← Επιστροφή στο καταστατικό
image_pdfimage_print

Άρθρο 5

1. Τα μέλη της Ενώσεως είναι δόκιμα, τακτικά, αντεπιστέλλοντα και επίτιμα.

2. Δόκιμα μέλη μπορούν να εγγραφούν, με αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία, αυτοί που έχουν ως κύριο επάγγελμα τη δημοσιογραφία και εργάζονται ως συντάκτες σε ημερήσιες πολιτικές, οικονομικές και αθλητικές εφημερίδες Αθηνών, το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων και τα γραφεία των Αθηνών των ημερησίων εφημερίδων Θεσσαλονίκης (στους οποίους περιλαμβάνονται και οι έμμισθοι διορθωτές, γελοιογράφοι και σκιτσογράφοι), για τη συγκέντρωση, τη διαμόρφωση και την παρουσίαση της ύλης που δημοσιεύεται στις εφημερίδες κτλ. Επίσης, εγγράφονται ως δόκιμα μέλη, εκείνοι που, ως κύριο επάγγελμα, παρέχουν δημοσιογραφική εργασία, δηλαδή συγκεντρώνουν και διαμορφώνουν τη δημοσιογραφική ύλη στους τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς.

3. Κάθε νέος συντάκτης, μόλις προσληφθεί σε μια εφημερίδα, ραδιοτηλεοπτικό σταθμό, το ΑΠΕ κλπ., εγγράφεται, έπειτα από αίτηση του, σε ειδικό κατάλογο μαθητευομένων που τηρεί η Γραμματεία της Ενώσεως. Όταν περάσουν δύο χρόνια, o μαθητευόμενος εγγράφεται σε κατάλογο υποψηφίων δοκίμων μελών. Αφού εγγραφούν τελικά ως δόκιμα, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να τα μετατάξει σε τακτικά, εφ’ όσον συντρέχουν και οι άλλες καταστατικές προϋποθέσεις. Για να σχηματίσει γνώμη και να κρίνει το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί να προσφύγει σε οποιοδήποτε αποδεικτικό μέσο. Τα δόκιμα μέλη δεν μπορούν να πάρουν μέρος σε ψηφοφορίες.

4. Τακτικά μέλη εγγράφονται οι συντάκτες των ημερησίων πολιτικών, οικονομικών και αθλητικών εφημερίδων των Αθηνών, του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων και των γραφείων των ημερησίων εφημερίδων της Θεσσαλονίκης (στους οποίους περιλαμβάνονται και οι έμμισθοι διορθωτές, σκιτσογράφοι και γελοιογράφοι), που ως κύριο επάγγελμα έχουν τη συγκέντρωση, τη διαμόρφωση και την παρουσίαση της ύλης που δημοσιεύεται στην εφημερίδα κλπ. Επίσης, εγγράφονται ως τακτικά μέλη εκείνοι που, ως κύριο επάγγελμα, παρέχουν δημοσιογραφική εργασία, δηλαδή συγκεντρώνουν και διαμορφώνουν την δημοσιογραφική ύλη στους τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς. Για την εγγραφή όλων αυτών πρέπει να υπάρχουν και οι άλλες προϋποθέσεις που ορίζονται σε άλλα άρθρα.

5. Ειδική επιτροπή εξετάζει, γραπτά και προφορικά, αυτούς που έχουν υποβάλει αίτηση για να εγγραφούν, είτε ως δόκιμα μέλη είτε ως τακτικά. Η ειδική επιτροπή αποτελείται από πέντε μέλη, δύο από το Διοικητικό Συμβούλιο και τρία από τους συνταξιούχους, που διέπρεψαν ως δημοσιογράφοι. Οι συνταξιούχοι κληρώνονται από ένα κατάλογο με τριπλάσιο αριθμό υποψηφίων, που καταρτίζει το Διοικητικό Συμβούλιο. Η ύλη, που θα εξετασθούν τα υποψήφια μέλη, καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και πρέπει να αναφέρεται κυρίως σε θέματα δημοσιογραφίας και γενικών γνώσεων. Η απόδοση στις εξετάσεις συνεκτιμάται από το Διοικητικό Συμβούλιο μαζί με όλα τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα του υποψηφίου.

6. Επίτιμα μέλη εγγράφονται πρόσωπα που προσφέρουν εξαιρετικές υπηρεσίες στη δημοσιογραφία και την Ένωση και εφ’ όσον δεν είναι τακτικά μέλη άλλης συγγενικής οργανώσεως, που έρχεται σε αντίθεση με τα επαγγελματικά συμφέροντα των μελών της Ενώσεως. Ο αριθμός των επιτίμων μελών δεν μπορεί να ξεπερνάει το ένα εικοστό (1/20) των τακτικών μελών της Ενώσεως.

7. Αντεπιστέλλοντα μέλη εγγράφονται οι μόνιμοι ανταποκριτές των αθηναϊκών εφημερίδων και των άλλων μέσων ενημερώσεως στο εξωτερικό, εφ’ όσον συγκεντρώνουν και τα υπόλοιπα τυπικά προσόντα των τακτικών μελών. Τα αντεπιστέλλοντα μέλη μπορούν να μεταταχθούν στην τάξη των τακτικών μελών, εφ’ όσον εγκαταστάθηκαν στην Αθήνα και ανέλαβαν εργασία, που προσφέρουν τα τακτικά μέλη, και έξη μήνες ύστερα από την εγκατάστασή τους. Για την μετάταξη αυτή πρέπει να συντρέχουν και όλες οι προϋποθέσεις που απαιτούνται για την εγγραφή των τακτικών μελών, εκτός από το όριο της ηλικίας.

8. Τα επίτιμα και αντεπιστέλλοντα μέλη έχουν ειδικές ταυτότητες, που τους δίνει η Ένωση, δεν μπορούν όμως να ψηφίζουν. Τα επίτιμα μέλη δεν έχουν καμία παροχή από τους αλληλοβοηθητικούς οργανισμούς και τις υπηρεσίες τής Ενώσεως. Παροχές έχουν τα αντεπιστέλλοντα μέλη, εφ’ όσον δεν καλύπτονται από αναλόγους οργανισμούς του εξωτερικού.

9. Εγγραφές νέων μελών γίνονται κάθε Ιανουάριο. Οι υποψήφιοι, μαζί με τις αιτήσεις τους, υποβάλλουν και όλα τα πιστοποιητικά που χρειάζονται, για να διαπιστωθεί αν υπάρχουν οι τυπικές προϋποθέσεις για την εγγραφή τους, όπως ορίζεται στο άρθρο 6 παρ. 1 του Καταστατικού. Υποβάλλουν, επίσης, τις βεβαιώσεις και την υπεύθυνη δήλωση της παρ. 2 του ίδιου άρθρου.

10. Το Διοικητικό Συμβούλιο εξετάζει τόσο τα τυπικά, όσο και τα ουσιαστικά προσόντα του υποψηφίου. Εξετάζει το επαγγελματικό του ήθος σε σχέση με τις υποχρεώσεις των μελών που καθορίζονται στο άρθρο 7, καθώς και την προσήλωσή του στην επαγγελματική δεοντολογία. Ύστερα, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει, το αργότερο μέσα σε έξη μήνες, με απόλυτη πλειοψηφία για την εγγραφή ή όχι του υποψηφίου.

11. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για εγγραφές τοιχοκολλάται στα γραφεία της Ενώσεως και σε όλους τους χώρους εργασίας για να την πληροφορηθούν τα τακτικά μέλη και να υποβάλουν, μέσα σε δεκαπέντε ημέρες από την τοιχοκόλληση, τις τυχόν ενστάσεις τους. Οι ενστάσεις υποβάλλονται στη Γραμματεία της Ενώσεως και απευθύνονται στο Μικτό Συμβούλιο, που πρέπει να συνέλθει το γρηγορότερο, πάντως όχι αργότερα από τέσσερις μήνες, και να τις εξετάσει. Οι αποφάσεις του Μικτού Συμβουλίου είναι υποχρεωτικές για το Διοικητικό Συμβούλιο.

12. Αν το Διοικητικό Συμβούλιο απορρίψει την αίτηση ενός υποψηφίου μέλους, τότε αυτό μπορεί να προσφύγει στο Μικτό Συμβούλιο μέσα σε ένα μήνα από τότε που του κοινοποιήθηκε η απορριπτική απόφαση. Το Μικτό Συμβούλιο συνέρχεται μέσα στα χρονικά όρια της προηγούμενης παραγράφου και εξετάζει την προσφυγή. Η απόφασή του είναι υποχρεωτική για το Διοικητικό Συμβούλιο.

13. Όταν η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για εγγραφή γίνει τελεσίδικη, ο Γενικός Γραμματεύς εγγράφει το νέο μέλος στο μητρώο της Ενώσεως και κοινοποιεί την απόφαση στον Ενιαίο Δημοσιογραφικό Οργανισμό Επικουρικής Ασφαλίσεως και Περιθάλψεως.