1

Οδηγίες για τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών της 17ης και 18ης Σεπτεμβρίου 2014

ENΩΣΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
———————————-
ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αθήνα, 2 Σεπτεμβρίου 2014

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ 17ης και 18ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014
ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΛΟΓΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΣΤΟ 7ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΠΟΕΣΥ

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
Σε κάθε ψηφοδέλτιο μπαίνουν μέχρι 5 σταυροί με μπλε ή μαύρο στυλό. Εάν υπάρχουν περισσότεροι από 5 σταυροί, το ψηφοδέλτιο είναι έγκυρο αλλά οι σταυροί δεν λαμβάνονται υπόψη (άρθρο 16 παρ. 3 Καταστατικού ΠΟΕΣΥ). 

Τα σύμβολα των σταυρών προτίμησης είναι ο σταυρός (+) ή το χι (Χ), δεξιά ή αριστερά του ονόματος του υποψηφίου. Κάθε άλλο σύμβολο όπως κύκλος (Ο), νι (V) ή οποιοδήποτε άλλο, συνεπάγεται την ακυρότητα του ψηφοδελτίου. Δηλαδή, όχι μόνο δεν λαμβάνεται υπόψη ο σταυρός προτίμησης, αλλά ακυρώνεται και το ψηφοδέλτιο.

ΕΚΛΟΓΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ
Οι εκλογές για την ανάδειξη των αντιπροσώπων για το 7ο Τακτικό Πανελλαδικό Συνέδριο της Π.Ο.Ε.Σ.Υ. θα γίνουν με το σύστημα της απλής αναλογικής.
Εκλέγονται τόσοι αντιπρόσωποι όσες έδρες έλαβε ο κάθε συνδυασμός.

Οι αντιπρόσωποι εκλέγονται κατά τη σειρά των σταυρών προτίμησης.
Αναπληρωματικοί θεωρούνται όσοι, κατά σειρά σταυρών προτίμησης, έλαβαν περισσότερους από το μισό συν ένα (50%+1) των σταυρών προτίμησης του τελευταίου κατά σειρά τακτικού.
Πριν από την κατανομή των αντιπροσώπων στους συνδυασμούς και στους χωριστούς (μεμονωμένους) υποψηφίους, με βάση τις ψήφους και τους σταυρούς προτίμησης, θα πρέπει να εξευρεθεί ο συγκεκριμένος αριθμός αντιπροσώπων, που θα εκλέξει η ΕΣΗΕΑ για το Συνέδριο της Ομοσπονδίας.

Ο αριθμός αυτός, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 16 παρ. 2 του Καταστατικού της Π.Ο.Ε.ΣΥ., καθορίζεται από τον αριθμό των μελών που ψήφισαν και με πάγιο εκλογικό μέτρο το είκοσι πέντε (25). Το σύνολο, δηλαδή, εκείνων που ψήφισαν διαιρείται με τον αριθμό είκοσι πέντε (25) και ο αριθμός που θα προκύψει, ως πηλίκον της διαίρεσης αυτής, θα είναι ο αριθμός των αντιπροσώπων που θα εκλέξει η Ένωση για το Συνέδριο. Εάν απομένει υπόλοιπο ψήφων μεγαλύτερο από τον αριθμό δώδεκα (12), τότε θα εκλεγεί ένας ακόμη αντιπρόσωπος.
Στη συνέχεια, προκειμένου ο αριθμός των αντιπροσώπων, που σύμφωνα με τα παραπάνω θα στείλει η Ένωση στο Συνέδριο της Ομοσπονδίας, να κατανεμηθεί ανάμεσα στους συνδυασμούς και τους χωριστούς υποψήφιους, θα διαιρεθεί ο αριθμός των εγκύρων ψηφοδελτίων με το αριθμό των αντιπροσώπων αυτών και το πηλίκον της διαίρεσης που θα προκύψει, αφού θα αφαιρεθεί το τυχόν κλάσμα, θα αποτελεί το εκλογικό μέτρο.
Κάθε συνδυασμός θα εκλέξει τόσους αντιπροσώπους, όσες φορές χωρεί το εκλογικό μέτρο στον αριθμό των εγκύρων ψηφοδελτίων που έλαβε ο συνδυασμός (α’ κατανομή).
Συνδυασμός που περιλαμβάνει λιγότερους υποψήφιους από τους αντιπροσώπους που εκλέγει, εκλέγει τόσους μόνο αντιπροσώπους, όσοι είναι και οι υποψήφιοί του.
Εάν, μετά την πρώτη αυτή κατανομή, παραμένει αδιάθετος αριθμός αντιπροσώπων, κατανέμεται από έναν αντιπρόσωπο στους συνδυασμούς εκείνους που έχουν εκλέξει έναν αντιπρόσωπο από την πρώτη κατανομή, συγκεντρώνουν υπόλοιπο ψηφοδελτίων μεγαλύτερο από το 1/3 του εκλογικού μέτρου και που πλησιάζει περισσότερο σ’ αυτό.
Εάν και μετά τη δεύτερη κατανομή μένει αδιάθετος αριθμός αντιπροσώπων, αυτός κατανέμεται από έναν ανάμεσα στους συνδυασμούς που έχουν το μεγαλύτερο υπόλοιπο ψηφοδελτίων. Σε περίπτωση ίσου αριθμού υπολοίπων, γίνεται κλήρωση.
Εκείνο που πρέπει να τονιστεί είναι, ότι στη δεύτερη κατανομή συμμετέχουν μόνο οι συνδυασμοί εκείνοι που είχαν εκλέξει έναν, τουλάχιστον, αντιπρόσωπο από την πρώτη κατανομή, ενώ στην τρίτη κατανομή συμμετέχουν ΟΛΟΙ οι συνδυασμοί.

Αναπληρωματικοί αντιπρόσωποι κάθε συνδυασμού θεωρούνται, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 2 του Καταστατικού της Ομοσπονδίας, όσοι υποψήφιοι δεν εξελέγησαν ως τακτικοί, αλλά έλαβαν σταυρούς προτίμησης, τους μισούς συν έναν, τουλάχιστον, από τους σταυρούς που έλαβε ο τελευταίος τακτικός αντιπρόσωπος του συνδυασμού.

Τα άκυρα και λευκά ψηφοδέλτια υπολογίζονται μόνο για να βρεθεί ο αριθμός των ψηφισάντων. Δεν υπολογίζονται όμως στην εξεύρεση του εκλογικού μέτρου. Σε κάθε περίπτωση η κρίση της ακυρότητας η μη ενός ψηφοδελτίου ανήκει στην Εφορευτική Επιτροπή.

Εάν σε ένα φάκελο βρεθούν περισσότερα από ένα ψηφοδέλτια, αυτά, είναι άκυρα.

Η ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ