1

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Σ.Η.Ε.Α. καλεί, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 26 παρ. 1, 3, 4 και 5 του Καταστατικού, τα μέλη της Ένωσης σε τακτική Γενική Συνέλευση, στις 21 Μαρτίου 2001, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11 π.μ., στην Αίθουσα Συνεδρίων της Ένωσης (οδός Ακαδημίας αριθμός 20, 1ος όροφος), με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

1. Έκθεση πεπραγμένων και ενημέρωση για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος.

2. Έγκριση οικονομικού απολογισμού χρήσης 2000, έκθεσης Εξελεγκτικής Επιτροπής και απαλλαγή Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής από κάθε ευθύνη.

3. Έγκριση προϋπολογισμού χρήσης 2001.

4. Ορισμός ημερομηνίας για τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών προς εκλογή νέων οργάνων της Ένωσης.

5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, Εξελεγκτικής Επιτροπής, Πειθαρχικών Συμβουλίων και εκλεγομένων μελών του Μικτού Συμβουλίου.

6. Εκλογή αντιπροσώπων της Ε.Σ.Η.Ε.Α. για το συνέδριο της Π.Ο.Ε.ΣΥ.

7. Εκλογή δύο (2) τακτικών μελών της Ε.Σ.Η.Ε.Α., πνευματικών ανθρώπων – μελών αντίστοιχων με τη δραστηριότητά τους οργανώσεων καθώς και τεσσάρων (4) τακτικών μελών της Ε.Σ.Η.Ε.Α., ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του “ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ της Ε.Σ.Η.Ε.Α.”.

8. Καταγγελία των συλλογικών συμβάσεων εργασίας με την “Ένωση Ιδιοκτητών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών”, την Ε.Ρ.Τ. – Α.Ε. και Α.Π.Ε. -Α.Ε., σύναψη νέων συλλογικών συμβάσεων εργασίας και ιδιωτικών συμφωνιών με οποιοδήποτε εργοδότη, κήρυξη απεργίας και στάσεων εργασίας σε οποιονδήποτε εργοδότη και για οποιοδήποτε ζήτημα και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για την υλοποίηση των αποφάσεων αυτών. Και

9. Τροποποίηση του Καταστατικού.

Η Γενική αυτή Συνέλευση είναι πρώτη και για να υπάρχει απαρτία θα πρέπει, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 26 παρ. 4 του Καταστατικού, να παρίσταται σ’ αυτήν το 1/3, τουλάχιστον, των τακτικών μελών της Ένωσης, που έχουν πληρώσει τη συνδρομή τους του προηγούμενου έτους.

Σε περίπτωση που δεν θα επιτευχθεί απαρτία, η Γενική Συνέλευση καλείται στις 23 Μαρτίου 2001, ημέρα Παρασκευή, την ίδια ώρα, στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης, οπότε για να υπάρχει απαρτία, θα πρέπει να παρίσταται το 1/4 των τακτικών μελών της Ένωσης, που έχουν πληρώσει τη συνδρομή τους του προηγούμενου έτους.

Εάν και κατά τη δεύτερη αυτή ημερομηνία δεν υπάρχει απαρτία, η Γενική Συνέλευση καλείται σε τρίτη συνεδρίαση, στις 29 Μαρτίου 2001, ημέρα Πέμπτη, την ίδια ώρα, στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης. Κατά την τρίτη αυτή συνεδρίαση, για να υπάρχει απαρτία απαιτείται η παρουσία του 1/5 των πιο πάνω μελών της Ένωσης.

Εάν και κατά την τρίτη αυτή συνεδρίαση δεν υπάρξει απαρτία, τότε η Γενική Συνέλευση καλείται στις 3 Απριλίου 2001, ημέρα Τρίτη, την ίδια ώρα, στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης, οπότε θα βρίσκεται σε απαρτία με όσα μέλη και αν είναι παρόντα.

Για τη δε ημερομηνία διεξαγωγής των ψηφοφοριών και εκλογής Διοικητικού Συμβουλίου, Εξελεγκτικής Επιτροπής, Πειθαρχικών Συμβουλίων και εκλεγομένων μελών του Μικτού Συμβουλίου καθώς και αντιπροσώπων για το συνέδριο της Π.Ο.Ε.ΣΥ. και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του “ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στην Γενική Συνέλευση την 25η Απριλίου ημέρα Τετάρτη 2001, από την ανατολή μέχρι τη δύση του ηλίου.
Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Πρόεδρος: Νίκος Κιάος

Ο Γεν. Γραμματέας: Μανώλης Μαθιουδάκης