1

Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου 54/22-5-18

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΑΡ. 54

22 Μαΐου 2018

 

ΘΕΜΑ: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΣΗΕΑ/ΑΠΟΔΟΧΗ ΔΩΡΕΑΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΠΟΥΡΝΑΡΑ

Το Δ.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία:  

Α) Το περιεχόμενο της επιστολής που απέστειλε η οικογένεια Πουρνάρα (Α.Π. 976/21-5-18).

Β) Το ιδιωτικό συμφωνητικό και τους όρους αυτού.

 1. Στο ιδιωτικό συμφωνητικό θα υπάρχει ρητή αναφορά ότι η ΕΣΗΕΑ με την ανακατασκευή του 2ου ορόφου δεν θα επιβαρυνθεί με επιπλέον οικονομική δαπάνη.
 2. Δεν θα δημιουργηθούν δικαιώματα σε βάρος της ΕΣΗΕΑ.
 • Ο κ. Απ. Τσαλαπάτης εξουσιοδοτείται να επικοινωνήσει με τον Νομικό Σύμβουλο της οικογένειας Πουρνάρα κ. Γεωργόπουλο επί των δύο παραπάνω όρων που προστέθηκαν στο σχέδιο του ιδιωτικού συμφωνητικού από την Πρόεδρο κ. Μ. Αντωνιάδου.

Γ) Εγκρίνει κατά πλειοψηφία το ποσό, ύψους, έως 1.000 ευρώ, που θα δοθεί σε μεταφορική εταιρεία για τη μετακίνηση εφημερίδων του 2ου ορόφου σε αποθήκες που διαθέτει η ΕΣΗΕΑ.  

Δ) Η Πρόεδρος επεσήμανε ότι δύο εργαζόμενοι στην Ένωση κατά τη διάρκεια των εργασιών θα παρευρίσκονται διαρκώς στον 2ο όροφο (ένας υπάλληλος από την είσοδο και ένας του λογιστηρίου) για να επιβλέπουν.

 

ΘΕΜΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΕΕ) (GDPR)

Το Δ.Σ., σε συνέχεια των συνεδριάσεων υπ’ αρ. 38/6-2-18, 39/13-2-18, 43/13-3-18, 46/27-3-18 και αφού έλαβε υπόψη εγκρίνει κατά πλειοψηφία:

 • Την προσφορά της εταιρείας “ADVANCED QUALITY SERVICES l.t.d. – Προωθημένα Συστήματα Εξυπηρέτησης Ε.Π.Ε”, ύψους 11.880,00 €, συν Φ.Π.Α. Η προσφορά αυτή περιλαμβάνει τόσο την Τεχνική προσφορά (Αντικείμενο της πρότασης, Αναλυτική περιγραφή και μεθοδολογία του έργου, Οργάνωση του έργου, Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης έργου, Συνοπτική παρουσίαση της AQS, Παράρτημα Α’ και Β’), όσο και την οικονομική.

 

 • Τη σύναψη σύμβασης με την εταιρεία “ADVANCED QUALITY SERVICES l.t.d. – Προωθημένα Συστήματα Εξυπηρέτησης Ε.Π.Ε” (Α.Π. 765/11-4-18) i) Για την παροχή υπηρεσιών εφαρμογής του Γενικού για τα Προσωπικά Δεδομένα (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679) και της ελληνικής νομοθεσίας, όπως αυτή ενδεχομένως διαμορφωθεί / τροποποιηθεί έως την έναρξη εφαρμογής του Κανονισμού και ii) Για την μελέτη ανάλυσης ελλείψεων (GDPR GAP Analysis-σύμφωνα με την υπ’αρ.46/27-3-18, 39/13-2-18).

 

 • i) Υπεύθυνοι του έργου ορίζονται οι κ.κ. Χρ. Μπούσης Διευθυντής, Ρ. Πέτρου Προϊσταμένη του Λογιστηρίου, Σ. Διβάρη Νομική Σύμβουλος, ο κ. Ζ. Μαυράκης υπεύθυνος Μηχανοργάνωσης και Α. Κόλλια Προϊσταμένη της Γραμματείας.

 

 1. ii) Η κ. Α. Κόλλια προϊσταμένη της Γραμματείας και η κ. Ρ. Πέτρου προϊσταμένη του Λογιστηρίου, ορίζονται υπεύθυνες διαχείρισης, όπως προβλέπει ο νέος κανονισμός, στις περιπτώσεις που προκύπτουν: α) θέματα απορρήτου και β) ποιος θα χειρίζεται αυτά τα θέματα.

 

 • Η κ. Ντόρυ Ράλλη, υπάλληλος στην Ένωση, υπεύθυνη Διεθνών Σχέσεων θα βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τα Συνδικαλιστικά Σωματεία της Ευρώπης, ώστε εάν διαπιστωθεί κάποιο πρόβλημα κατά την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων να μας ενημερώσουν. Το ίδιο θα ισχύσει και από πλευράς ΕΣΗΕΑ.

 

 • Να σταλεί το Καταστατικό της ΕΣΗΕΑ στην εταιρεία “ADVANCED QUALITY SERVICES l.t.d. – Προωθημένα Συστήματα Εξυπηρέτησης Ε.Π.Ε” για να προσαρμόσει τις υποδείξεις της σ’ αυτό.

 

ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ POS ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ «EUROBANK»

Το Δ.Σ. εγκρίνει ομόφωνα:

 • Το ποσό, ύψους 222,00 ευρώ, για την αγορά μηχανήματος POS από την τράπεζα «EUROBANK». Το εξαμηνιαίο έξοδο χρήσης-συντήρησης, από την τράπεζα «EUROBANK», θα ανέρχεται στο ποσό των 37,20 ευρώ, έναντι της τράπεζας ALPHA BANK που ανέρχεται στο ποσό των 45,38 ευρώ.
 • Το άνοιγμα λογαριασμού e-banking στην τράπεζα EUROBANK, για την παρακολούθηση κινήσεων μέσω καρτών καθώς και τη διακίνηση των πληρωμών και εισπράξεων της ΕΣΗΕΑ από τη συγκεκριμένη τράπεζα.

 

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ «ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΛΥΧΝΟΥ» ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018 ΚΑΙ ΑΝΑΛΗΨΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ALPHA BANK ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 Η Πρόεδρος και ο Ταμίας του Διοικητικού Συμβουλίου του Κληροδοτήματος κ.κ. Μαρία Αντωνιάδου και Χρ. Μαζανίτης ενημερώνουν το Διοικητικό Συμβούλιο ότι οι υποψήφιοι για τις πέντε (5) υποτροφίες, για τις οποίες είχε γίνει η προκήρυξη του διαγωνισμού, βάσει του άρθρου 56 του ν.4182/2013 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ήταν οι: 1) Μουμτζάκη Αναστασία και 2) Χαριτάτος Σπυρίδων.

Στις 18 Απριλίου 2018, ημέρα Τετάρτη, η Εξεταστική Επιτροπή διενήργησε το διαγωνισμό με την προφορική και γραπτή εξέταση των υποψηφίων υποτρόφων στα θέματα της εξεταστέας ύλης. Ο μέσος όρος της βαθμολογίας, γραπτής και προφορικής εξέτασης, για τους διαγωνιζόμενους ήταν ο εξής:

 1. Για την πρώτη Αναστασία Μουμτζάκη δέκα τέσσερα (14) για το δημοσιογραφικό θέμα, δέκα τέσσερα και μισό (14,5) για το θέμα της Πολιτικής Ιστορίας της Νεώτερης Ελλάδας, δέκα οκτώ και μισό (18,5) για το θέμα των Γενικών Αρχών της Σύγχρονης Οικονομίας και δέκα εννέα και μισό (19,5) για την Αγγλική Γλώσσα.
 2. Για τον δεύτερο Σπυρίδωνα Χαριτάτο δέκα τρία και μισό (13,5) για το δημοσιογραφικό θέμα, δέκα τέσσερα (14) για το θέμα της Πολιτικής Ιστορίας της Νεώτερης Ελλάδας και δέκα οκτώ και μισό (18,5) για το θέμα των Γενικών Αρχών της Σύγχρονης Οικονομίας.

Βάσει Βαθμολογίας, εγκρίνεται ομόφωνα η καταβολή σε κάθε έναν από αυτούς των υποτροφιών, ποσού εννιακοσίων (900) ευρώ μηνιαίως και για διάρκεια δώδεκα (12) μηνών, καθώς και των εξόδων μετάβασης και επιστροφής τους στο εξωτερικό.

 

ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΗΕΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2017 

Το Δ.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία τον Ισολογισμό και Απολογισμό της ΕΣΗΕΑ χρήσεως 2017 και των Ειδικών Λογαριασμών «Απεργιακό Ταμείο» και «Ταμείο Αλληλοβοηθείας» χρήσεως 2017.

 

ΘΕΜΑ: ΕΡΤ/ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΣΕ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΤ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΣΕ ΜΕ ΤΟΝ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ

Το Δ.Σ. αναθέτει ομόφωνα:

Α) Στη Νομική Σύμβουλο κ. Χρ. Σαλαβράκου να προετοιμάσει το κείμενο με τις προτάσεις του Συμβουλίου για την υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης με την ΕΡΤ και

Β) Στον Νομικό Σύμβουλο κ. Απ. Τσαλαπάτη να καταγράψει το κείμενο με τις προτάσεις του Συμβουλίου για την υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης με τον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, ενόψει επικείμενης συνάντησης με τον Γενικό Γραμματέα Ενημέρωσης και Επικοινωνίας.

 

ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΟΝ κ. ΑΡΓΥΡΗ ΚΟΥΣΟΥΡΗ

Το Δ.Σ. αποφασίζει ομόφωνα την παραχώρηση του υπηρεσιακού αυτοκινήτου στον έναν εκ των δύο εισηγητών του νέου κύκλου των σεμιναρίων ορθοφωνίας κ. Α. Κουσούρη, που πραγματοποιεί η ΕΣΗΕΑ στον 1ο όροφο, από τις 26/3  έως και τις 11-6/18 για τις ανάγκες μετακίνησής του τις ημέρες διεξαγωγής των σεμιναρίων.