1

Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου 52/20-5-14

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΑΡ. 52

20 Μαΐου 2014

 

 ΘΕΜΑ: «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕ ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (TRAINING VOUCHER) ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ»- ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ (ΕΥΔ) & ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ

Το Δ.Σ., σε συνέχεια της προηγούμενης συνεδρίασης υπ. αρίθμ:50/13-5-14 αποφασίζει:

  • Την τροποποίηση της Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα των Πράξεων (ως ανωτέρω) και την υποβολή φακέλου αυτεπιστασίας στην ΕΥΔ προς προέγκριση και,
  • την τροποποίηση της σύνθεσης της Ομάδας Έργου κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου.