1

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ε.Σ.Η.Ε.Α. – Ε.Ι.ΤΗ.Σ.Ε.Ε. 2003

 

Οι όροι αμοιβής και εργασίας των συντακτών που εργάζονται στους ιδιωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς εθνικής εμβέλειας.

Στην Αθήνα σήμερα την 23η Δεκεμβρίου 2003 μεταξύ αφ’ ενός της “Ένωσης Ιδιωτικών Τηλεοπτικών Σταθμών Εθνικής Εμβέλειας” (Ε.Ι.ΤΗ.Σ.Ε.Ε.), που εδρεύει στην Αθήνα (Πανεπιστημίου 10) και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Κωνσταντίνο Κιμπουρόπουλο Πρόεδρο του Δ.Σ. και τον κ. Παναγιώτη Κυριακόπουλο Γενικό Γραμματέα του Δ.Σ. και αφ’ ετέρου της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (Ε.Σ.Η.Ε.Α.), που εδρεύει στην Αθήνα (Ακαδημίας 20) και εκπροσωπείται από τον κ. Μανώλη Μαθιουδάκη, Πρόεδρο του Δ.Σ. και τον κ. Νίκο Μεγγρέλη, Γενικό Γραμματέα του Δ.Σ. συμφώνησαν να υπογράψουν την κατωτέρω Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των δημοσιογράφων-συντακτών μελών της που εργάζονται στους ιδιωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς.

Αρθρο 1ο: Τα κατώτερα όρια των μηνιαίων βασικών μισθών των ανωτέρω δημοσιογράφων – συντακτών, που απασχολούνται στους ιδιωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς, ως συντάκτες των ειδησεογραφικών ή ενημερωτικών ή αθλητικών ή εκπαιδευτικών εκπομπών που πραγματοποιεί ο τηλεοπτικός σταθμός ανεξάρτητα από την ειδικότερη μορφή της σύμβασης εργασίας τους και τον χαρακτηρισμό της από τον εργοδότη, καθορίζονται ως εξής:

ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΥΞΗΣΗΣ

ΜΙΣΘΟΣ (ΕΥΡΩ)
0-2
6,9 %
785
2-4
5,3 %
911
4-6
5,2%
983
6-8
5,0%
1,047
8-10
5,0%
1,109
10-12
5,0%
1,187
12-14
5,0%
1,260
14-16
5,0%
1,325
16-18
5,2%
1,399
18-20
5,2%
1,497
20-22
5,2%
1,574
22-24
5,2%
1,667
24-26
6,0%
1,776
26-28
6,0%
1,882
28-30
6,0%
2,006
30-32
6,0%
2,099
32-34
6,0%
2,192
34-36
7,0%
2,315
36-38
7,0%
2,465
38-40
7,0%
2,626
40 και άνω
7,0%
2,797

Αρθρο 2ο: Τα δύο μέρη (ΕΙΤΗΣΕΕ – ΕΣΗΕΑ) συμφωνούν ότι υφίσταται ανάγκη ρύθμισης του χρόνου του ημερησίου ωραρίου. Το έργο της ρύθμισης ανατίθεται σε Επιτροπή που αποτελείται από εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους των δύο μερών, η οποία οφείλει να περατώσει το έργο της στο οποίο δεν θα υποβαθμίζεται η αξιοπιστία και η οικονομικότητα του προϊόντος έως την 31/1/2004.

Το κοινό πόρισμα της Επιτροπής θα αποτελέσει αναπόσπαστο τμήμα της ΣΣΕ του 2004.

Αρθρο 3ο : Εάν ο συντάκτης εργαστεί κατά την 6η ημέρα δικαιούται ένα επιπλέον ημερομίσθιο προσαυξημένο κατά 25% του νομίμου, άλλως αντί του επιπλέον ημερομισθίου μία ημέρα ανάπαυσης κατά την αμέσως επόμενη εβδομάδα ή εκτός αν έχει συμφωνηθεί άλλο χρονικό διάστημα. 

Αρθρο 4ο: Ο συντάκτης ο οποίος συμπλήρωσε ή θα συμπληρώσει στο μέλλον τις προϋποθέσεις που προβλέπει ο νόμος για να πάρει πλήρη σύνταξη γήρατος, αποχωρεί από την εργασία του λαμβάνοντας το 60% της αποζημίωσης που αντιστοιχεί στην αποζημίωση της απροειδοποίητης καταγγελίας της σύμβασης εργασίας του.

Αρθρο 5ο: Θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε, τουλάχιστον, 15% των προσλήψεων με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας, δημοσιογράφων που θα γίνονται ετησίως από τους ιδιωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς θα γίνονται από κατάλογο ανέργων που θα διαθέτει η ΕΣΗΕΑ. 

Αρθρο 6ο: Ο δανεισμός δημοσιογράφου από τον εργοδότη σε τρίτο ή θυγατρική εταιρεία απαγορεύεται άνευ της σύμφωνης γνώμης του δημοσιογράφου. 

Αρθρο 7ο: Τα άρθρα 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 και 32 της από 20/12/2002 συλλογικής σύμβασης εργασίας μεταξύ ΕΣΗΕΑ και ΕΙΤΗΣΕΕ εξακολουθούν να ισχύουν κατά το μέρος που δεν τροποποιούνται με την παρούσα.

Αρθρο 8ο: Η παρούσα σύμβαση ισχύει από 1/1/2003 έως 31/12/2003.