1

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΜΕ ΕΙΗΕΑ ΓΙΑ ΟΡΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Από τον Πρόεδρο της Ε.Σ.Η.Ε.Α. κ. Αριστείδη Μανωλάκο και τον εκπρόσωπο της Ε.Ι.Η.Ε.Α. κ. Πάνο Καραγιάννη υπογράφηκε απόψε το μνημόνιο που αφορά τους όρους της συλλογικής σύμβασης εργασίας που συνομολογήθηκε ανάμεσα στις δύο Ενώσεις και το οποίο έχει ως εξής:

“Ανάμεσα στην Ε.Σ.Η.Ε.Α. και στην Ε.Ι.Η.Ε.Α. συμφωνήθηκε να υπογραφεί Σ.Σ.Ε., με την οποία θα καθορίζονται τα ακόλουθα:
α)Οι μηνιαίοι βασικοί μισθοί της ισχύουσας Σ.Σ.Ε. αυξάνονται κατά ποσοστό 6%.
β)Κατά το ίδιο ποσοστό θα αυξηθούν και οι μηνιαίοι βασικοί μισθοί της 30-9-1998 για τη χρονική περίοδο 1-10-1998 έως 30-9-1999.
γ)Η απασχόληση στα μηχανήματα νέας τεχνολογίας δεν είναι υποχρεωτική για τις γυναίκες κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης τους, για όσους έχουν προβλήματα όρασης και γενικά εφόσον από την απασχόληση αυτή δημιουργείται οποιοδήποτε πρόβλημα υγείας για τους εργαζομένους, το οποίο θα διαπιστώνεται από τον αρχίατρο του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. και ένα γιατρό της εφημερίδας ή της Ε.Ι.Η.Ε.Α. και σε περίπτωση διαφωνίας από καθηγητή Πανεπιστημίου.
δ)Η σύμβαση που συνδέει το συντάκτη με την εφημερίδα θα εξακολουθήσει να είναι η σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου, όπως σήμερα. ’λλου είδους συμβάσεις, όπως σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου, σύμβαση έργου, περιορισμένης απασχόλησης κ.λπ., θα συνάπτονται μόνον στις περιπτώσεις εκείνες που αυτό δικαιολογείται πλήρως από τα πραγματικά περιστατικά και τη φύση της συγκεκριμένης απασχόλησης.
ε)Οι δύο συμβαλλόμενες ενώσεις συμφωνούν να μελετήσουν και να βρουν τρόπους αντιμετώπισης του προβλήματος της ανεργίας, το οποίο απασχολεί τον κλάδο των συντακτών.
στ)Στις σελίδες θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο των συντακτών ύλης – υπευθύνων που τις επιμελούνται, εφόσον βεβαίως το θέλουν.
ζ)Σε περίπτωση θανάτου του συντάκτη, πριν αυτός συμπληρώσει τις προϋποθέσεις για τη λήψη πλήρους σύνταξης γήρατος, η χήρα και τα ανήλικα παιδιά του δικαιούνται να λάβουν από την εφημερίδα που εργαζόταν τα 40% της αποζημίωσης του Ν.2112/1920.
η)Στη Σ.Σ.Ε. που θα υπογραφεί, θα περιληφθεί διάταξη, με την οποία θα προβλέπεται ότι όλα τα υπόλοιπα θέματα που περιλαμβάνονται στο σχέδιο Σ.Σ.Ε. της Ε.Σ.Η.Ε.Α καθώς και όσα άλλα θα προτείνουν οι δύο ενώσεις, θα αποτελέσουν αντικείμενο συλλογικής διαπραγμάτευσης, οι δε αποφάσεις στις οποίες θα καταλήξουν θα περιληφθούν σε συμπληρωματική Σ.Σ.Ε. Οι συζητήσεις θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου 1998.
θ)Οι επιχειρήσεις των Πρακτορείων διακίνησης του Τύπου θα πρέπει να λάβουν μέτρα για βελτίωση των χώρων όπου διακινούνται τα έντυπα (νέοι επαρκείς και υγιεινοί χώροι, μηχανοργάνωση, συνθήκες εργασίας κ.λπ.). Προς το σκοπό αυτό η Ε.Σ.Η.Ε.Α. και η Ε.Η.Ι.Ε.Α. αναλαμβάνουν την υποχρέωση να καταβάλλουν κοινές προσπάθειες προς τα Πρακτορεία και προς την κατεύθυνση αυτή”.

Με τη συλλογική σύμβαση που συμφωνήθηκε, πέρα από το ποσοστό αύξησης των αποδοχών, ικανοποιούνται βασικά θεσμικά αιτήματα των δημοσιογράφων και ανοίγει ο δρόμος για την διεκδίκηση και ικανοποίηση και άλλων, τα οποία από το 1981 παραμένουν σε εκκρεμότητα καθώς και νέα που επιβάλλουν η τεχνολογική πρόοδος και οι κοινωνικές εξελίξεις για την ουσιαστική και έγκυρη ενημέρωση των πολιτών.