1

ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

Από την υπ’ αριθμόν 2/37345/0004 ΚΥΑ (ΦΕΚ 748 Β) που εκδόθηκε σε εκτέλεση του άρθρου δεύτερου, παράγραφος 1β’ του Ν. 3845/2010 (ΦΕΚ 65 Α) «Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της ελληνικής οικονομίας από τα κράτη-μέλη της Ζώνης του ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο» προβλέπεται ρητά ότι υπόχρεοι απογραφής είναι όσοι εργάζονται στο Δημόσιο (Γενική Γραμματεία, Γραφεία Τύπου Υπουργείων κ.α.), τα ΝΠΔΔ και τους ΟΤΑ με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου ως και οι με σχέση συμβάσεως έργου ή επί θητεία.

Η αναγραφή των υποχρέων είναι περιοριστική και ως εκ τούτου δεν είναι υπόχρεοι προς απογραφή οι εργαζόμενοι στα ΝΠΙΔ και τις Ανώνυμες Εταιρείες, έστω και αν σε αυτές μοναδικός εταίρος ή μέτοχος είναι το Δημόσιο (ΕΡΤ, ΑΠΕ-ΜΠΕ κ.λπ.) καθώς και στις δημοτικές επιχειρήσεις ραδιοφωνίας-τηλεόρασης, που λειτουργούν με κανόνες ιδιωτικού δικαίου.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ