1

Στις 2 Ιανουαρίου 2024 ξεκινά η διαδικασία υποβολής αιτήσεων εγγραφής νέων μελών

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ ενημερώνει τους συναδέλφους, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις για να εγγραφούν ως δόκιμα, τακτικά και αντεπιστέλλοντα μέλη της Ε.Σ.Η.Ε.Α., ότι η υποβολή αιτήσεων υποψηφίων νέων μελών ξεκινάει την Τρίτη, 2 Ιανουαρίου 2024 και λήγει την Παρασκευή, 2 Φεβρουαρίου 2024.

Οι υποψήφιοι, εντός του παραπάνω διαστήματος, μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Ενώσεως, μαζί με όλα τα απαραίτητα από το Καταστατικό της Ε.Σ.Η.Ε.Α. έγγραφα και πιστοποιητικά.

Οι αιτήσεις των υποψηφίων θα κατατίθενται ΜΟΝΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ, με την αποστολή τους στην διεύθυνση: info@esiea.gr  και ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ, συνοδευόμενες από όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Η Γραμματεία της Ε.Σ.Η.Ε.Α., η οποία θα παραλαμβάνει τους ηλεκτρονικούς φακέλους, θα επικοινωνεί με κάθε υποψήφιο και θα του αποστέλλει τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης (τηλ. Γραμματείας 210-3675504/ 2103675502).

Ακολουθεί κατάλογος με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που θα πρέπει να συνυποβάλουν μαζί με την ΑΙΤΗΣΗ τα υποψήφια προς εγγραφή μέλη, όπως αυτά προβλέπονται στο άρθρο 6 του Καταστατικού της Ενώσεως:

 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Βεβαίωση ασφαλιστικών κρατήσεων από το ασφαλιστικό Ταμείο κύριας ασφάλισης, στο οποίο ασφαλίζεται ο υποψήφιος. Εάν η βεβαίωση αυτή δεν περιλαμβάνει το σύνολο του ασφαλιστικού χρόνου, που έχει διανύσει ο υποψήφιος με την ιδιότητα του δημοσιογράφου, θα πρέπει να προσκομισθούν βεβαιώσεις και από τα Ταμεία που έχει ασφαλιστεί κατά το παρελθόν (ΕΦΚΑ/πρ.ΤΣΠΕΑΘ, ΕΦΚΑ/πρ.ΙΚΑ ΕΦΚΑ/πρ.ΟΑΕΕ κ.λπ.). Στην περίπτωση αυτή, ο ασφαλιστικός χρόνος της προϋπηρεσίας θα πρέπει να ταυτοποιείται από τις αντίστοιχες βεβαιώσεις προϋπηρεσίας εργοδότη.

Σε κάθε περίπτωση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εκδίδουν από την ηλεκτρονική σελίδα του ΕΦΚΑ, με κωδικούς taxisnet, τις βεβαιώσεις: α) Ατομικός Λογαριασμός Ασφάλισης και β) Βεβαίωση προϋπηρεσίας, στις οποίες φαίνεται αναλυτικά όλη η προϋπηρεσία τους, ανεξαρτήτως Ταμείου.  Σχετικοί σύνδεσμοι:

https://www.efka.gov.gr/el/asphalismenoi/misthotoi/atomikos-logariasmos-asphalises και

https://www.efka.gov.gr/el/elektronikes-yperesies/bebaiose-proyperesias

2. Πιστοποιητικό γέννησης ή επικυρωμένη φωτοτυπία της αστυνομικής τους ταυτότητας. Δυνατότητα ηλεκτρονικής έκδοσης πιστοποιητικού γέννησης στο σύνδεσμο:

https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/gennese/pistopoietiko-genneses

3. Πτυχίο Ανωτάτης ή Ανωτέρας σχολής ή Απολυτήριο Λυκείου ή άλλης ισότιμης σχολής Μέσης Εκπαίδευσης. Εφόσον είναι τίτλοι του εξωτερικού προσκομίζεται και η αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Τα αντίγραφα των τίτλων πρέπει να είναι επικυρωμένα.

4. Αντίγραφο ποινικού μητρώου πρόσφατο (τελευταίου 6μήνου). Δυνατότητα ηλεκτρονικής έκδοσης στο σύνδεσμο:

https://www.gov.gr/ipiresies/dikaiosune/poiniko-metroo/antigrapho-poinikou-metroou

5. Βεβαίωση του εργοδότη, από την οποία να προκύπτει η ειδικότητα με την οποία εργάζονται και οι αποδοχές, τις οποίες λαμβάνουν.

6. Χωριστές βεβαιώσεις δύο μελών της Ε.Σ.Η.Ε.Α., από τις οποίες να προκύπτει ότι ο υποψήφιος έχει ως κύριο επάγγελμα τη δημοσιογραφία, το είδος της εργασίας που εκτελεί, καθώς και το ήθος και η επαγγελματική του συμπεριφορά.

7. Ανάλογη με τις παραπάνω, βεβαίωση του εκπροσώπου στο Μεικτό Συμβούλιο της Ε.Σ.Η.Ε.Α. των συντακτών του Μέσου, στο οποίο εργάζεται ο υποψήφιος, εφόσον υπάρχει.

8.  Υπεύθυνη δήλωση του νόμου 1599/1986, με την οποία να δηλώνεται, ότι το υποψήφιο μέλος είναι μόνιμος κάτοικος της Αθήνας ή του Πειραιά ή των προαστίων και συνοικισμών των δύο αυτών πόλεων, ότι δεν είναι συνταξιούχος οποιουδήποτε Ταμείου κύριας ή επικουρικής ασφάλισης από οποιαδήποτε αιτία, ότι ασκεί πραγματικά το επάγγελμα του δημοσιογράφου και ότι παράλληλα με την εργασία του αυτή δεν ασκεί εργασία ή επάγγελμα που δεν είναι δημοσιογραφικό. Δυνατότητα ηλεκτρονικής έκδοσης υπεύθυνης δήλωσης στο σύνδεσμο: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

Και

9.  Σύντομο, σαφές και πλήρες βιογραφικό σημείωμα.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ