image_pdfimage_print

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ απέστειλε τις ακόλουθες επιστολές στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ):

«Προς

το ΣΕΠΕ Καλλιθέας

Κύριοι,

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΝΕΠ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ», του Ομίλου Κυριακίδη, που εδρεύει στην Καλλιθέα Αττικής, οδός Ελευθερίου Βενιζέλου αρ. 282, μεταξύ των άλλων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της εξέδιδε την ημερήσια εφημερίδα «ESPRESSO» και την αγγλόφωνη εφημερίδα «ATHENS NEWS».

Κάθε μια από αυτές τις εφημερίδες στις οποίες απασχολείτο διαφορετικό δημοσιογραφικό και διοικητικό προσωπικό αποτελούσε ξεχωριστό επιχειρησιακό και επιχειρηματικό τμήμα (εκμετάλλευση) της ιδίας εταιρείας ΝΕΠ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.

Στις 19/10/2012 ανακοινώθηκε στους εργαζόμενους δημοσιογράφους και διοικητικούς υπαλλήλους της εφημερίδας «ESPRESSO» ότι του λοιπού η εφημερίδα «ESPRESSO» θα εκδίδεται από άλλη εταιρεία την –όπως αποκαλύφθηκε– «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ Α.Ε.», που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Ι. Φιλιππάκη (Ερατοσθένους 1). Ταυτόχρονα σε ορισμένους ονομαστικά αναφερομένους από τους εργαζόμενους προτάθηκε η πρόσληψη και υπογραφή νέας σύμβασης εργασίας με την «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ Α.Ε.» και η υπογραφή δήλωσης οικειοθελούς αποχώρησης από την «ΝΕΠ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.» και πλήρους εξόφλησης «για την κάθε είδους παρασχεθείσα εργασία μου σε αυτήν από της ενάρξεως της λειτουργίας της από …………………….. συμβάσεως εργασίας μου εξαρτημένης εργασίας ως του τερματισμού της 19/10/2012» τη στιγμή, που η ΝΕΠ οφείλει και σε αυτούς δεδουλευμένες αποδοχές των μηνών από τον Ιούλιο έως 19/10/2012.

Για το δε λοιπό προσωπικό δεν υπήρξε μέχρι στιγμής καμία μέριμνα.

Επειδή στην πραγματικότητα πρόκειται περί μεταβολής αυτοτελούς τμήματος (εκμετάλλευσης) της επιχείρησης δεδομένου ότι ο τίτλος της εφημερίδας ταυτίζεται με την συγκεκριμένη εκμετάλλευση και αποτελεί το κύριο εμπορικό στοιχείο αυτής.

Επειδή, με τα άρθρα 4, 5 και 8 του ΠΔ 178/2002 σε συνδυασμό με το ΠΔ 572/1988, που εκδόθηκαν σε εκτέλεση των οδηγιών 98/50/ΕΚ και 77/87/ΕΟΚ/14-2-1977 του Συμβουλίου της ΕΟΚ ορίζεται ότι:

«Δια της μεταβιβάσεως και από την ημερομηνία αυτής, όλα τα υφιστάμενα δικαιώματα και υποχρεώσεις, που έχει ο μεταβιβάζων από σύμβαση ή σχέση εργασίας μεταβιβάζονται στο διάδοχο. Ο μεταβιβάζων και μετά τη μεταβίβαση ευθύνεται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον με τον διάδοχο για τις υποχρεώσεις, που προέκυψαν από τη σύμβαση ή σχέση εργασίας μέχρι το χρόνο που αναλαμβάνει ο διάδοχος. 2. Επίσης ο διάδοχος εξακολουθεί να τηρεί τους όρους εργασίας, που προβλέπονται από συλλογική σύμβαση εργασίας, απόφαση διαιτησίας, κανονισμό ή ατομική σύμβαση εργασίας». (άρθρο 4).

«Η μεταβίβαση μιας επιχείρησης, εγκατάστασης ή τμήματος επιχείρησης ή εγκατάστασης δεν συνιστά αυτή καθ’ αυτή λόγο απόλυσης εργαζομένων. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν εμποδίζει, τηρουμένων των σχετικών περί απολύσεων διατάξεων, απολύσεις που είναι δυνατόν να επέλθουν για λόγους οικονομικούς, τεχνικούς ή οργανώσεως, που συνεπάγονται μεταβολές του εργατικού δυναμικού». (άρθρο 5).

«Ο μεταβιβάζων και ο διάδοχος υποχρεούνται να πληροφορούν τους εκπροσώπους των εργαζομένων τους, που θίγονται από μία μεταβίβαση, για τα ακόλουθα σημεία: α) την ημερομηνία ή την προτεινόμενη ημερομηνία μεταβίβασης, β) τους λόγους της μεταβίβασης, γ) τις νομικές, οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες για τους εργαζόμενους από τη μεταβίβαση, δ) τα προβλεπόμενα μέτρα όσον αφορά τους εργαζόμενους. Ο μεταβιβάζων υποχρεούται να γνωστοποιεί αυτές τις πληροφορίες στους εκπροσώπους των εργαζομένων του, εγκαίρως, πριν από την πραγματοποίηση της μεταβίβασης. Ο διάδοχος υποχρεούται να γνωστοποιεί αυτές τις πληροφορίες στους εκπροσώπους των εργαζομένων του, εγκαίρως, και οπωσδήποτε πριν οι εργαζόμενοί του θιγούν άμεσα από τη μεταβίβαση, ως προς τις συνθήκες απασχόλησης και εργασίας τους». (άρθρο 8)

Επειδή, εξάλλου με το άρθρο 8 της από 10/4/2002 ΣΣΕ μεταξύ ΕΣΗΕΑ και ΕΙΗΕΑ, το οποίο επαναλαμβάνεται σε όλες τις επόμενες ΣΣΕ προβλέπεται ότι «η τυχόν αλλαγή ιδιοκτησίας (ή μεταβολής του προσώπου του εργοδότη) δεν θα έχει συνέπεια στα εργασιακά δικαιώματα του δημοσιογράφου, η δε σχέση εργασίας θα θεωρείται ως ουδέποτε διακοπείσα».

Επειδή, από τις διατάξεις που προαναφέρθηκαν προκύπτει –όπως άλλωστε υποστηρίζεται τόσο από τη νομική θεωρία όσο και απ ο την νομολογία – η μεταβολή του προσώπου του εργοδότη δεν επηρεάζει ούτε την υπόσταση, ούτε το περιεχόμενο των εργασιακών σχέσεων των εργαζομένων (Κουκιάδης Εργατικό Δίκαιο σελ 312).

Τα δικαιώματα των εργαζομένων διασφαλίζονται όχι μόνο σε περίπτωση συμβατικής εκχώρησης ή συγχώνευσης αλλά και σε κάθε άλλη περίπτωση μεταβολής της επιχειρήσεως υπό την έννοια ότι για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων δεν ενδιαφέρει ο τρόπος ή η αιτία με την οποία έγινε η εναλλαγή των εργοδοτών.

Τα προστατευόμενα δικαιώματα μπορεί να είναι, οικονομικά και ειδικότερα μισθολογικά, θέματα επαγγελματικής εξέλιξης, θέματα θεσμικής μορφής, που διαμορφώθηκαν στα πλαίσια μιας μακροχρόνιας επιχειρησιακής πολιτικής, ασχέτως εάν δεν περιβάλλονται τον τύπο της διάταξης, θέματα ασφαλιστικά, θέματα οικειοθελών παροχών κλπ. Μεταξύ δε αυτών περιλαμβάνονται και οι θέσεις εργασίας, οι οποίες υποχρεωτικά διατηρούνται, ώστε να μη προκαλούνται δυσμενείς συνέπειες για τους μισθωτούς από τη μεταβίβαση. (βλέπε την υπ΄ αριθμ. 287/86 απόφαση Δικαστηρίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων).

Επειδή με τις αδιαφανείς αυτές διαδικασίες και χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις του ΠΔ 178/2002 αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος και συνέχιση της έκδοσης της εφημερίδας με την ταυτόχρονη δήθεν οικειοθελή αποχώρηση από την ΝΕΠ ΑΕ μέρους του προσωπικού. Τυχόν δε απόλυση του εναπομείναντος, μη μεταφερθέντος προσωπικού αντίκειται στον νόμο περί ομαδικών απολύσεων.

Κατόπιν όλων αυτών παρακαλούμε για την άμεση επέμβαση και τις κατά νόμον ενέργειές σας.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο».

 

«Προς

το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας Καλλιθέας

Κύριοι,

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Σ.Η.Ε.Α. καταγγέλλει τη μονομερή και αυθαίρετη μεταβολή, που διενήργησε η εργοδότρια εταιρεία με την επωνυμία «ΝΕΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ» και διακριτικό τίτλο «ΝΕΠ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.», η οποία εκδίδει την εφημερίδα «ATHENS NEWS» και την εφημερίδα «ESPRESSO» (μέχρι πρότινος) και εδρεύει στην Καλλιθέα Αττικής, οδός Ελευθερίου Βενιζέλου αρ. 282, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, στις αποδοχές των εργαζομένων στις ως άνω εφημερίδες επικαλούμενη δήθεν τα όσα επιτάσσει ο νόμος 4046/2012.

Η εργοδότρια εταιρεία εντελώς παράνομα και καταχρηστικά μείωσε μονομερώς τις αποδοχές των δημοσιογράφων, όπως αυτές προκύπτουν από τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και τους ειδικότερους όρους αυτών, που έχουν πλέον καταστεί όροι των ατομικών συμβάσεων εργασίας τους και έχουν δηλαδή υποκατασταθεί από ενεργές ατομικές συμβάσεις εργασίας. Σ ε καμία όμως περίπτωση δεν μπορεί να επιβάλλει μονομερώς, χωρίς τη συναίνεση των εργαζομένων, νέους όρους ατομικής σύμβασης δυσμενέστερους του βασικού μισθού και των επιδομάτων, όπως αυτά προβλέπονται από τις παραπάνω ατομικές συμβάσεις.

Συγκεκριμένα, για την εφημερίδα «ATHENS NEWS» οφείλονται στους δημοσιογράφους οι δεδουλευμένες αποδοχές του μηνός Ιουλίου 2012, Αυγούστου 2012 και Σεπτεμβρίου 2012, ως και το πρώτο δεκαπενθήμερο του μηνός Οκτωβρίου 2012. Τους καταβλήθηκαν δε οι αποδοχές για έναν από τους οφειλόμενους μήνες και ειδικότερα οι αποδοχές του Σεπτεμβρίου 2012 μειωμένες (όπως αναφέρεται παραπάνω).

Για δε την εφημερίδα «ESPRESSO», για την οποία έχουμε πληροφορηθεί ατύπως για μεταβίβασή της, οι συνάδελφοι που δεν κλήθηκαν από τη νέα εκδότρια εταιρεία της εφημερίδας και απέμειναν στην καταγγελλόμενη εταιρεία, καλούνται να παραλάβουν τις αποζημιώσεις τους, οι οποίες υπολογίστηκαν με βάση τις μειωμένες αποδοχές του μηνός Σεπτεμβρίου (βασικός μισθός συν επιδόματα), καθότι η εταιρεία προχώρησε παρανόμως σε καταγγελία των συμβάσεών τους. Παράλληλα εξακολουθούν να τους οφείλονται οι αποδοχές του μηνός Αυγούστου 2012.

Για τους λόγους αυτούς και επειδή οι πράξεις της καταγγελλόμενης παρεκκλίνουν από κάθε λογικό και νομικό πλαίσιο, σας καλούμε να πράξετε κάθε νόμιμη ενέργεια.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο».

 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ