image_pdfimage_print

Αριθμός  847 / 2019

                                                                             TO ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

                              

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Βασιλική Κίτσου που όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών χωρίς τη σύμπραξη Γραμματέα.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του την 2 Αυγούστου 2019 για να δικάσει επί της αριθμό πράξης κατάθεσης (ΕΑΚ) 1092/24-7-2019 αίτησης (ΓΑΚ 62868/2019) μεταξύ:

ΤΩΝ

…………………………………………………………………………………………………

ΤΗΣ

…………………………………………………………………………………………………

ΤΟΥ ΠΡΟΣΘΕΤΩΣ ΠΑΡΕΜΒΑΙΝΟΝΤΟΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΔΥΟ ΠΡΩΤΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ: Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία: «Ένωσις Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών» (Ε.Σ.Η.Ε.Α)» που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, το οποίο παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας του δικηγόρου Χρύσας Σαλαβράκου.

Μετά τη νόμιμη προδικασία ήλθε η υπόθεση στο ακροατήριο αυτού του Δικαστηρίου στην παραπάνω δικάσιμο κατά την οποία ακολούθησε συζήτηση όπως σημειώνεται στα πρακτικά.

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 728 παρ. 1 περ. γ’ και δ* ΚΠολΔ, το δικαστήριο μπορεί να επιδικάσει προσωρινά ως ασφαλιστικό μέτρο, εν όλω ή εν μέρει απαιτήσεις καθυστερουμένων τακτικών ή έκτακτων αποδοχών οποιασδήποτε μορφής ή αμοιβών ή αποζημιώσεων που οφείλονται από την παροχή εργασίας ή εξόδων που έγιναν με αφορμή την εργασία, μισθών υπερημερίας ή αποζημίωσης για παράνομη καταγγελία της σύμβασης εργασίας ή για εργατικό ατύχημα ή που οφείλονται από τη σύμβαση εργασίας ή λόγω παραβάσεως της. Η έννοια των αποδοχών δεν εκτείνεται μόνο στο βασικό μισθό αλλά, ενόψει της γενικότητας της διατύπωσης της διάταξης, καταλαμβάνει όλες τις αποδοχές του εργαζομένου, όπως π.χ. τα δώρα εορτών, το επίδομα αδείας και οικογενειακών βαρών (Β. Βαθρακοκοίλης, ΕρμΚΠολΔ, άρθρο 728, αριθμ. 27, ΜΠΠειρ 1879/1982 ΕΕργΔ 42.25). Με το παραπάνω άρθρο καθορίζονται περιοριστικά οι απαριθμούμενες και κατονομαζόμενες σ’ αυτό περιπτώσεις προσωρινής επιδίκασης απαιτήσεων, δηλαδή της καταδίκης του οφειλέτη χρηματικών απαιτήσεων ή άλλης επιτρεπτής κατά το ουσιαστικό δίκαιο, μορφής παροχής, για τις απαριθμούμενες στη διάταξη αυτή απαιτήσεις, προς το σκοπό κάλυψης άμεσης και ανεπίδεκτης αναβολής ανάγκης του δικαιούχου προς λήψη από τον υπόχρεο-οφειλέτη του της παροχής ολικώς ή έστω μερικώς, για την αποτροπή στέρησης των απόλυτα αναγκαίων μέσων προς διαβίωση του ή έκθεσης σε κίνδυνο της υγείας ή της ζωής του. Η αίτηση για προσωρινή επιδίκαση απαίτησης, από το γεγονός και μόνο της ένταξης της σε μία από τις οριζόμενες περιπτώσεις του άρθρου 728 ΚΠολΔ, δεν καθίσταται αυτοδικαίως βάσιμη, αλλά προσθέτως και στις οριζόμενες περιπτώσεις, στις οποίες μπορεί να χωρήσει προσωρινή επιδίκαση απαίτησης, για να επιδικαστεί αυτή προσωρινά, απαιτείται η συνδρομή της κατ’ άρθρο 682 παρ. 1 ΚΠολΔ, προϋπόθεσης της επείγουσας περίπτωσης, της επείγουσας δηλαδή ανάγκης να ενεργοποιηθεί κατά ένα μέρος από τώρα η επίδικη έννομη σχέση, προϋπόθεση η οποία εναρμονίζεται και προς το παραπάνω επιδιωκόμενο σκοπό της προσωρινής επιδίκασης της απαίτησης (Μ.Π.Θεσ. 21763/2005 δημ. ΝΟΜΟΣ, ΜΠΘεσ 4926/2003 Αρμ 2004. 1315, ΜΠΑ 9514/1995 ΑρχΝ 48.83, ΜΠΝαυπλ. 57/1984 Δ 18.526, Π. Τζίφρας Ασφ. Μέτρα, σελ. 244, Β. Βαθρακοκοίλης, ό.π, άρθρο 728 αριθμ. 1, 3, 27, 28, 55, άρθρο 682 αριθμ. 12, Κεραμέας/Κονδύλης/Νίκας ΕρμΚΠολΔ, άρθρο 728 αριθμ. 1, 2), οι ανάγκες δε του δικαιούχου εκτιμώνται ανάλογα προς την ηλικία του, την οικογενειακή του κατάσταση, την οικονομική του δυνατότητα, την κοινωνική του θέση και τις εν γένει υποχρεώσεις του, όπως π.χ σπουδές τέκνων, ασθένεια μέλους της οικογένειας του κ.λ.π. (ΜΠΝαυπλ. 57/1984 Δ 18.526, Β. Βαθρακοκοίλης, ό.π, αριθμ. 3, 55).

Με τη κρινόμενη αίτηση τους οι αιτούντες εκθέτουν ότι η καθής εταιρία έχει συσταθεί την ………… με καταστατικό σκοπό τη παροχή υπηρεσιών πληροφορίας και ενημέρωσης στο κοινό μέσω της διαδικτυακής ιστοσελίδας ………………….. Ότι προσλήφθηκαν από τη καθής, με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου, ο πρώτος ως αρχισυντάκτης, η δεύτερη , τρίτη και τέταρτος ως συντάκτες και ο πέμπτος ως αρθρογράφος, στη παραπάνω ιστοσελίδα κατά τα χρονικά διαστήματα που αναφέρουν προκειμένου να απασχοληθούν με πενθήμερο σύστημα εργασίας και οκτάωρη ημερήσια απασχόληση και εργάζονταν από τα σπίτια τους. Ότι κατά τη συμφωνία τους, θα αμείβονταν σύμφωνα με τις νόμιμες προσαυξήσεις στα ωρομίσθια τους για την εργασία τους τη νύχτα και κατά τα Σαββατοκύριακα και αργίες, καθώς και τη νόμιμη προσαύξηση για υπερωριακή εργασία και υπερεργασία. Ότι από την ημερομηνία πρόσληψης τους και καθόλο το επίδικο για καθένα από αυτούς χρονικό διάστημα παρείχαν στη καθής την εργασία τους με επιμέλεια, ευσυνειδησία και εργατικότητα, πλην όμως, ότι η τελευταία υπήρξε ασυνεπής στις υποχρεώσεις της απέναντι τους και δε τους κατέβαλε τις δεδουλευμένες αποδοχές που αναφέρουν. Ζητούν, επικαλούμενοι την ύπαρξη επείγουσας περίπτωσης και επικείμενου κινδύνου να ληφθούν κατά της καθής τα ασφαλιστικά μέτρα της προσωρινής επιδίκασης απαιτήσεων και να υποχρεωθεί αυτή να καταβάλει προσωρινά ως προσωρινή επιδίκαση απαίτησης:

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

 

Η κρινόμενη αίτηση παραδεκτά και αρμόδια (ΚΠολΔ 14, 33 ) εισάγεται για συζήτηση στο παρόν Δικαστήριο με τη διαδικασία των άρθρων 686 επ, 728 ΚΠολΔ. Είναι νόμιμη (648 επΑΚ. 728, 731, 732 ,και 176 ΚΠολΔ., εκτός από το αίτημα για επιδίκαση τόκων υπερημερίας επί των αιτούμενων κονδυλίων, που δεν περιλαμβάνονται στις περιοριστικά αριθμούμενες στο άρθρο 728 Κ.Πολ.Δ. περιπτώσεις παροχής προσωρινής προστασίας (Μ.Πρωτ.Πειρ. 1311/2013, Μ.Πρωτ.ΑΘ.5223/2012 δημ.Νόμος).Πρέπει κατά τα λοιπά να ερευνηθεί και ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα.

Κατά τη συζήτηση στο ακροατήριο με δήλωση της πληρεξούσιας του δικηγόρου, το επαγγελματικό σωματείο με την επωνυμία «Ένωσις Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών» (Ε.Σ.Η.Ε.Α)» που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, άσκησε προφορικά αλλά και με το έγγραφο σημείωμα του, πρόσθετη παρέμβαση υπέρ των δύο πρώτων των αιτούντων .Με τη πρόσθετη αυτή παρέμβαση το προσθέτως παρεμβαίνον ζητεί να γίνει δεκτή η ένδικη αίτηση επικαλούμενο έννομο συμφέρον, διότι οι δύο πρώτοι των αιτούντων είναι μέλη της ένωσης συντακτών, της οποίας -μεταξύ των άλλων-είναι σκοπός ο έλεγχος των απολύσεων και η προστασία, η προαγωγή και διασφάλιση των ηθικών, οικονομικών και ασφαλιστικών συμφερόντων των μελών της.

Η πρόσθετη παρέμβαση ασκήθηκε νομότυπα και φέρεται αρμόδια και παραδεκτά προς συζήτηση ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου (άρθρα 68, 80, 81, 246 και 686 παρ 6 ΚΠολΔ όπως η παρ. 6 αντικ. από το άρθρο 1 άρθρο πέμπτο παρ. 2 του Ν. 4335/2015) κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Είναι νόμιμη στηριζόμενη και στη διάταξη του άρθρου 80 ΚΠολΔκαι πρέπει να εξεταστεί περαιτέρω, συνεκδικαζόμενη με την αίτηση κατά άρθρα 31 και 246 ΚΠολΔ.

Από την εκτίμηση της χωρίς όρκο εξέτασης στο ακροατήριο του πρώτου των αιτούντων ,των εγγράφων που οι αιτούντες νομότυπα προσκομίζουν κι επικαλούνται και την όλη διαδικασία, πιθανολογήθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Η καθής η αίτηση έχει συσταθεί την …………. με καταστατικό σκοπό τη παροχή υπηρεσιών πληροφορίας και ενημέρωσης στο κοινό μέσω της διαδικτυακής ιστοσελίδας …………  Οι αιτούντες προσλήφθηκαν από τη καθής, με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου, ο πρώτος ως αρχισυντάκτης, η δεύτερη , τρίτη και τέταρτος ως συντάκτες και ο πέμπτος ως αρθρογράφος, στη παραπάνω ιστοσελίδα κατά τα χρονικά διαστήματα που αναφέρουν προκειμένου να απασχοληθούν με πενθήμερο σύστημα εργασίας και οκτάωρη ημερήσια απασχόληση και εργάζονταν από τα σπίτια τους . Κατά τη συμφωνία τους, θα αμείβονταν σύμφωνα με τις νόμιμες προσαυξήσεις στα ωρομίσθια τους για την εργασία τους τη νύχτα και κατά τα Σαββατοκύριακα και αργίες, καθώς και τη νόμιμη προσαύξηση για υπερωριακή εργασία και υπερεργασία. Από την ημερομηνία πρόσληψης τους και καθόλο το επίδικο για καθένα από αυτούς χρονικό διάστημα παρείχαν στην καθής την εργασία τους με επιμέλεια, κατά τη συμφωνία τους, πλην όμως, η τελευταία υπήρξε ασυνεπής στις υποχρεώσεις της απέναντι τους και δε τους κατέβαλε τα ποσά που αναφέρονται στην αίτηση σε καθένα από αυτούς για τις δεδουλευμένες αποδοχές τους, την εργασία του Σαββατοκύριακου, τη νυκτερινή εργασία; την εργασία κατά τις αργίες, καθώς και τις νόμιμες προσαυξήσεις για υπερωριακή εργασία και υπερεργασία και για αναλογία επιδομάτων αδειών και δώρων Πάσχα 2019 κατά το χρονικά διαστήματα που επίσης αναφέρονται. Περαιτέρω .πιθανολογήθηκε ότι οι αιτούντες , οι οποίοι βιοπορίζονται από την εργασία τους, έχουν απόλυτη ανάγκη για τη συντήρηση και επιβίωση των ιδίων και των οικογενειών τους τις χρηματικές αυτές απαιτήσεις – διότι αντιμετωπίζουν σοβαρό ζήτημα διαβίωσης ,όπως κατέθεσε ο πρώτος αιτών που εξετάστηκε στο ακροατήριο-.

Με βάση τις σκέψεις αυτές, αφού πιθανολογήθηκε το δικαίωμα των αιτούντων και η ύπαρξη επείγουσας περίπτωσης, πρέπει να γίνει δεκτή η αίτηση ως βάσιμη και από ουσιαστική άποψη για μέρος , δηλαδή το μισό (1/2), των αιτούμενων ποσών ήτοι να υποχρεωθεί να καταβάλει η καθής:

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει με απούσα τη καθής η αίτηση.

Συνεκδικάζει την αίτηση και τη προφορικά ασκηθείσα στο ακροατήριο πρόσθετη παρέμβαση.

Δέχεται την αίτηση κατά ένα μέρος της και τη πρόσθετη παρέμβαση.

Υποχρεώνει τη καθής να καταβάλει προσωρινά σε καθένα από τους αιτούντες τα παρακάτω ποσά:

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

Καταδικάζει τη καθής σε μέρος των δικαστικών εξόδων των αιτούντων που ορίζει σε εκατόν ογδόντα (180) ευρώ.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε, δημοσιεύτηκε την …. Σεπτεμβρίου 2019 σε
έκτακτη δημόσια στο ακροατήριο συνεδρίαση του Δικαστηρίου.

Η Ειρηνοδίκης           Η Γραμματέας