← Επιστροφή στο καταστατικό
image_pdfimage_print

Άρθρο 1

Ιδρύεται επαγγελματικό σωματείο με την επωνυμία “ΕΝΩΣΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ” (Ε.Σ.Η.Ε.Α.) και Ραδιοτηλεοπτικών Μέσων Ενημερώσεως και έδρα την Αθήνα. Το σωματείο θα αναφέρεται από εδώ και στο εξής στο Καταστατικό αυτό απλά ως «’Ε ν ω σ η».

Άρθρο 2

Σκοποί της Ενώσεως είναι:

α) Η αποφασιστική και με όλα τα νόμιμα αγωνιστικά μέσα προάσπιση της ελευθεροτυπίας από κάθε επιβουλή, απ’ όπου κι αν προέρχεται αυτή, με σκοπό να διασφαλισθεί η πλήρης ενημέρωση των πολιτών με τον Τύπο, το Ραδιόφωνο, την Τηλεόραση, με τη δημοσίευση και αναμετάδοση όλων των ειδήσεων, με τον παραμερισμό κάθε σκοπιμότητας και ιδιοτέλειας.

β) Η προστασία, η προαγωγή και η διασφάλιση των ηθικών, οικονομικών, επαγγελματικών και ασφαλιστικών συμφερόντων των μελών της.

γ) Ο έλεγχος των απολύσεων και η παρακολούθηση των προσλήψεων για την εφαρμογή των σχετικών συλλογικών συμβάσεων, ιδιωτικών συμφωνιών και διατάξεων των νόμων.

δ) Η σταθερή μέριμνα για τη βελτίωση και εξύψωση του μορφωτικού και επαγγελματικού επιπέδου των μελών της.

ε) Η καλλιέργεια πνεύματος συναδελφικής αλληλεγγύης καθώς και η συμπαράσταση προς τους άλλους εργαζομένους της χώρας.

στ) Η βοήθεια και η προστασία των μελών της, όταν διώκονται για την εκπλήρωση της δημοσιογραφικής τους αποστολής ή για τη συνδικαλιστική τους δράση και τη συμμετοχή τους σε απεργιακούς αγώνες, έπειτα από εντολή του σωματείου.

ζ) Η βοήθεια και η προστασία των μελών της και των οικογενειών τους σε ξεχωριστές περιπτώσεις. Για το σκοπό αυτό, θα συσταθεί ειδικός λογαριασμός αλληλοβοηθείας, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση και που θα προβλέπει και τον τρόπο που θα λειτουργεί ο λογαριασμός.

η) Η ανάπτυξη σχέσεων με διεθνείς και εθνικές δημοσιογραφικές οργανώσεις, η ανταλλαγή μ’ αυτές πληροφοριών για τα επαγγελματικά ζητήματα, τις εξελίξεις της τυπογραφίας, τη νέα τεχνολογία και τα γενικότερα προβλήματα του Τύπου και των άλλων μέσων ενημερώσεως.

θ) Η πρόνοια για τη διασφάλιση της υγειονομικής περιθάλψεως, της κυρίας και επικουρικής ασφαλίσεως και της στεγάσεως των μελών της.