1

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ 10.4.2002-Ε.Ι.Η.Ε.Α.

Σχετική με τους όρους αμοιβής και εργασίας των Συντακτών-μελών της Ενώσεως Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών, που απασχολούνται σε εφημερίδες-μέλη της Ενώσεως Ιδιοκτητών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών.

 

Η Ένωση Ιδιοκτητών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Μουρούζη αριθ. 14) και εκπροσωπείται, σύμφωνα με απόφαση της 39ης Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μελών της 30.5.2000 και την απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου της 26.3.2002 από τους κ.κ. Πάνο Καραγιάννη, Πρόεδρο και Δημήτρη Καλοφωλιά, Ταμία του Διοικητικού Συμβουλίου, και η Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών που εδρεύει επίσης στην Αθήνα (οδός Ακαδημίας αριθ. 20) και εκπροσωπείται, σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μελών της της 3.4.2001 και την απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου της 5.4.2002 από τους κ.κ. Αριστείδη Μανωλάκο, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Νανά Νταουντάκη, Γενική Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου, συμφώνησαν να υπογράψουν την κατωτέρω συλλογική σύμβαση εργασίας με την οποία καθορίζονται τα εξής:

Άρθρο 1: Τα κατώτατα όρια των βασικών μισθών των συντακτών-μελών της ΕΣΗΕΑ που απασχολούνται σε εφημερίδες-μέλη της ΕΙΗΕΑ είναι από 1.1.2002 τα εξής:

ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ
Κατά τον 1ο & 2ο χρόνο
752
677
Κατά τον 3ο & 4ο χρόνο
913
732
Κατά τον 5ο & 6ο χρόνο
976
802
Κατά τον 7ο & 8ο χρόνο
1,052
865
Κατά τον 9ο & 10ο χρόνο
1,112
913
Κατά τον 11ο & 12ο χρόνο
1,188
973
Κατά τον 13ο & 14ο χρόνο
1,263
1,031
Κατά τον 15ο & 16ο χρόνο
1,332
1,092
Κατά τον 17ο & 18ο χρόνο
1,409
1,153
Κατά τον 19ο & 20ο χρόνο
1,500
1,218
Κατά τον 21ο & 22ο χρόνο
1,575
1,280
Κατά τον 23ο & 24ο χρόνο
1,674
1,359
Κατά τον 25ο & 26ο χρόνο
1,772
1,442
Κατά τον 27ο & 28ο χρόνο
1,874
1,525
Κατά τον 29ο & 30ο χρόνο
1,970
1,604
Κατά τον 31ο & 32ο χρόνο
2,041
1,664
Κατά τον 33ο & 34ο χρόνο
2,137
1,744
Κατά τον 35ο & 36ο χρόνο
2,233
1,825
Κατά τον 37ο & 38ο χρόνο
2,328
1,901
Κατά τον 39ο & 40ο χρόνο
2,425
1,982
Κατά τον 41χρόνο και άνω
2,496
2,043

Άρθρο  2: Ο συντάκτης ο οποίος συμπλήρωσε τις προϋποθέσεις που προβλέπει ο νόμος για να πάρει πλήρη σύνταξη γήρατος, εάν αποχωρήσει από την εργασία του ή καταγγλεθεί από τον εργοδότη του η σύμβαση εργασίας του, δικαιούται, πέραν της νομίμου αποζημιώσεως, πρόσθετη αποζημίωση η οποία είναι ίση με το 10% της αποζημίωσης του Ν.2112/20. Η αποζημίωση αυτή καταβάλλεται μετά την καταβολή της νομίμου αποζημιώσεως, σε μηνιαίες δόσεις, ισόποσες με τις μηνιαίες καταβαλλόμενες αποδοχές του κατά τον τελευταίο πριν την αποχώρησή του ή την καταγγελία της συμβάσεως εργασίας του μήνα.

Άρθρο  3: Το επίδομα γάμου 10% που προβλέπεται στη σ.σ. εργασίας της 26.10.1989 (’ρθρο 4α) δικαιούνται και οι άγαμοι γονείς καθώς και οι ευρισκόμενοι σε κατάσταση χηρείας και οι διαζευγμένοι.

Άρθρο  4: Η προσαύξηση νυχτερινής εργασίας των εσωτερικών συντακτών για κάθε ώρα απασχόλησησς μετά την 12 μ.μ. και μέχρι τις 6 π.μ. αυξάνεται από 25% σε 50% επί του νομίμου ωρομισθίου τους.

Άρθρο  5: Από τους συντάκτες που απασχολούνται στις εφημερίδες, ποσοστό 80% πρέπει να είναι μέλη της ΕΣΗΕΑ.

Άρθρο  6: Η εργασία των εσωτερικών συντακτών κατά κανόνα θα πρέπει να δημοσιεύεται επώνυμα. Δεν επιτρέπονται αλλαγές στα επώνυμα κείμενα των εσωτερικών ή εξωτερικών συντακτών χωρίς τη συγκατάθεσή τους.

Άρθρο  7: Οι εφημερίδες υποχρεούνται να εφαρμόζουν για τους εργαζόμενους στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και τα άλλα μέσα νέας τεχνολογίας όλες τις σχετικές με αυτούς διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

Άρθρο  8: Η τυχόν αλλαγή ιδιοκτησίας της εφημερίδας δεν έχει συνέπεια στα εργασιακά δικαιώματα του δημοσιογράφου, η δε σχέση εργασίας θεωρείται ως μηδέποτε διακοπείσα.

Άρθρο  9 : Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις των υπ’ αριθ. 34/1964 (Ειρηνοδικείο Αθηνών 106/26.10.1964-κοιν. Υπ. Εργασίας 98439/29.10.1964) και 14/1966 (Φ.Ε.Κ. Β΄/245/23.4.1966) αποφάσεων Δ.Δ.Δ.Δ. Αθηνών καθώς και οι διατάξεις των παραγράφων 5,6,7 και 8 της συλλογικής συμβάσεως εργασίας της 20.11.1975, τα άρθρα 1 έως και 19 της συλλογικής συμβάσεως εργασίας της 6.11.1984, τα άρθρα 2,3,4,6,7 και 9 της σ.σ. εργασίας της 26.10.89, το άρθρο 2 της σ.σ. εργασίας της 16.11.90 και τα άρθρα 2,3,4,5 & 6, της σ.σ. της 16.12.1997 που συμφωνήθηκαν μεταξύ των ιδίων συμβαλλομένων.

Άρθρο  10: Οι δύο Ενώσεις αναλαμβάνουν την υποχρέωση να απέχουν από κάθε μονομερή παραβίαση των όρων αυτής της σ.σ. εργασίας και με μεταξύ τους διαβουλεύσεις να προσπαθούν να επιλύουν οποιαδήποτε διαφορά τυχόν θα προκύψει.

Άρθρο  11: Παράλληλα με την εφαρμογή της συλλογικής αυτής σύμβασης εργασίας, οι εφημερίδες υποχρεούνται να εφαρμόζουν όλες τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας, που αναφέρονται στους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων καθώς και στους όρους υγιεινής και ασφάλειάς τους και γενικά κάθε προστατευτικής γι αυτούς διάταξης.

Άρθρο  12: Οι δύο συμβαλλόμενες Ενώσεις συμφωνούν να μελετήσουν και να βρουν τρόπους αντιμετώπισης του προβλήματος της ανεργίας , το οποίο απασχολεί τον κλάδο των συντακτών.

Άρθρο  13: Η Ε.Ι.Η.Ε.Α. αναλαμβάνει την υποχρέωση να κοινοποιεί στην Ε.Σ.Η.Ε.Α. αφόσον αυτή το ζητήσει, τα συμβόλαια μεταβίβασης μετοχών των εταιρειών ιδιοκτητών εφημερίδων.

Άρθρο  14: Τυχόν καταβαλλόμενες αποδοχές ανώτερες από εκείνες που καθορίζονται με την παρούσα, διατηρούνται μέχρις ότου καλυφθούν με οποιονδήποτε τρόπο.

Άρθρο  15: Η παρούσα ισχύει από 1ης Ιανουαρίου 2002 και η ισχύς του άρθρου 1 λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2002.

Αθήνα, 10 Απριλίου 2002