1

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ε.Σ.Η.Ε.Α. – Ε.Ι.Ι.Ρ.Α. 2008-2009

Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των δημοσιογράφων – συντακτών που εργάζονται στους ιδιωτικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς.

 

Στην Αθήνα σήμερα την 8 Δεκεμβρίου 2008 μεταξύ αφ’ ενός της ΕΝΩΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΘΗΝΩΝ (Ε.Ι.Ι.Ρ.Α), εδρεύει στο Ν. Ηράκλειο Αττικής, (Μαρίνου Αντύπα 45), και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κύριο Πέτρο Κωστόπουλο, Πρόεδρο του Δ.Σ. και τον κύριο Παναγιώτη Κωστάκη, Γενικό Γραμματέα του Δ.Σ. και αφετέρου της ΕΝΩΣΗΣ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ (Ε.Σ.Η.Ε.Α.), που εδρεύει στην Αθήνα (Ακαδημίας 20) και εκπροσωπείται από τους κ.κ. Πάνο Σόμπολο, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Κωνσταντίνο Μπετινάκη, Γενικό Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου,νομίμως εξουσιοδοτημένων για την υπογραφή της παρούσης με βάση την από 27/11/2008 απόφαση του ΔΣ, συμφώνησαν να υπογράψουν την κατωτέρω συλλογική σύμβαση εργασίας με την οποία καθορίζονται τα εξής:

Άρθρο 1ο: Η Συλλογική αυτή Σύμβαση Εργασίας ρυθμίζει τους όρους αμοιβής εργασίας των δημοσιογράφων – συντακτών μελών της ΕΣΗΕΑ, που απασχολούνται στους ραδιοφωνικούς σταθμούς μελών της ΕΙΙΡΑ, ως συντάκτες των ειδησεογραφικών ή ενημερωτικών ή αθλητικών ή εκπαιδευτικών εκπομπών που πραγματοποιεί το ραδιόφωνο ανεξάρτητα από την ειδικότερη μορφή της σύμβασης εργασίας τους και τον χαρακτηρισμό της από τον εργοδότη – μέλος της ΕΙΙΡΑ.

Τα κατώτερα όρια των μηνιαίων βασικών μισθών των πιο πάνω εργαζομένων καθορίζονται ως εξής:

ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ & ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ 2008 2009
1/1 έως 31/6 1/7 έως 31/12 1/1 έως 31/6 1/7 έως 31/12
         
00-02        1.118            1.141              1.198          1.219  
02-04        1.129            1.151              1.209          1.231  
04-06        1.228            1.252              1.315           1.339  
06-08        1.299            1.325              1.391          1.417  
08-10        1.384            1.412              1.483          1.509  
10-12        1.469            1.498              1.573          1.601  
12-14          1.569            1.600              1.680          1.710  
14-16        1.666            1.700              1.785          1.817  
16-18        1.768            1.804              1.894          1.928  
18-20        1.854            1.891              1.985          2.021  
20-22        1.995            2.034              2.136          2.175  
22-24        2.099            2.141              2.248          2.288  
24-26        2.252            2.297              2.412          2.456  
26-28        2.399            2.447              2.569          2.615  
28-30        2.552            2.603              2.733          2.783  
30-32        2.720            2.775              2.914            2.966  
32-34        2.897            2.955              3.103          3.159  
34-36        3.114            3.176              3.335          3.395  
36-38        3.317            3.383              3.552          3.616  
38-40        3.532            3.602              3.782          3.850  
40 ΚΑΙ ΑΝΩ        3.763            3.838              4.030          4.103  

 

Άρθρο 2ο:Μετά από αίτημα του συντάκτη προς το ραδιοφωνικό σταθμό και σχετική συμφωνία μεταξύ των μερών που λαμβάνει υπόψη τις τρέχουσες ανάγκες της επιχείρησης, εξαιρετικώς επιτρέπεται η χορήγηση της ετήσιας κανονικής άδειας σε περισσότερες των δύο δόσεων.

Άρθρο 3ο:Στους συντάκτες που έχουν παιδί, το οποίο πάσχει από ανίατη πάθηση βεβαιούμενη από κρατικό θεραπευτήριο, το επίδομα παιδιού προσαυξάνεται εφ εξής κατά 20% και εξακολουθεί να καταβάλλεται και μετά την συμπλήρωση του 21ου έτους ηλικίας.

Άρθρο 4ο : Η περίοδος της ασθένειας υπολογίζεται για τον προσδιορισμό του ύψους της αποζημίωσης.

Άρθρο 5ο:Σε περίπτωση μετάβασης του συντάκτη σε εμπόλεμες περιοχές ή σε περιοχές με μεγάλες φυσικές καταστροφές καταβάλλεται ειδικό επίδομα ανερχόμενο σε 250 € για κάθε ημέρα παραμονής στις περιοχές αυτές. Το επίδομα καταβάλλεται μαζί με τις τακτικές αποδοχές, με την προϋπόθεση της απόδοσης λογαριασμού εξόδων (βάσει παραστατικών) του ταξιδιού. Εμπόλεμες περιοχές ή περιοχές με μεγάλες φυσικές καταστροφές θεωρούνται όσες χαρακτηρίζονται έτσι από τους ασφαλιστικούς φορείς.

Άρθρο 6ο :Εάν το ποσοστό αύξησης του Μέσου Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή της Εθνικής Γενικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος υπερβεί το 3,3% για το 2009 το ποσό που θα προκύπτει από την εφαρμογή της πέραν του 3,3% διαφοράς επί των βασικών μισθών των αντιστοίχων βαθμίδων της μισθολογικής κλίμακας του 2009 προσαυξάνει τους βασικούς μισθούς των κλιμακίων του 2009.

Άρθρο 7ο : Τυχόν καταβαλλόμενες αποδοχές ανώτερες από εκείνες που καθορίζονται με την παρούσα εξακολουθούν να καταβάλλονται.

Άρθρο 8ο : Τα άρθρα 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 και 36 της από 31/7/2002 , τα άρθρα 2, 3, 5, 6, και 7 της από 23/12/ 2003 ως και τα άρθρα 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15 και 16 της από 21.12.2004 και τα άρθρα 2, 3, 4, 5, 6 της από 4/7/2006 συλλογικής σύμβασης εργασίας μεταξύ ΕΣΗΕΑ και ΕΙΙΡΑ εξακολουθούν να ισχύουν κατά το μέρος που δεν τροποποιούνται με την παρούσα.

Άρθρο 9ο : Η παρούσα ισχύει από 1ης Ιανουαρίου 2008 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2009.