1

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ 21 – 22 ΜΑΪΟΥ 2003
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ, ΤΟΥ Ν. 1264/1982 ΚΑΙ ΤΟΥ Ν. 2956/2001

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Οι σχετικές, με τις αρχαιρεσίες της Ε.Σ.Η.Ε.Α. του Καταστατικού και του νόμου, διατάξεις με βάση τις οποίες θα διενεργηθούν οι αρχαιρεσίες και τις οποίες θα πρέπει να έχουν υπόψη τους όλοι όσοι θα ασχοληθούν με αυτές, είναι οι εξής:

Α) Καταστατικό: Οι διατάξεις των άρθρων 5,6, 28, 29 και 30.
Β) Νόμος 1264/1982: Η διάταξη του άρθρου 12 του Ν. 1264/1982 και του άρθρου 34 του Ν. 2 2956/2001 που καθιερώνουν ως εκλογικό σύστημα την απλή αναλογική.
Γ) Ο Ν. 1446/1984. Η διάταξη του άρθρου 7 Ν. 1446/1984 με την οποία και τα συνταξιούχα μέλη της Ένωσης έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
Εκλογικό σύστημα.

Η εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής γίνονται με το αναλογικό εκλογικό σύστημα που καθιερώνει το άρθρο 12 του Ν. 1264/1982.
Η εκλογή των μελών των Πειθαρχικών Συμβουλίων και των Εκπροσώπων γίνεται με το πλειοψηφικό σύστημα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
Διεξαγωγή ψηφοφορίας – Αποτελέσματα

Θα υπάρξουν τέσσερις κάλπες. Μία για το Διοικητικό Συμβούλιο, μία για τα Πειθαρχικά Συμβούλια, μία για τους Εκπροσώπους και μία για τα λοιπά θέματα της ημερησίας διάταξης. Εάν υπάρξει ξεχωριστό ψηφοδέλτιο (συνδυασμός) μόνο για την Εξελεγκτική Επιτροπή τότε θα προστεθεί άλλη μία κάλπη. Τα ψηφοδέλτια θα είναι λευκά με τα ονόματα των υποψηφίων (ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ) και τον τίτλο του συνδυασμού. Οι φάκελοι θα είναι επίσης λευκοί αλλά ξεχωριστοί για κάθε όργανο. Θα αναγράφουν δε, αναλόγως για ποιο όργανο προορίζονται.
Κάθε συνδυασμός ή μεμονωμένος υποψήφιος έχει το δικαίωμα να εκπροσωπηθεί καθ’ όλη την διάρκεια της ψηφοφορίας και την διαλογή με ένα εκπρόσωπο ο οποίος θα δηλωθεί στην Εφορευτική Επιτροπή εγγράφως από τον επικεφαλή του συνδυασμού ή τον μεμονωμένο υποψήφιο.
Συνδυασμός που το ψηφοδέλτίο του περιλαμβάνει λιγότερους υποψήφιους από τον αριθμό αυτών που εκλέγει, εκλέγει τόσους μόνο, όσοι και οι υποψήφιοί του.
Μεμονωμένος υποψήφιος εκλέγεται εφόσον έλαβε αριθμό ψήφων ίσο ή και μεγαλύτερο από το εκλογικό μέτρο.
Εκλογικό μέτρο για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή είναι το πηλίκο της διαίρεσης, παραλειπομένου του κλάσματος, όσο και αν αυτό είναι, του αριθμού των εγκύρων -(στον αριθμό των εγκύρων δεν περιλαμβάνονται τα λευκά)- ψηφοδελτίων δια του αριθμού των εδρών του οργάνου. Δηλαδή δια του 11 και του 3 αντιστοίχως.
Κατά την πρώτη κατανομή κάθε συνδυασμός εκλέγει τόσους υποψήφιους όσες φορές χωράει το εκλογικό μέτρο κάθε οργάνου στον αριθμό των ψήφων που έλαβε για κάθε όργανο.
Κατά τη δεύτερη κατανομή οι έδρες που μένουν αδιάθετες από την πρώτη κατανομή, κατανέμονται από μια στους συνδυασμούς που έχουν καταλάβει μία έδρα από την πρώτη κατανομή και το υπόλοιπο των ψηφοδελτίων τους είναι μεγαλύτερο του 1/3 του εκλογικού μέτρου και πλησιάζει περισσότερο σ’ αυτό.
Κατά την τρίτη κατανομή οι έδρες που μένους αδιάθετες και κατά τη δεύτερη κατανομή κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών που έχουν το μεγαλύτερο υπόλοιπο ψηφοδελτίων. Στην τρίτη κατανομή συμμετέχει και ο συνδυασμός που δεν έλαβε έδρα από την πρώτη κατανομή, του συνόλου των ψήφων που έλαβε θεωρούμενου ως υπολοίπου.
Τα άκυρα και λευκά ψηφοδέλτια υπολογίζονται μόνο για να βρεθεί ο αριθμός των ψηφισάντων. Δεν υπολογίζονται όμως στην εξεύρεση του εκλογικού μέτρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
Αριθμός σταυρών προτίμησης

Κάθε ψηφοφόρος έχει δικαίωμα να βάλει τόσους σταυρούς όσους και ο αριθμός των μελών του οργάνου.
Κάθε ψηφοφόρος λοιπόν έχει δικαίωμα να βάλει:
Για το Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι 11 σταυρούς
Για την Εξελεγκτική Επιτροπή μέχρι 3 σταυρούς
Για το Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο μέχρι 5 σταυρούς
Για το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο μέχρι 5 σταυρούς
Για τους Εκπροσώπους 1 σταυρό
Για τους Εκπροσώπους των συνταξιούχων μέχρι 3 σταυρούς
Ψηφοδέλτιο που έχει περισσότερους σταυρούς εάν μεν αφορά Πειθαρχικά Συμβούλια είναι άκυρο, αν αφορά δε άλλο όργανο θεωρείται υπέρ του συνδυασμού οι δε σταυροί δεν λαμβάνονται υπόψη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
Λοιπά θέματα

1. Σε κάθε περίπτωση η κρίση της ακυρότητας η μη ενός ψηφοδελτίου ανήκει στην Εφορευτική Επιτροπή.
2. Ο ψηφοφόρος πρέπει να έχει μαζί του την επαγγελματική ή αστυνομική του ταυτότητα.
3. Η ψηφοφορία αρχίζει στις 8.00 το πρωί και διαρκεί μέχρι τη δύση του ηλίου, δηλαδή στις 20.35′. Η Εφορευτική Επιτροπή μπορεί να παρατείνει την ψηφοφορία κατά την κρίση της, εφόσον υπάρχουν ψηφοφόροι έξω από το εκλογικό τμήμα και η ψηφοφορία συνεχίζεται.
4. Θα υπάρξουν 3 εκλογικά τμήματα.
Το πρώτο στην αίθουσα συνεδρίων στον 1ο όροφο και
Σε αυτό θα μπορούν να ψηφίσουν οι συνάδελφοι των οποίων το επώνυμο αρχίζει από Α έως ΛΩ
Το δεύτερο στην αίθουσα του Μορφωτικού Ιδρύματος στον 3ο όροφο.
Σε αυτό θα μπορούν να ψηφίσουν οι συνάδελφοι των οποίων το επώνυμο αρχίζει από Μ έως ΣΩ
Το τρίτο στην αίθουσα συνεδριάσεων στον 5ο όροφο.
Σε αυτό θα μπορούν να ψηφίσουν οι συνάδελφοι των οποίων το επώνυμο αρχίζει από Τ έως Ω