image_pdfimage_print

 

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ 17.11.2004

Με την παρούσα καθορίζονται οι όροι αμοιβής και εργασίας των δημοσιογράφων μελών της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών που απασχολούνται σε τηλεοπτικούς σταθμούς μέλη της Ένωσης Ιδιωτικών Τηλεοπτικών Σταθμών Εθνικής Εμβέλειας.

Η Ένωση Ιδιωτικών Σταθμών Εθνικής Εμβέλειας που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Πανεπιστημίου, αριθμός 10) και εκπροσωπείται από τους κ.κ. Κωνσταντίνο Κιμπουρόπουλο, Πρόεδρο του ΔΣ και Παναγιώτη Κυριακόπουλο, Γενικό Γραμματέα του ΔΣ νομίμως εξουσιοδοτημένων από το ΔΣ της ΕΙΤΗΣΣΕ βάσει των από 7/10/04 και 16/11/04 αποφάσεων του ΔΣ και η Ένωση Συντακτών Ημερήσιων Εφημερίδων Αθηνών, που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Ακαδημίας, αριθμός 20) και εκπροσωπείται από τους κ.κ. Μανώλη Μαθιουδάκη, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Νίκο Μεγγρέλη, Γενικό Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου, νομίμως εξουσιοδοτημένων για την υπογραφή της παρούσης με βάση την από 10/11/04 απόφαση του ΔΣ, συμφώνησαν να υπογράψουν την κατωτέρω συλλογική σύμβαση εργασίας με την οποία καθορίζονται τα εξής:

Αρθρο 1ο: Τα κατώτερα όρια των μηναιών βασικών μηνιαίων μισθών των ανωτέρω δημοσιογράφων – συντακτών, που απασχολούνται στους ιδιωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ως συντάκτες των ειδησεογραφικών ή ενημερωτικών ή αθλητικών ή εκπαιδευτικών εκπομπών που πραγματοποιεί ο τηλεοπτικός σταθμός ανεξάρτητα από την ειδικότερη μορφή της σύμβασης εργασίας και τον χαρακτηρισμό της από τον εργοδότη καθορίζονται ως εξής:

ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ & ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΜΙΣΘΟΣ

1-1-04

ΕΩΣ

31-8-04

ΜΙΣΘΟΣ

1-9-04

ΕΩΣ

31-12-04

ΜΙΣΘΟΣ

1-1-05

ΕΩΣ

31-8-05

ΜΙΣΘΟΣ

1-9-05

ΕΩΣ

31-12-05

00-02

816

841

890

925

02-04

947

976

1,016

1,038

04-06

1,022

1,051

1,094

1,118

06-08

1,089

1,119

1,165

1,191

08-10

1,153

1,183

1,232

1,259

10-12

1,234

1,267

1,319

1,348

12-14

1,310

1,344

1,400

1,430

14-16

1,378

1,414

1,472

1,504

16-18

1,455

1,493

1,554

1,588

18-20

1,557

1,597

1,663

1,699

20-22

1,637

1,680

1,748

1,787

22-24

1,734

1,779

1,852

1,892

24-26

1,847

1,895

1,973

2,016

26-28

1,957

2,008

2,091

2,136

28-30

2,086

2,140

2,228

2,277

30-32

2,183

2,240

2,332

2,383

32-34

2,280

2,339

2,435

2,488

34-36

2,408

2,470

2,571

2,628

36-38

2,564

2,630

2,738

2,798

38-40

2,731

2,802

2,917

2,981

40 ΚΑΙ ΑΝΩ

2,909

2,985

3,107

3,175

Αρθρο 2ο: Για την εξεύρεση της μισθολογικής βαθμίδας, όπου ανήκει ο συντάκτης στην παραπάνω μισθολογική κλίμακα, αλλά και των αριθμό των ημερών της δικαιούμενης αδείας του, συνυπολογίζεται πλέον των όσων στο άρθρο 2 της από 20.12.2002 ΣΣΕ ΕΣΗΕΑ και ΕΙΤΗΣΕΕ και η προϋπηρεσία σε πάσης φύσεως περιοδικές εκδόσεις εφόσον κατά τη διάρκειά της ο συντάκτης έχει απασχοληθεί κατά κύριο λόγο σε καθαρά δημοσιογραφικά καθήκοντα, δηλαδή με τη συγκέντρωση και τη διαμόρφωση δημοσιογραφικής ύλης. Για την αναγνώριση της προϋπηρεσίας ο συντάκτης οφείλει να προσκομίσει τα απαραίτητα έγγραφα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 της 29/11/2002 ΣΣΕ ΕΣΗEΑ-ΕΙΤΗΣΣΕ.

Αρθρο 3ο: Ο χρόνος κύησης και λοχείας συνυπολογίζεται ως χρόνος προϋπηρεσίας, εάν και εφόσον κατά το αντίστοιχο χρονικό διάστημα υπήρχε ενεργή εργασιακή σχέση.

Αρθρο 4ο : Το από το άρθρο 3 της από 20.12.2002 ΣΣΕ ΕΣΗΕΑ-ΕΙΤΗΣΕΕ οριζόμενο επίδομα συνεχούς παραμονής στον ίδιο εργοδότη ανέρχεται σε ποσοστό 3% με τη συμπλήρωση τριών ετών υπηρεσίας, 6% με τη συμπλήρωση έξι ετών υπηρεσίας, 10% με τη συμπλήρωση εννέα ετών υπηρεσίας, 12,5% με τη συμπλήρωση δώδεκα ετών υπηρεσίας και 15% με τη συμπλήρωση δεκαπέντε ετών υπηρεσίας.

Αρθρο 5ο : Το από το άρθρο 3 της από 20.12.2002 ΣΣΕ ΕΣΗΕΑ-ΕΙΤΗΣΕΕ οριζόμενο επίδομα παιδιών δικαιούνται και οι άγαμοι γονείς και οι διαζευγμένοι.

Αρθρο 6ο : Η εργασία που παρέχεται για τη σύνταξη φακέλου – έρευνας (ενθέτου) αμείβεται ξεχωριστά. Και γενικώς για κάθε πρόσθετη απασχόληση του συντάκτη που δεν περιλαμβάνεται στην ατομική σύμβαση εργασίας του συντάκτη θα υπάρχει ξεχωριστή αμοιβή υπό την προϋπόθεση ότι για τη σύνταξη του φακέλου ή για την πρόσθετη απασχόληση θα υπάρχει γραπτή ανάθεση και προσδιορισμός της αμοιβής.

Αρθρο 7ο : Σε περίπτωση λύσης της σύμβασης εργασίας λόγω συμπλήρωσης των υπό του νόμου προϋποθέσεων συνταξιοδότησης του συντάκτη, δικαιούται το 70% της αποζημίωσης που καταβάλλεται ένεκα απροειδοποίητης καταγγελίας της σύμβασης εργασίας.

Αρθρο 8 : Οι τηλεοπτικοί σταθμοί αναλαμβάνουν την υποχρέωση διευκόλυνσης της συνδικαλιστικής δράσης με την ανάρτηση ανακοινώσεων, παροχή συνδικαλιστικών αδειών, συγκεντρώσεων εντός του χώρου εργασίας ή άλλου κοντινού χώρου που παρέχεται με δαπάνη της εταιρίας, απρόσκοπτου επισκέψεως από τα μέλη του ΔΣ της ΕΣΗΕΑ κατά το χρόνο λειτουργίας του σταθμού, μετά από προηγούμενη συνεννόηση με τον υπεύθυνο του Τ/Σ, ως επίσης και τη μετάδοση ανακοινώσεων της ΕΣΗΕΑ στα πλαίσια της δημοσιογραφικής δεοντολογίας.

Αρθρο 9ο : Σε περίπτωση θανάτου του συντάκτη πριν αυτός συμπληρώσει τις προϋποθέσεις για τη λήψη πλήρους σύνταξης γήρατος, ο επιζών σύζυγος και τα ανήλικα παιδιά του δικαιούνται να λάβουν από τον τηλεοπτικό σταθμό που εργαζόταν το 60% της αποζημίωσης του Ν. 2112/1920.

Αρθρο 10ο : α) η άδεια θηλασμού και φροντίδας παιδιών που προβλέπεται από το άρθρο 9 της ΕΓΣΣΕ της 9.6.1993 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, ισχύει από το τέλος αδείας λοχείας και την επανόδου στην εργασία.

β) η πρόσθετη άδεια με αποδοχές 6 ή 8 εργάσιμων ημερών του άρθρου 7 της ΕΓΣΣΕ 2002-2003 για τη διευκόλυνση του μόνου γονέα στις μονογονεϊκές οικογένειες ισχύει με τους ίδιους όρους στους / στις εν διαστάσει και διαζευγμένους / νες, οι οποίοι / ες έχουν αποδεδειγμένα τη γονική μέριμνα και την επιμέλεια παιδιού ηλικίας μέχρι 12 ετών συμπληρωμένων.

Αρθρο 11ο : Στο πλαίσιο της αναβάθμισης του δημοσιογραφικού έργου τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν όπως μελετήσουν, πραγματοποιήσουν και καθιερώσουν για τους συντάκτες Εκπαιδευτικά – Επιμορφωτικά Σεμινάρια.

Αρθρο 12ο : Επίσης χορηγείται στους συντάκτες εκπαιδευτική άδεια με πλήρης αποδοχές έως 15 ημέρες ανά έτος για την παρακολούθηση προγραμμάτων ή επιμορφωτικών κύκλων, με την προϋπόθεση ότι η επιμόρφωση αφορά το αντικείμενο της δημοσιογραφικής τους εργασίας, τυγχάνει δε της εγκρίσεως του διευθυντή ειδήσεων σε σχέση με το αντικείμενο και το χρόνο της επιμόρφωσης.

Αρθρο 13ο : Τα άρθρα 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 και 32 της ΣΣΕ ΕΣΗΕΑ – ΕΙΤΗΣΕΕ 2002 καθώς και τα άρθρα 3, 5 και 6 της ΣΣΕ ΕΣΗΕΑ – ΕΙΤΗΣΕΕ 2003 εξακολουθούν να ισχύουν κατά το μέρος που δεν τροποποιούνται από την παρούσα.

Αρθρο 14ο : Εάν το ποσοστό αύξησης του Μέσου Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή της Εθνικής Γενικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος υπερβεί το 4% για το 2004 το ποσό που θα προκύπτει από την εφαρμογή της πέραν του 4% διαφοράς επί των βασικών μισθών των αντιστοίχων βαθμίδων της μισθολογικής κλίμακας του 2004 προσαυξάνει από 1/1/2005 τους βασικούς μισθούς της κλίμακας του 2005.

Αρθρο 15ο : Η ισχύς της παρούσας άρχεται από 1 Ιανουαρίου 2004 και λήγει 31 Δεκεμβρίου 2005 οπότε οι συμβαλλόμενες ενώσεις θα συμφωνήσουν τυχόν τροποποιήσεις της ως άνω σύμβασης ως και αναπροσαρμογή των αποδοχών του άρθρου 2 της παρούσης. Οι προκύπτουσες αναδρομικά οφειλόμενες διαφορές αποδοχών θα καταβληθούν εντός διμήνου από την υπογραφή της παρούσης.