβάνονται τα λευκά) – ψηφοδελτίων διά του αριθμού των εδρών του οργάνου. Δηλαδή 11 και 3, αντιστοίχως.

Για παράδειγμα:

Ψηφίσαντες 228  Έγκυρα 222 Λευκά 2 Άκυρα 4

Εκλογικό μέτρο : για το Δ.Σ. 222:11=20 και 2/11, ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΜΕΤΡΟ = 20

για την Εξ. Επ. 222:3=74, ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΜΕΤΡΟ = 74

8.Κατά την πρώτη κατανομή κάθε συνδυασμός εκλέγει τόσους υποψήφιους, όσες φορές χωράει το εκλογικό μέτρο κάθε οργάνου στον αριθμό των ψήφων, που έλαβε για κάθε όργανο.

Κατά τη δεύτερη κατανομή οι έδρες, που μένουν αδιάθετες από την πρώτη κατανομή, κατανέμονται από μια στους συνδυασμούς, που έχουν  καταλάβει τουλάχιστον μία έδρα από την πρώτη κατανομή και το υπόλοιπο των ψηφοδελτίων τους είναι μεγαλύτερο του 1/3 του εκλογικού μέτρου και πλησιάζει περισσότερο σ’ αυτό.

Κατά την τρίτη κατανομή, οι έδρες που μένουν αδιάθετες μετά τη δεύτερη κατανομή κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών, που έχουν το μεγαλύτερο υπόλοιπο ψηφοδελτίων. Στην τρίτη κατανομή συμμετέχει και ο συνδυασμός, που δεν έλαβε έδρα από την πρώτη κατανομή, του συνόλου των ψήφων που έλαβε θεωρούμενου ως υπολοίπου.

Για παράδειγμα:

Ψηφίσαντες 228   Έγκυρα 222   Λευκά 2  Άκυρα 4 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΜΕΤΡΟ = 20

Έστω Α 46   Β 69   Γ 19   Δ 29   Ε  19  ΣΤ 40      ΕΔΡΕΣ 11

– Από την πρώτη κατανομή:

Α 46 : 20= 2 υπόλ. 6   Εκλέγει 2 έδρες και έχει υπόλοιπο 6 ψήφων

Β 69  :20= 3 υπόλ. 9 Εκλέγει 3 έδρες και έχει υπόλοιπο 9 ψήφων

Γ 19                                Εκλέγει 0 έδρες και έχει υπόλοιπο 19 ψήφων

Δ 29:20= 1 υπόλ. 9        Εκλέγει 1 έδρες και έχει υπόλοιπο 9 ψήφων

Ε  19                              Εκλέγει 0 έδρες και έχει υπόλοιπο 19 ψήφων

ΣΤ 40:20= 2 υπόλ.0       Εκλέγει 2 έδρες και δεν έχει υπόλοιπο

– Από τη δεύτερη κατανομή:    Αδιάθετες έδρες 3

Ο Α δεν εκλέγει καμία έδρα διότι το υπόλοιπό του (6) είναι μικρότερο του 1/3 του εκλογικού μέτρου (20)

Ο Β εκλέγει 1 έδρα διότι το υπόλοιπό του (9) είναι μεγαλύτερο του 1/3 του εκλογικού μέτρου (20)

Ο Δ εκλέγει 1 έδρα διότι το υπόλοιπό του (9) είναι μεγαλύτερο του 1/3 του εκλογικού μέτρου (20)

Ο Γ και Ε δεν εκλέγουν καμία έδρα διότι δεν είχαν εκλέξει έδρα κατά την πρώτη κατανομή. Ο ΣΤ δεν εκλέγει έδρα γιατί δεν έχει υπόλοιπο ψήφων

– Από την τρίτη κατανομή:  Αδιάθετη έδρα 1

Συμμετέχουν ο Α, ο Γ και ο Ε, διότι ο Β και ο Δ εξάντλησαν τις ψήφους τους με τη δεύτερη κατανομή και ο ΣΤ δεν έχει υπόλοιπο. Μεγαλύτερο υπόλοιπο έχουν ο Γ (19) και ο Ε (19). Επειδή όμως η έδρα είναι 1 θα γίνει κλήρωση μεταξύ τους.

       Τελικά αποτελέσματα : Α 2 έδρες, Β 4 (3+1) έδρες, Γ ή Ε 1 έδρα, Δ  2 (1+1) έδρες, ΣΤ 2 έδρες.

9.Για τα Πειθαρχικά Συμβούλια και τους εκπροσώπους στο Μεικτό εκλεγείς θεωρείται, κατά τη σειρά των σταυρών προτίμησης, εκείνος που πήρε το μισό συν ένα (50%+1) από τον αριθμό εκείνων που ψήφισαν (άρ. 30 παρ. 9). Εάν ο αριθμός των παρόντων είναι περιττός, τότε η πλειοψηφία ισούται με το μισό του αμέσως κατώτερου αριθμού των παρόντων πλέον ενός (επί παραδείγματι, επί συνόλου παρόντων μελών 97, η απόλυτη πλειοψηφία σχηματίζεται βάσει του εξής υπολογισμού: 97-1=96:2=48+1=49 μέλη).

10.Για το Μορφωτικό Ίδρυμα τα μέλη εκλέγονται με σχετική πλειοψηφία, δηλαδή εκλέγονται οι εννέα (9) πρώτοι σε σταυρούς.

11.ΣΤΑΥΡΟΙ: Κάθε ψηφοφόρος λοιπόν έχει δικαίωμα να βάλει:

  • Για το Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι 11 σταυρούς
  • Για την Εξελεγκτική Επιτροπή μέχρι 3 σταυρούς
  • Για το Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο μέχρι 5 σταυρούς
  • Για το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο μέχρι 5 σταυρούς

·    Για τους Εκπροσώπους στο Μεικτό Συμβούλιο 1 σταυρό

·    Για τους Εκπροσώπους των Συνταξιούχων στο Μεικτό μέχρι 3  σταυρούς  

  • Για το Μορφωτικό Ίδρυμα μέχρι 9 σταυρούς
  • Για την εκλογή των αντιπροσώπων στο Συνέδριο της ΠΟΕΣΥ μέχρι 5 σταυρούς

Εάν ένα ψηφοδέλτιο έχει περισσότερους σταυρούς, τότε εάν αφορά το Διοικητικό Συμβούλιο ή την Εξελεγκτική Επιτροπή της Ένωσης ή τους αντιπροσώπους στο Συνέδριο της ΠΟΕΣΥ, θεωρείται υπέρ του συνδυασμού, οι δε σταυροί δεν λαμβάνονται υπόψη. Εάν πρόκειται για τα Πειθαρχικά Συμβούλια, το Μεικτό Συμβούλιο ή το Μορφωτικό Ίδρυμα θεωρείται άκυρο.

Σταυρός προτίμησης μπαίνει ακόμα και σε ψηφοδέλτιο που έχει έναν υποψήφιο.

12.Μόνον ο σταυρός πριν ή μετά το όνομα του υποψηφίου χαρακτηρίζει ως έγκυρο το ψηφοδέλτιο. Ψηφοδέλτια που θα φέρουν άλλα σύμβολα, όπως παύλες, κύκλους, «ν», αστέρια, κ.λπ., θεωρούνται άκυρα.

13.Για τα Πειθαρχικά Συμβούλια και τους Εκπροσώπους στο Μεικτό, εάν έμειναν κενές θέσεις μετά την πρώτη ψηφοφορία θα γίνει δεύτερη ψηφοφορία σε ημερομηνία που θα ορίσει η Εφορευτική Επιτροπή, οπότε εκλέγονται με σχετική πλειοψηφία κατά σειρά σταυρών προτίμησης (αρ. 30 του Καταστατικού παρ. 9 και 10). Νέες υποψηφιότητες δεν επιτρέπονται.

14.Τα άκυρα και τα λευκά ψηφοδέλτια υπολογίζονται μόνον για να βρεθεί ο αριθμός των ψηφισάντων (ψηφίσαντες = έγκυρα + άκυρα + λευκά). Δεν υπολογίζονται όμως στην εξεύρεση του εκλογικού μέτρου. Σε κάθε περίπτωση η κρίση της ακυρότητας ή μη ενός ψηφοδελτίου ανήκει στην Εφορευτική Επιτροπή.

Εάν σε έναν φάκελο βρεθούν περισσότερα από ένα ψηφοδέλτια αυτά είναι άκυρα. Επίσης, άκυρο ψηφοδέλτιο θεωρείται και ο κενός φάκελος.

15.Εξαιτίας του ότι υπάρχουν πολλές κάλπες και είναι πιθανόν να βρεθούν φάκελοι σε διαφορετικές κάλπες, αυτοί οι φάκελοι δεν ακυρώνονται, αλλά προσμετρώνται στην κάλπη, στην οποία ανήκουν.

16.Στο Καταστατικό, αλλά και στην εκλογική εν γένει νομοθεσία, δεν υπάρχει διάταξη, η οποία καθορίζει τον τρόπο διανομής των ψηφοδελτίων από την Εφορευτική Επιτροπή.

Ως είθισται όμως, για να αποκλειστεί κάθε υπόνοια ή και ακούσια έστω μεροληψία ή επηρεασμός των ψηφοφόρων, τα ψηφοδέλτια θα διανέμονται σε έκαστο ψηφοφόρο με διαφορετική σειρά. Θα είναι δηλαδή τοποθετημένα με διαφορετική σειρά. Για τον λόγο αυτό έχει επικρατήσει να ακολουθείται η κυκλική φορά. Εάν έχουμε δηλαδή περισσότερους συνδυασμούς, θα δοθούν στον πρώτο ψηφοφόρο κατά σειρά ΑΒΓΔ, στον δεύτερο ΒΓΔΑ, στον τρίτο κατά σειρά ΓΔΑΒ, στον τέταρτο ΔΑΒΓ και ούτω καθ’ εξής. Εκ των προτέρων θα είναι έτοιμα σε στοίβα από την Εφορευτική Επιτροπή, ώστε ο ψηφοφόρος να μην έρχεται σε άμεση επαφή με τα μέλη της Εφορευτικής.

17.Οι εκπρόσωποι των παρατάξεων και των μεμονωμένων υποψηφίων καθώς και οι ίδιοι οι επικεφαλής των παρατάξεων παρίστανται κατά την εκλογική διαδικασία και τη διαλογή, επιβλέπουν τη σωστή εφαρμογή της εκλογικής διαδικασίας, επισημαίνουν τυχόν αβλεψίες της Εφορευτικής Επιτροπής και υποβάλλουν ενστάσεις. Οι ως άνω εκπρόσωποι θα δηλωθούν στην Εφορευτική Επιτροπή εγγράφως από τον αντιπρόσωπο του συνδυασμού ή τον μεμονωμένο υποψήφιο. Το ίδιο δικαίωμα έχουν και οι υποψήφιοι σε όλα τα όργανα. Ο αριθμός των αντιπροσώπων δεν μπορεί να υπερβεί το διπλάσιο του αριθμού των τμημάτων, δηλαδή δεκατέσσερα (14) και σε κάθε περίπτωση να είναι σύμφωνος με τα υγειονομικά πρωτόκολλα για τους κλειστούς χώρους. Οι εκπρόσωποι θα πρέπει να είναι καθήμενοι και σε απόσταση μεταξύ τους, αλλά και από την Εφορευτική Επιτροπή καθ’ όλη τη διάρκεια της διαλογής.

18.Τήρηση όλων των υγειονομικών πρωτοκόλλων σύμφωνα με την ισχύουσα ΚΥΑ για την ασφαλή διεξαγωγή των εκλογών και τη διασφάλιση της υγείας όλων των εμπλεκομένων.

(*) Η απόφαση του Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ  (ΑΡ. 90 / 19-10-21) με θέμα:

ΘΕΜΑ: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΜΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΣ ΕΝΤΑΞΕΙ ΜΕΛΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Αποφασίζει:

α. Τα άνεργα ή εν επισχέσει μέλη της ΕΣΗΕΑ, καθώς και τα μέλη που εργάζονται, αλλά τους οφείλονται δεδουλευμένα μηνών, αποκτούν δικαίωμα συμμετοχής στις εκλογές με την καταβολή του ποσού των πέντε (5) ευρώ. Το ποσό αυτό είθισται να καταβάλλεται για λογαριασμό των συναδέλφων από το Ταμείο Αλληλοβοηθείας.

β. Μέλη της ΕΣΗΕΑ, που δεν είναι ταμειακώς εντάξει αποκτούν το δικαίωμα συμμετοχής στην εκλογική διαδικασία εφόσον διακανονίσουν την οφειλή τους και πληρώσουν τουλάχιστον το ποσό των 10€ έναντι της οφειλόμενης συνδρομής τους.

γ. Οι υπηρεσίες της ΕΣΗΕΑ να ελέγξουν την πορεία των διακανονισμών συνδρομών που έχουν κάνει συνάδελφοι κατά την προηγούμενη εκλογική διαδικασία και να ετοιμάσουν ενημερωτικό σημείωμα προς το διοικητικό συμβούλιο.

Η ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ