image_pdfimage_print


Απο την ίδρυση της ΕΣΗΕΑ έως σήμερα

 

1914   Ίδρυση της ΕΣΗΕΑ

Η ίδρυση της ΕΣΗΕΑ (τότε Ένωσις Συντακτών Αθηναϊκών Εφημερίδων- ΕΣΑΕ), συνδέθηκε με τον θάνατο ενός άπορου δημοσιογράφου, η κηδεία του οποίου έγινε με έρανο των συναδέλφων του. Στο πρωτόκολλο της απόφασης για την ίδρυση της Ενώσεως προβλεπόταν και Ταμείο Αλληλοβοήθειας.

1979    Το νέο Καταστατικό της ΕΣΗΕΑ τίθεται σε ισχύ

Σύμφωνα με το Καταστατικό της ΕΣΗΕΑ (αρθρ. 2, εδ. ζ), μεταξύ των σκοπών της Ενώσεως είναι: «Η βοήθεια και η προστασία των μελών της και των οικογενειών τους σε ξεχωριστές περιπτώσεις. Για το σκοπό αυτό, θα συσταθεί ειδικός λογαριασμός αλληλοβοηθείας, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση και που θα προβλέπει και τον τρόπο που θα λειτουργεί ο λογαριασμός».

2020    Το Ταμείο Αλληλοβοηθείας της ΕΣΗΕΑ σήμερα

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ, με την υπ’ αρίθμ.21/7-1-2020 απόφασή του, ψήφισε τον Κανονισμό για τη λειτουργία του Ταμείου Αλληλοβοηθείας της ΕΣΗΕΑ με τη σημερινή του μορφή.

2022

Η Γενική Συνέλευση της ΕΣΗΕΑ, κατά τις αρχαιρεσίες της 27ης, 28ης, 29ης, 30ης 31ης Ιανουαρίου 2022, ενέκρινε τον Κανονισμό Αλληλοβοηθείας, με απόλυτη πλειοψηφία επί των ψηφισάντων. Συγκεκριμένα, ψήφισαν 2.636 μέλη της Ενώσεως, εκ των οποίων 2053 υπέρ, 170 κατά και 173 άκυρα/λευκά.

Σκοπός του: «Η ηθική και υλική βοήθεια των μελών της ΕΣΗΕΑ και των οικογενειών τους σε έκτακτες σοβαρές περιστάσεις…» και «η βοήθεια στην εξεύρεση εργασίας για τους άνεργους, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων του Σωματείου».

Όλα τα οικονομικά βοηθήματα της ΕΣΗΕΑ προς τα μέλη της χορηγούνται με βάση τις διατάξεις του ισχύοντος Κανονισμού.

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΣΗΕΑ

 Άρθρο 1
Λογαριασμός Αλληλοβοήθειας.

Σύμφωνα με το καταστατικό (αρθρ. 2, εδ. ζ) μεταξύ των σκοπών της Ενώσεως είναι: «Η βοήθεια και η προστασία των μελών της και των οικογενειών τους σε ξεχωριστές περιπτώσεις. Για το σκοπό αυτό, θα συσταθεί ειδικός λογαριασμός αλληλοβοηθείας, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση και που θα προβλέπει και τον τρόπο που θα λειτουργεί ο λογαριασμός».

Ο Λογαριασμός Αλληλοβοήθειας αποτελεί μόνιμο αυτοτελή ειδικό λογαριασμό της ΕΣΗΕΑ.

Σκοπός του Λογαριασμού είναι η ηθική και υλική βοήθεια των μελών της ΕΣΗΕΑ και των οικογενειών τους σε έκτακτες σοβαρές περιστάσεις, που δεν καλύπτονται επαρκώς από άλλον φορέα κοινωνικής ασφάλισης ή το Δημόσιο.

Επιπλέον, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων του Σωματείου, η βοήθεια στην εξεύρεση εργασίας για τους άνεργους.

Άρθρο 2
Πόροι του Λογαριασμού

  1. 15 % των εσόδων από συνδρομές των μελών.
  2. Δωρεές (σε χρήμα ή σε είδος), σύμφωνα με το στοιχείο β΄ του άρθρου 4 του Καταστατικού της ΕΣΗΕΑ, δωρεές (σε χρήμα ή σε είδος) από μη κερδοσκοπικά ιδρύματα καθώς και το Μορφωτικό Ίδρυμα της Ενώσεως.
  3. Εφάπαξ κατ’ έτος ποσό που θα περιλαμβάνεται στον ετήσιο προϋπολογισμό της Ένωσης και θα εγκρίνεται από την ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 3
Διαχείριση του Λογαριασμού.

Τον Λογαριασμό διαχειρίζεται το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο:
Εξετάζει και εγκρίνει τα αιτήματα μελών για οικονομική ή υλική βοήθεια, ακολουθώντας απαρέγκλιτα τους όρους και τις προϋποθέσεις, όπως περιγράφονται στον παρόντα Κανονισμό.
Αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για την υλοποίηση των σκοπών του Λογαριασμού.
Κατ’ εξαίρεση αιτήματα εγκρίνονται με ομοφωνία.

Άρθρο 4
Βοηθήματα

Ο Λογαριασμός Αλληλοβοήθειας χορηγεί:
α) Οικονομική και υλική στήριξη σε μέλη της Ένωσης που βρίσκονται σε επίσχεση εργασίας.
β) Οικονομική ή υλική στήριξη στους δικαιούχους, σε τακτική βάση, κυρίως κατά τις εορτές των Χριστουγέννων και του Πάσχα ή σε άλλες περιπτώσεις κατά την κρίση του Δ.Σ. και με γνώμονα τα διαθέσιμα του Ταμείου.
γ) Κατά περίπτωση και κατ’ εξαίρεση οικονομική ενίσχυση, σε δικαιούχους, οι οποίοι αποδεδειγμένα αντιμετωπίζουν οξυμένα οικονομικά προβλήματα.

Άρθρο 5
Δικαιούχοι

Α) Μέλη της Ένωσης που βρίσκονται αποδεδειγμένα σε εξαιρετικά δυσχερή οικονομική κατάσταση, λόγω:
Παρατεταμένης επίσχεσης εργασίας.
Παρατεταμένης μη καταβολής δεδουλευμένων. Σε περίπτωση μεταγενέστερης καταβολής των δεδουλευμένων, το μέλος υποχρεούται να επιστρέψει το ποσό του βοηθήματος που έλαβε.
Μη δημοσιογραφικής ενασχόλησης για διάστημα μεγαλύτερο των δέκα ετών.
Απώλεια της περιουσίας τους λόγω φυσικών καταστροφών.
Έκτακτων και ιδιαίτερα σοβαρών περιστάσεων (που δεν οφείλονται σε προσωπική κακή διαχείριση).

Επιπλέον, σε μέλη που:
ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες.
αντιμετωπίζουν αποδεδειγμένα, προβλήματα στέγασης.
Β) Ανήλικα τέκνα θανόντων μελών (με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν για τους δικαιούχους κάθε είδους βοηθήματος).

Άρθρο 6
Διαδικασία λήψης βοηθημάτων

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη οικονομικής βοήθειας σε άνεργα ή αναξιοπαθούντα μέλη είναι η ενεργή σύνδεση του αιτούντος με το σωματείο, δηλαδή να έχει παραστεί στις δύο τελευταίες Γενικές Συνελεύσεις της ΕΣΗΕΑ και να έχει ανανεώσει την ταυτότητα μέλους.
Τα μέλη της ΕΣΗΕΑ, προκειμένου να λάβουν οποιαδήποτε οικονομική ενίσχυση από το Ταμείο Αλληλοβοήθειας, θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει ένα (1) έτος ως τακτικά μέλη της Ενώσεως.

Όλες οι αιτήσεις εξετάζονται μετά από αιτιολογημένη αίτηση του ενδιαφερόμενου, εφόσον ο αιτών έχει τις προϋποθέσεις της προηγούμενης παραγράφου. Σε περίπτωση που αδυνατεί λόγω της κατάστασής του, αυτό μπορούν να κάνουν συγγενείς ή συνάδελφοί του.
Στην αίτηση συνυποβάλλονται τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και τυχόν αποδεικτικά στοιχεία που τεκμηριώνουν το αίτημα.
Οι αιτήσεις παραλαμβάνονται από τις υπηρεσίες, πρωτοκολλώνται και εξετάζονται από το Δ.Σ., μόνον εφόσον συνοδεύονται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά και έχουν ελεγχθεί οι προϋποθέσεις της πρώτης παραγράφου.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ

Α) Ετήσια βοηθήματα (Χριστουγέννων και Πάσχα)
Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει τα χρηματικά ποσά, τα οποία λαμβάνουν οι δικαιούχοι, καθώς και τις όποιες προϋποθέσεις για τη χορήγησή τους, ανάλογα με την οικονομική κατάσταση του Λογαριασμού.

ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΕΤΗΣΙΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ (ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ/ΠΑΣΧΑ):
Όσοι άνεργοι λαμβάνουν από τον ασφαλιστικό τους φορέα επίδομα ανεργίας ή επίσχεσης.
Άνεργοι που απολύθηκαν πρόσφατα και δικαιούνται να λάβουν τα δώρα εορτών και το επίδομα αδείας από τον εργοδότη τους.
Άνεργοι που απολύθηκαν πρόσφατα και έλαβαν ή λαμβάνουν αποζημίωση απόλυσης.
Όσοι συνάδελφοι έχουν στην κυριότητά τους ακίνητη περιουσία συνολικής αντικειμενικής αξίας που ορίζει το Δ.Σ.
Όσοι συνάδελφοι έχουν λάβει συνολικά άνω των 5.000,00 ευρώ, υπό μορφή τακτικών ετήσιων βοηθημάτων ή έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης.
Όσοι συνάδελφοι δεν έχουν επιστρέψει ποσά που έχουν λάβει στο παρελθον ως προσωρινή διευκόλυνση ή έχουν λάβει βοηθήματα έχοντας υποβάλει ανακριβείς υπεύθυνες δηλώσεις για τα εισοδήματά τους.
Όσοι συνάδελφοι βρίσκονται σε μακροχρόνια επίσχεση εργασίας και εργάζονται σε άλλον εργοδότη ή αυτοαπασχολούνται.
Όσοι συνάδελφοι δεν έχουν πληρώσει τις συνδρομές την τελευταία δεκαετία.
Τα μέλη που λαμβάνουν σύνταξη άγαμης θυγατέρας.
Τα μέλη που είναι μόνιμοι κάτοικοι του εξωτερικού.

Β) Οικονομικές ενισχύσεις

Οι όροι τέτοιων έκτακτων ενισχύσεων εξετάζονται κατα περίπτωση από το Δ.Σ. και μόνον αν τα αιτήματα πληρούν τα κριτήρια του παρόντος Κανονισμού.
Οι αποφάσεις για αιτήματα που δεν πληρούν τα κριτήρια λαμβάνονται με επτά (7) τουλάχιστον ψήφους.
Συμπληρωματικά, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να λαμβάνει προσφορές από εταιρείες και οργανισμούς, προκειμένου να ενισχύει οικονομικά τα μέλη του και να τους παρέχει  εκπτώσεις σε προϊόντα και υπηρεσίες.
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται από αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος, εκκαθάριση περιουσιακής κατάστασης ΕΝΦΙΑ και όποιο άλλο στοιχείο τεκμηριώνει την έκτακτη ανάγκη.

Άρθρο 7
Έλεγχος

Ο έλεγχος όλων των αποδεικτικών στοιχείων θα πραγματοποιείται από το Γραφείο Υποστήριξης Ανέργων, Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Υλοποίησης Προγραμμάτων, τον Προϊστάμενο της Γραμματείας και τον Υπεύθυνο των Οικονομικών Υπηρεσιών αναλόγως.
Απαραίτητη είναι η τήρηση αρχείου με όλα τα στοιχεία όσων έχουν επιδοτηθεί.
Τα στοιχεία του Λογαριασμού Αλληλοβοηθείας είναι πάντα στη διάθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής και των μελών του Μεικτού Συμβουλίου και, μέσω του οικονομικού απολογισμού, στη διάθεση κάθε μέλους της Ένωσης.
Τα στοιχεία του Ταμείου Αλληλοβοηθείας κατατίθενται, μαζί με τον Οικονομικό Απολογισμό, στην επόμενη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 8
Κατάργηση Λογαριασμού

Στην περίπτωση που η Γενική Συνέλευση των μελών της Ε.Σ.Η.Ε.Α. αποφασίσει την κατάργηση του “Αλληλοβοηθητικού Λογαριασμού” ή αυτό επιβληθεί από άλλους λόγους, τότε τα αποθεματικά του περιέρχονται στο Ταμείο της Ε.Σ.Η.Ε.Α.