← Επιστροφή στο καταστατικό
image_pdfimage_print

Άρθρο 27

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει ο Πρόεδρος της Ενώσεως.

Σε περίπτωση όμως που συζητείται πρόταση μομφής εναντίον του Διοικητικού Συμβουλίου, εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση πρόεδρος που διευθύνει τη συζήτηση.

2. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των τακτικών μελών που είναι παρόντα. Στις περιπτώσεις που πρόκειται για αναθεώρηση, τροποποίηση ή ανασύνταξη του Καταστατικού, συνεργασία της Ενώσεως με άλλα σωματεία, συμμετοχή της σε ευρύτερες επαγγελματικές οργανώσεις ή διάλυσή της, τότε απαιτείται η παρουσία του 1/2των τακτικών μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου, οι δε αποφάσεις παίρνονται με πλειοψηφία των 3/4 των μελών που είναι παρόντα.

3. Οι αποφάσεις στα θέματα της ημερήσιας διατάξεως (εκτός από τις περιπτώσεις της παρ. 5 του άρθρου αυτού και των αρχαιρεσιών) παίρνονται την ίδια ημέρα που πραγματοποιείται ή συνεχίζεται η Γενική Συνέλευση, εκτός εάν η Γενική Συνέλευση αποφασίσει να γίνει η ψηφοφορία άλλην ημέρα, πάντως πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από το τέλος της συζητήσεως. Στην περίπτωση αυτή, καθώς και στις αρχαιρεσίες, η ψηφοφορία, στην οποία μπορούν να πάρουν μέρος και μέλη που δεν ήταν παρόντα στη Γενική Συνέλευση, γίνεται από τις 8 το πρωί ως τη δύση του ήλιου. Επανειλημμένες συνεδριάσεις της Γενικής Συνελεύσεως, που ασχολούνται με την αρχική ημερήσια διάταξη, θεωρούνται ως συνέχεια της πρώτης και δεν χρειάζεται να τηρηθεί η διαδικασία της παρ. 3 του άρθρου 26, εφ’ όσον στο τέλος κάθε συνεδριάσεως ανακοινώνεται η ημέρα, η ώρα και ο τόπος όπου θα συνεχιστεί η συνεδρίαση.

4. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει είτε με ανάσταση είτε με μυστική ή φανερή ψηφοφορία με ονομαστική κλήση. Οι αποφάσεις για αρχαιρεσίες, εκλογή συλλογικών οργάνων, ζητήματα εμπιστοσύνης προς το Διοικητικό Συμβούλιο (πρόταση μομφής), έγκριση λογοδοσίας, προσωπικά ζητήματα, απεργία, επιβολή εκτάκτων εισφορών, τροποποίηση του Καταστατικού, συγχώνευση της Ενώσεως με άλλα σωματεία, καθώς και για τη συμμετοχή της Ενώσεως σε ευρύτερες επαγγελματικές οργανώσεις, παίρνονται πάντοτε με μυστική ψηφοφορία.

5.Οι συζητήσεις και οι ψηφοφορίες, τόσο στην τακτική όσο και στην έκτακτη Γενική Συνέλευση, γίνονται πάντα στα θέματα της ημερήσιας διατάξεως. Πριν από τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως, επιτρέπεται να γίνει συζήτηση και για θέματα που δεν περιλαμβάνονται σ’ αυτήν, εφ’ όσον το ζητήσουν με αίτησή τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο, και πριν από 48 ώρες, τουλάχιστον πενήντα τακτικά μέλη που έχουν δικαίωμα ψήφου. Η εγγραφή των θεμάτων αυτών στην ημερήσια διάταξη γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απορριπτική, τα μέλη που υπέβαλαν την αίτηση μπορούν να ζητήσουν την έγγραφή των θεμάτων στην ημερήσια διάταξη από τη Γενική Συνέλευση, που αποφασίζει με ονομαστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία των μελών που είναι παρόντα, με την προϋπόθεση ότι παρευρίσκονται στη Γενική Συνέλευση τα 4/5 εκείνων που υπέγραψαν την αίτηση.

Στην περίπτωση αυτή, η συζήτηση δεν μπορεί να διαρκέσει περισσότερο από μία ώρα, διαφορετικά η Γενική Συνέλευση ορίζει άλλην ημέρα για να συνεχιστεί η συζήτηση και να παρθούν αποφάσεις. Πρόταση μομφής εναντίον του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη, η δε ψηφοφορία γίνεται μέσα σε πέντε ημέρες αφού τελειώσει η συζήτηση.

6. Για τον τρόπο διεξαγωγής των συζητήσεων και λειτουργίας των Συνελεύσεων, το Διοικητικό Συμβούλιο θα καταρτίσει Κανονισμό, που θα εγκρίνει η Γενική Συνέλευση.