← Επιστροφή στο καταστατικό
image_pdfimage_print

Άρθρο 30

1. Η Εφορευτική Επιτροπή παραλαμβάνει από τη Γραμματεία τη σφραγίδα της Ενώσεως, την ψηφοδόχο που ελέγχει και σφραγίζει, την κατάσταση των μελών με δύο αντίγραφα, μονογράφει και σφραγίζει κάθε ψηφοδέλτιο.

2. Προκειμένου για αρχαιρεσίες, τα ψηφοδέλτια περιλαμβάνουν τα ονόματα των υποψηφίων για το αξίωμα του Προέδρου, των Αντιπροέδρων, του Γενικού Γραμματέα, του Ταμία και των Συμβούλων του Διοικητικού Συμβουλίου. Επίσης περιλαμβάνει τα ονόματα των υποψηφίων για τα Πειθαρχικά Συμβούλια και την Εξελεγκτική Επιτροπή.

3. Τα μέλη μπαίνουν στην αίθουσα της ψηφοφορίας τμηματικά, παίρνουν από την Εφορευτική Επιτροπή από ένα ψηφοδέλτιο και ένα φάκελο, αποσύρονται σε χώρο που είναι διασκευασμένος κατάλληλα για τη μυστικότητα της ψηφοφορίας και βάζουν δίπλα στο όνομα των υποψηφίων της προτιμήσεώς τους σταυρό με μπλε ή μαύρο μελάνι. Βάζουν κατόπιν το ψηφοδέλτιο μέσα στο φάκελο, που, αφού κλείσουν, ρίχνουν στην ψηφοδόχο και υπογράφουν στην κατάσταση εκείνων που ψήφισαν.

4. Η ψηφοφορία διαρκεί από τις 8 το πρωί μέχρι την δύση του ήλιου και παρατείνεται αν υπάρχουν έξω από την αίθουσα ψηφοφόροι που επιθυμούν να ψηφίσουν.

5. Η Εφορευτική Επιτροπή, όταν λήξει η ψηφοφορία, μετράει τους φακέλους. Αν βρεθούν περισσότεροι φάκελοι από εκείνους που ψήφισαν, ο δικαστικός αντιπρόσωπος αφαιρεί στην τύχη όσους φακέλους πλεονάζουν και τους καταστρέφει χωρίς να τους ανοίξει.

6. Ύστερα, η Εφορευτική Επιτροπή ανοίγει τους φακέλους, αριθμεί τα ψηφοδέλτια και πάνω σε καθένα από αυτά ο δικαστικός αντιπρόσωπος σημειώνει με κόκκινο μελάνι τον αριθμό των σταυρών προτιμήσεως. Αν σ’ ένα φάκελο βρεθούν περισσότερα από ένα ψηφοδέλτια, αυτά θεωρούνται άκυρα, πράγμα που σημειώνει πάνω στα ψηφοδέλτια ο δικαστικός αντιπρόσωπος.

7. Η Εφορευτική Επιτροπή ακυρώνει και τα ψηφοδέλτια που έχουν διακριτικά σημεία και παραβιάζουν, κατά την κρίση της, το απόρρητο της ψηφοφορίας. Τα άκυρα και λευκά ψηφοδέλτια υπολογίζονται για να βρεθεί ο αριθμός εκείνων που ψήφισαν.

8. Η Εφορευτική Επιτροπή σημειώνει κατόπιν σε μια κατάσταση με τα ονόματα των υποψηφίων τους σταυρούς προτιμήσεως που πήρε ο καθένας, καθώς και τον αριθμό του κάθε ψηφοδελτίου που έχει σταυρό προτιμήσεως. Με βάση τον αριθμό των σταυρών προτιμήσεως, η Εφορευτική Επιτροπή ανακηρύσσει τους επιτυχόντες και τους αναπληρωματικούς. Αναπληρωματικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, των Πειθαρχικών Συμβουλίων, του Μικτού, της Εφορευτικής και της Εξελεγκτικής Επιτροπής ανακηρύσσονται όσοι έχουν συγκεντρώσει τους μισούς συν ένα από τους ψήφους που πήρε ο τελευταίος που εξελέγη.

9. Θεωρούνται ότι επέτυχαν και εκλέγονται όσοι πήραν το μεγαλύτερο αριθμό των σταυρών προτιμήσεως που οπωσδήποτε πρέπει να είναι το μισό συν ένα από τον αριθμό εκείνων που ψήφισαν. Σύμφωνα με τα παραπάνω, αν έμειναν κενές θέσεις στα συμβούλια και τις επιτροπές, γίνεται δεύτερη ψηφοφορία σε ημέρα που ορίζει η Εφορευτική Επιτροπή. Νέες υποψηφιότητες δεν επιτρέπονται. Όσοι υποψήφιοι δεν εκλέχτηκαν κατά την πρώτη ψηφοφορία μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα για άλλη ιδιότητα, εκτός από την αρχική, εφ’ όσον πήραν σταυρούς προτιμήσεως που υπερβαίνουν το 1/5 του αριθμού των μελών που πήραν μέρος στην ψηφοφορία. Αν όμως, έπειτα από τις μετακινήσεις, ο αριθμός των υποψηφίων για μια θέση συμβούλου είναι μικρότερος από το διπλάσιο των κενών θέσεων, επιτρέπονται νέες υποψηφιότητες για να συμπληρωθεί με κλήρωση ο διπλάσιος αριθμός. Η μετακίνηση υποψηφιότητας πρέπει να δηλωθεί στη Γραμματεία μέσα σε δύο ημέρες από την έκδοση των αποτελεσμάτων της προηγούμενης ψηφοφορίας.

10. Κατά τη δεύτερη ψηφοφορία θεωρούνται ότι πέτυχαν και εκλέγονται όσοι πήραν το μεγαλύτερο αριθμό σταυρών προτιμήσεως. Σε περίπτωση ισοψηφίας, γίνεται κλήρωση μπροστά στους ενδιαφερομένους ή τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους τους.