1

ΣΤΟ ΣΔΟΕ ΚΑΤΗΓΓΕΙΛΕ Η ΕΣΗΕΑ ΤΟΝ ΕΚΔΟΤΗ ΤΟΥ «ΑΔ. ΤΥΠΟΥ» κ. ΔΗΜΗΤΡΗ ΡΙΖΟ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ απέστειλε στο ΣΔΟΕ την ακόλουθη καταγγελία σχετικά με την εφημερίδα «ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΣ ΤΥΠΟΣ» και τον Εκδότη της κ. Δημήτρη Ρίζο:

 

«Προς

το Σώμα Διώξεως

Οικονομικού Εγκλήματος

Πειραιώς 207 & Αλκίφρονος 92, Αθήνα

 

Κύριοι,

Σε εκτέλεση της από 8/1/2013 ομόφωνης απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ενώσεως Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών, σας αναφέρουμε τα ακόλουθα:

  • Με την υπ’ αριθμ. 780/98 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών δόθηκε άδεια σύστασης και εγκρίθηκε το Καταστατικό της «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ τύπος, ραδιόφωνο, τηλεόραση» με έδρα το Δήμο Καλλιθέας, Ελ. Βενιζέλου (Θησέως) 218, με αντικείμενο την έκδοση, διακίνηση και εμπορία εντύπων, περιοδικών, εφημερίδων και βιβλίων μετοχικό κεφάλαιο 100 εκ. δραχμές κατατεθειμένα σε μετρητά από τον Δημήτριο Ρίζο 99.950.000 και Ιωάννη Ντάσκα 50.000 δραχμές και πρώτο Δ.Σ. από τον Δ. Ρίζο του Χρήστου, Παναγιώτα Μιχαλοπούλου σύζυγο Δ. Ρίζου, Ι. Ντάσκα του Κωνσταντίνου και Χρήστο Ρίζο του Δημητρίου (ΦΕΚ 1064/28.2.98 τ. ΑΕ και ΕΠΕ). Η άνω σύνθεση του ΔΣ με την από 1/9/2010 απόφαση νομάρχη Αθηνών τροποποιήθηκε ως εξής: Δ. Ρίζο του Χρήστου Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Παναγιώτα Μιχαλοπούλου σύζυγο Δ. Ρίζου Αντιπρόεδρος, Απόστολος Ρίζος του Δημητρίου μέλος και Γραμματέας του ΔΣ (ΦΕΚ 10359/6.9.2010 τ. ΑΕ και ΕΠΕ).
  • Η ανωτέρω εταιρεία εξέδιδε την καθημερινή εφημερίδα «ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΣ ΤΥΠΟΣ».
  • Από τους ισολογισμούς της ως άνω εταιρείας των εταιρικών χρήσεων 1/1 έως 31/12/2009, 1/1 έως 31/12/2010, και 1/1 έως 31/12/2011, και την έκθεση ελέγχου των Ανεξαρτήτων ελεγκτών Ορκωτών Λογιστών Στέφανου Τζανάκη (ΑΜ ΣΟΕΛ 12351) και Βασιλείου Πετρομιχελάκη (ΑΜ ΣΟΕΛ 14421) μελών της Crowe Horwath International προκύπτουν τα ακόλουθα:

Α. Εταιρική χρήση 1/1 έως 31/12/2009, στους λογαριασμούς υποχρεώσεων από φόρους και τέλη περιλαμβάνονται ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις συνολικού ποσού 2.000.000 ευρώ κατά παρέκκλιση δε των όσων στον ΚΩΔ 2190/20 και ΕΓΛΣ προβλέπονται δεν έχει σχηματιστεί πρόβλεψη για αναλογούσες προσαυξήσεις με συνέπεια οι υποχρεώσεις αυτές να εμφανίζονται ισόποσα μειωμένες τα δε αποτελέσματα χρήσης και ισόποσα κεφάλαια ισόποσα αυξημένα. Επίσης στο λογαριασμό χρεώστες διάφοροι περιλαμβάνεται και ποσό 6.500.000 ευρώ το οποίο έχει δοθεί στον Πρόεδρο – Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας και από προηγούμενες χρήσεις με απόφαση Γ.Σ. των μετόχων ως εγγύηση υλικού και άυλου περιουσιακού στοιχείου.

Β. Εταιρική χρήση 1/1 έως 31/12/2010, στους λογαριασμούς υποχρεώσεις – τέλη και ασφαλιστικούς οργανισμούς περιλαμβάνονται ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις συνολικού ποσού 2.000.000 ευρώ οι οποίες κατά δήλωση της εταιρείας έχουν ρυθμιστεί. Κατά παρέκκλιση δε των λογιστικών αρχών δεν έχει σχηματιστεί πρόβλεψη για της αναλογούσες προσαυξήσεις το ύψος των οποίων ο έλεγχος δεν μπόρεσε να προσδιορίσει διότι δεν εδόθησαν τα σχετικά παραστατικά. Επίσης στο λογαριασμό χρεώστες διάφοροι περιλαμβάνεται ποσό 7.400.000 ευρώ το οποίο είχε δοθεί στο Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο και παραμένει ακίνητο. Μέρος αυτού του ποσού ύψους 1.497.000 ευρώ του είχε δοθεί ως εγγύηση υλικού και άυλου περιουσιακού στοιχείου με απόφαση ΓΣ των μετόχων από προηγούμενες χρήσεις. Το υπόλοιπο ποσό 5.903.000 ευρώ δεν καλύπτεται από αποφάσεις της Γ.Σ. κατά παρέκκλιση του άρθρου 23 α) ν. 2190/20.

Γ. Εταιρική χρήση 1/1 έως 31/12/2011, στο λογαριασμό χρεώστες διάφοροι περιλαμβάνεται και ποσό 7.330.000 ευρώ το οποίο έχει δοθεί στον Πρόεδρο-Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας για τη διεκπεραίωση διαφόρων υποθέσεών της και δεν έχει επιστραφεί μέχρι σήμερα κατά παρέκκλιση του άρθρου 23 α) ν. 2190/20.

4. Υπ’ όψιν ότι ο τίτλος της εφημερίδας «ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΣ ΤΥΠΟΣ» δεν ανήκει ως περιουσιακό στοιχείο στην εταιρεία ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ αλλά στον Απόστολο Ρίζο. Δεν διευκρινίζεται όμως στους ισολογισμούς ο τρόπος χρήσεως του σήματος από την εταιρεία, δηλαδή εάν πρόκειται για μίσθωση, για παραχώρηση κλπ, ώστε να υπάρχει η αντίστοιχη λογιστική εγγραφή.

Από όλα τα παραπάνω ευθέως δημιουργούνται ερωτήματα και απορίες ιδίως όσον αφορά το κονδύλιο 7.400.000 ευρώ το οποίο είχε δοθεί στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο και από το οποίο 5.903.000 δεν καλύπτεται από αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Εάν δηλαδή περιλαμβάνεται στην ατομική φορολογική δήλωση του κ. Δ. Ρίζου ή πως αιτιολογείται η λήψη και η χρήση του.

Αναφέροντας προς εσάς τα ως άνω παρακαλούμε, όπως ενεργήσετε ως ο νόμος ορίζει.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος                                                                                                         Η Γεν. Γραμματέας».

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ