← Επιστροφή στο καταστατικό
image_pdfimage_print

Άρθρο 29

1. Οι αρχαιρεσίες και οι ψηφοφορίες για οποιοδήποτε θέμα, τόσο στις τακτικές όσο και στις έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις, γίνονται από επταμελή Εφορευτική Επιτροπή, που, με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση. Στην Εφορευτική Επιτροπή εκλέγονται συντάκτες που έχουν τρία χρόνια συμπληρωμένα ως τακτικά μέλη της Ενώσεως. Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής είναι ο δικαστικός αντιπρόσωπος.

2. Είναι ασυμβίβαστη η ιδιότητα του μέλους της Εφορευτικής Επιτροπής και η ιδιότητα του υποψηφίου για οποιοδήποτε όργανο του σωματείου.

3. Η Εφορευτική Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τα τέσσερα τουλάχιστον από τα μέλη της, χωρίς να υπολογίζεται ο δικαστικός αντιπρόσωπος, και αποφασίζει με πλειοψηφία. Η Εφορευτική Επιτροπή μπορεί να καλεί, για να τη βοηθήσουν στο έργο της, αναπληρωματικά μέλη της. Η Εφορευτική Επιτροπή παίρνει όλα τα αναγκαία κατά την κρίση της μέτρα, για την άψογη, αδιάβλητη και ανεπηρέαστη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών και των ψηφοφοριών.

4. Πριν από την ψηφοφορία, ο πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής εξακριβώνει τη γνησιότητα της καταστάσεως των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου και που συντάσσει η Γραμματεία της Ενώσεως και την επικυρώνει με πράξη του που καταχωρείται στο τέλος της καταστάσεως. Η κατάσταση πρέπει να περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση της κατοικίας, τον αριθμό του δελτίου ταυτότητας κάθε μέλους και, έπειτα από την ψηφοφορία, την υπογραφή του προέδρου της Εφορευτικής Επιτροπής στο περιθώριο, δίπλα στο όνομα κάθε μέλους.

5. Για τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών και τα αποτελέσματά τους η Εφορευτική Επιτροπή καταρτίζει πρακτικό που παραδίδεται από τον Πρόεδρο στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ενώσεως. Αντίγραφο του πρακτικού δίδεται μέσα σε τρεις ημέρες σε κάθε μέλος που θα το ζητήσει. Τα ψηφοδέλτια και το πρακτικό φυλάσσονται με ευθύνη του Γενικού Γραμματέα της Ενώσεως. Τα ψηφοδέλτια καταστρέφονται αφού περάσουν δύο χρόνια από τις αρχαιρεσίες.