1

Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου 55/24-11-20

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΑΡ. 55

24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020

ΘΕΜΑ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΣΗΕΑ

Το Δ.Σ. λαμβάνοντας υπόψη:

  • Την επιστολή του κ. Δημήτρη Βουρλή επιβλέποντα του έργου του κλιματισμού και της αποκατάστασης του κτηρίου (επισυνάπτεται στα πρακτικά το σχετικό έγγραφο).
  • Το ενημερωτικό σημείωμα του Διευθυντή κ. Χρ. Μπούση (επισυνάπτεται στα πρακτικά το σχετικό έγγραφο).
  • Το Σχέδιο του Πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου (επισυνάπτεται στα πρακτικά το σχετικό έγγραφο).

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία:

Α) Να παραλάβει το έργο του κλιματισμού και των συμπληρωματικών τεχνικών εργασιών στους ορόφους 3ου, 4ου, 5ου, 6ου και 7ου ορόφου του κτιρίου της ΕΣΗΕΑ.

Β) Να γίνει η εξόφληση του εργολάβου και του επιβλέποντα.

Γ) Να εξουσιοδοτήσει την Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα να υπογράψουν το επισυναπτόμενο Πρωτόκολλο Παραλαβής του Έργου.

 

ΘΕΜΑ: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΗΣ 26ΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  

Το Δ.Σ., λαμβάνοντας υπόψη:

  • Τις επιστολές των κ.κ. Γ. Μηλιώνη και Μ. Παπαχριστούδη για συμμετοχή στην 24ωρη πανελλαδική απεργία που προκηρύχθηκε από το ΕΚΑ (επισυνάπτονται στα πρακτικά οι σχετικές επιστολές).
  • Την επιστολή του Γενικού Γραμματέα κ. Στ. Καπάκου για τη συμμετοχή με την κήρυξη 3ωρης στάσης εργασίας (επισυνάπτεται στα πρακτικά η σχετική επιστολή),
  • Τις προτάσεις που διατυπώθηκαν κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία τη συμμετοχή της ΕΣΗΕΑ στην απεργία της 26ης Νοεμβρίου με την κήρυξη 2ωρης στάσης εργασίας από τις 11π.μ. έως τη 1μ., καθώς και την έκδοση σχετικής ανακοίνωσης με ευρύ πλαίσιο διεκδίκησης.

 

ΘΕΜΑ: ΚΑΤ’ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΕ ΜΕΛΗ   

Το Δ.Σ. λαμβάνοντας υπόψη τα αιτήματα των συναδέλφων κ.κ. … και …, αποφασίζει ομόφωνα να τους χορηγήσει κατ’ εξαίρεση, οικονομικό βοήθημα.

Στον κ…. θα χορηγηθεί βοήθημα ύψους 600,00 ευρώ. Στον κ. … θα χορηγηθεί βοήθημα ύψους 400 ευρώ (τροποποιώντας την απόφαση υπ’ αρ. 53/10-11-20). Το ποσό αυτό καλύπτει και το βοήθημα των Χριστουγέννων.