image_pdfimage_print

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ ενημερώνει τα μέλη της Ενώσεως ότι για τις δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης («ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ»), πλέον, μετά τις τροποποιήσεις στον Ν. 3213/2003, αρμόδιος φορέας για να υποβληθούν είναι η Επιτροπή Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης της Βουλής των Ελλήνων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ανωτέρω Επιτροπής, η προθεσμία υποβολής των Δηλώσεων «ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ» για το έτος 2015 (χρήση 2014), ξεκίνησε την 27-8-2015 και, βάσει της ομόφωνης απόφασής της στις 23 Οκτωβρίου 2015, παρατάθηκε μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2015.

Σημειώνεται δε ότι δεν θίγεται η προθεσμία υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης υπόχρεων, που έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν τη δήλωση και μετά την 31η Δεκεμβρίου 2015, δηλ. μέσα σε ενενήντα (90) ημέρες από την απόκτηση της ιδιότητάς τους (αρχική δήλωση).

Οι δηλώσεις υποβάλλονται προσωπικώς ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην Επιτροπή Ελέγχου Δηλώσεων «ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ» (Βασιλίσσης Σοφίας 11- 4ος όροφος γρ. 414, 106-71 Αθήνα).

Τα έντυπα, τα οποία έχουν τροποποιηθεί από την Επιτροπή έχουν ήδη αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της (http://www.hellenicparliament.gr> Οργάνωση & Λειτουργία> Επιτροπή Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης> Έντυπα Δηλώσεων Υπόχρεων) και πλέον ανέρχονται σε δύο, την Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης και την Δήλωση Οικονομικών Συμφερόντων, επισυνάπτονται και στην παρούσα ανακοίνωση.

Η Δήλωση Οικονομικών Συμφερόντων, που προστέθηκε φέτος στα υποβαλλόμενα έντυπα, υποβάλλεται από τους υπόχρεους σε δήλωση περιουσιακής κατάστασης με τις ίδιες προθεσμίες και περιλαμβάνει τα συμφέροντα και δραστηριότητες, που αφορούν στο προηγούμενο της υποβολής οικονομικό έτος, αποσκοπεί δε στην τήρηση της αρχής της διαφάνειας. Η δήλωση υπογράφεται χωριστά από τον υπόχρεο ή τη σύζυγο για τα στοιχεία εκάστου.

Επισημαίνεται ότι τυχόν Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης που οι συνάδελφοι έχουν ήδη υποβάλει με χρήση του προηγούμενου εντύπου θεωρούνται έγκυρες, τυχόν άλλες δε υποβληθείσες στην μέχρι πέρυσι αρμόδια «Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας», θα διαβιβαστούν από αυτήν στην ήδη αρμόδια Αρχή, η οποία αναφέρεται στην αρχή της παρούσας. Θα πρέπει, όμως, οι συνάδελφοι να καταθέσουν συμπληρωματικά την «Δήλωση Οικονομικών Συμφερόντων» προς την Επιτροπή Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης, στην οποία θα αναγράφουν ότι υποβλήθηκε από μέρους τους η Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης στην «Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας» καθώς και τον αριθμό Δελτίου ταυτότητάς τους για αποφυγή συγχύσεων.

Υπενθυμίζονται τα εξής για την ορθή συμπλήρωση των δηλώσεων αυτών:

1. Υπόχρεοι υποβολής δήλωσης είναι οι δημοσιογράφοι μέλη των οικείων Ενώσεων Συντακτών, καθώς και όσοι παρέχουν δημοσιογραφικές υπηρεσίες σε επιχειρήσεις έκδοσης εντύπων και σε ραδιοτηλεοπτικά μέσα ενημέρωσης με σύμβαση εργασίας ή έργου.

Οι υπόχρεοι στην υποβολή δήλωσης πρέπει να συμπεριλάβουν σε αυτήν τα περιουσιακά στοιχεία που είχαν οι ίδιοι, η σύζυγος και τα ανήλικα τέκνα τους στις 31 Δεκεμβρίου 2014 στην ημεδαπή και την αλλοδαπή.

2. Η αρχική δήλωση (δηλαδή αυτή που γίνεται για πρώτη φορά) περιλαμβάνει τα υφιστάμενα κατά το χρόνο υποβολής της περιουσιακά στοιχεία.

3. Η δήλωση υποβάλλεται από τον υπόχρεο και υπογράφεται από τον ίδιο, για τα δικά του περιουσιακά στοιχεία, τη σύζυγο του, για τα δικά της στοιχεία, και από αμφότερους τους συζύγους, για τα περιουσιακά στοιχεία των ανήλικων τέκνων τους. Σημειώνεται ότι εάν δύο δημοσιογράφοι είναι σύζυγοι πρέπει να αποστείλουν ξεχωριστά ο καθένας τη δήλωση «πόθεν έσχες».

4. Σε περίπτωση απόκτησης νέου περιουσιακού στοιχείου ή επαύξησης υφισταμένου, στη δήλωση περιλαμβάνεται το ύψος της σχετικής δαπάνης, καθώς και αναλυτική παράθεση της πηγής προέλευσης των σχετικών πόρων. Σε περίπτωση εκποίησης μνημονεύεται το εισπραχθέν τίμημα.

Η δήλωση συνοδεύεται από αντίγραφο της φορολογικής δήλωσης του υπόχρεου για το προηγούμενο έτος και αντίγραφο του τελευταίου Εντύπου Ε9 που υποβλήθηκε στην αρμόδια ΔΟΥ. Ειδικότερα, όσοι απέκτησαν περιουσιακά στοιχεία το έτος 2014 πρέπει επιπροσθέτως να επισυνάψουν φωτοτυπίες των τίτλων κτήσης περιουσιακών στοιχείων.

 5. Δεν υποχρεούνται οι δημοσιογράφοι μέλη των Ενώσεων-μελών της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Συντακτών (Π.Ο.Ε.ΣΥ.), να υποβάλουν αντίγραφα της δήλωσής τους στις Ενώσεις τους και στην  Π.Ο.Ε.ΣΥ.

6. Σημειώνεται ότι η δήλωση «πόθεν έσχες» υποβάλλεται από τους υπόχρεους μέσα σε ενενήντα (90) ημέρες από την απόκτηση της ιδιότητάς τους (αρχική δήλωση). Τα μετέπειτα έτη, η δήλωση υποβάλλεται κάθε χρόνο κατά το διάστημα της θητείας, της άσκησης της δραστηριότητας ή της διατήρησης της ιδιότητας των υπόχρεων  και για ένα (1) έτος, μετά από την απώλεια ή τη λήξη της (π.χ. αποχώρηση από δημόσια θέση κ.λπ.), και το αργότερο τρεις (3) μήνες μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

Η υποχρέωση υποβολής δήλωσης «πόθεν έσχες» διατηρείται για ένα έτος μετά τη συνταξιοδότηση των δημοσιογράφων, εκτός και αν συνεχίζουν να προσφέρουν δημοσιογραφικές υπηρεσίες κατά τα ανωτέρω.

 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ1. ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ 2.ΔΗΛΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ