← Επιστροφή στο καταστατικό
image_pdfimage_print

Άρθρο 8

Κάθε μέλος μπορεί ν’ αποχωρήσει ελεύθερα από την Ένωση, με γραπτή δήλωσή του προς το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 9

1. Διαγράφεται από την Ένωση, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, κάθε δόκιμο, τακτικό ή αντεπιστέλλον μέλος:

α) Αν έπαψε να συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις του άρθρου 6 για την εγγραφή νέων μελών.

β) Αν καταδικαστεί τελεσίδικα για κλοπή, υπεξαίρεση, εκβιασμό, απάτη, πλαστογραφία, ψευδορκία, ψευδή καταμήνυση, παραχάραξη, κιβδηλεία, προσβολή των ηθών σε βαθμό κακουργήματος ή πλημμελήματος.

γ) Αν για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από τρεις μήνες έγινε ιδιοκτήτης ή συνιδιοκτήτης ημερήσιας εφημερίδας ή μέτοχος εταιρίας που εκδίδει ημερήσια εφημερίδα, έστω και με την απόκτηση μετοχών ανώνυμης εταιρίας ή εταιρικού μεριδίου σε εταιρία περιορισμένης ευθύνης. Επίσης, αν είναι μέλος Δ.Σ. εταιρίας που εκδίδει ημερήσια εφημερίδα. Το Διοικητικό Συμβούλιο εξετάζει τις παραπάνω περιπτώσεις από την ουσιαστική τους πλευρά, έστω κι αν η τυπική τους εμφάνιση είναι διαφορετική.

δ) Αν αναλάβει τακτική έμμισθη υπηρεσία στο Δημόσιο ή σε Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοικήσεως ή σε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου ή σε Δημόσια Επιχείρηση.

ε) Αν εργαζόμενο μέλος ασκήσει επάγγελμα που είναι διάφορο από το επάγγελμα του δημοσιογράφου.

στ) Αν, παράλληλα με τη συντακτική του εργασία σε ημερήσια εφημερίδα, ραδιοτηλεοπτικά μέσα κλπ, ασκεί και άλλη εργασία ή επάγγελμα που δεν είναι δημοσιογραφικό. Εξαιρούνται τα επαγγέλματα του καθηγητή ανωτάτης σχολής -που δεν ασκεί άλλο επάγγελμα εκτός από του καθηγητή- συγγραφέα, δικηγόρου ή εκείνου που εργάζεται σε Γραφεία Τύπου ή Δημοσίων Σχέσεων και που προσφέρει καθαρά δημοσιογραφική εργασία.

ζ) Αν απουσίασε αδικαιολόγητα από τρεις διαδοχικές Γενικές Συνελεύσεις των τακτικών μελών της Ενώσεως.

2. Διαγράφεται επίσης από την Ένωση ένα μέλος έπειτα από τελεσίδικη απόφαση των Πειθαρχικών Συμβουλίων, όπως ορίζεται στα σχετικά άρθρα του Καταστατικού.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να διαγράψει ένα μέλος που τιμωρήθηκε από το Πειθαρχικό Συμβούλιο τρεις φορές, στη διάρκεια ενός 12μήνου ακόμη και με επίπληξη.

4. Διαγράφεται από την Ένωση κάθε μέλος που καθυστερεί περισσότερες από δώδεκα (12) μηνιαίες συνδρομές, εφ’ όσον δεν τις καταβάλει μέσα σ’ ένα μήνα από τότε που ειδοποιήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο.

5. Διαγράφεται από την Ένωση κάθε μέλος που έγινε μέλος και άλλης συνδικαλιστικής οργανώσεως συντακτών.

6. Διαγράφεται επίσης από την Ένωση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου κάθε μέλος δόκιμο, τακτικό ή αντεπιστέλλον, που σταμάτησε τρία χρόνια να εργάζεται ως συντάκτης, εκτός εάν η διακοπή της εργασίας του οφείλεται σε ανώτερη βία. Στην τριετία δεν υπολογίζεται ο χρόνος αποχής από την εργασία για τους εξής λόγους:

α) αρρώστια ή στράτευση, β) απεργία ή ανταπεργία, γ) υπερημερία του εργοδότη,

δ) άδεια με ή χωρίς αποδοχές μέχρι ένα χρόνο, ε) σπουδές ή μετεκπαίδευση και στ) πρόσκαιρη απασχόληση σε άλλες εργασίες μέχρι τρεις μήνες. Η τριετία αυξάνεται για το τακτικό μέλος σε τέσσερα χρόνια, αν διετέλεσε πριν από τη διακοπή συντάκτης επί 15 χρόνια.

7. Συντάκτης, που είναι μέλος της Ενώσεως επί 15 χρόνια, δεν διαγράφεται όσον καιρό κι αν σταμάτησε να εργάζεται έπειτα από τα 15 αυτά χρόνια. Δεν διαγράφεται επίσης το τακτικό μέλος της Ενώσεως, που έπαυσε να κατοικεί μόνιμα στην Αθήνα εφ’ όσον:

α) Απουσιάζει στο εξωτερικό και είναι μόνιμος με μισθό ανταποκριτής ημερήσιας εφημερίδας των Αθηνών ή του Αθηναϊκού Πρακτορείου ή ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών που λειτουργούν μόνιμα στην περιοχή των Αθηνών ή σε γραφεία Τύπου της Γενικής Γραμματείας Τύπου και Πληροφοριών και εφ’ όσον είναι πέντε χρόνια τακτικό μέλος της Ενώσεως.

β) Απουσιάζει στο εξωτερικό για λόγους υγείας, όχι όμως παραπάνω από δύο χρόνια, ή απουσιάζει για λόγους εκπαιδευτικούς.

γ) Είναι συνταξιούχος. Παραμένουν τακτικά μέλη της Ενώσεως κι αφού περάσουν στη σύνταξη.

8. Η υπηρεσία συντάκτη με μισθό σε ημερήσια εφημερίδα της Θεσσαλονίκης υπολογίζεται για την εφαρμογή των παρ. 6 και 7 του ίδιου άρθρου.

9. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να μετατάξει στα επίτιμα μέλη της Ενώσεως τακτικά μέλη της που περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις διαγραφής των εδαφίων γ’, δ’ και ε’ της παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου, και μονάχα αν ήταν 15 χρόνια τακτικά μέλη της Ενώσεως, δεν τιμωρήθηκαν για αντιεπαγγελματική στάση και πρόσφεραν εξαιρετικές υπηρεσίες στη δημοσιογραφία και την Ένωση.

10. Κάθε μέλος της Ενώσεως που γίνεται υπουργός, βουλευτής, γενικός γραμματεύς υπουργείου, πρέσβης ε.τ., δήμαρχος, πρόεδρος κοινότητας ή διορίζεται σε οποιαδήποτε μετακλητή θέση, δεν μπορεί να δημοσιογραφεί και δεν έχει το δικαίωμα να εκλέγεται στα όργανα της Ενώσεως. Ο χρόνος πάντως αυτός θεωρείται ως χρόνος δημοσιογραφικής υπηρεσίας και εργασίας και υπολογίζεται σε κάθε περίπτωση.

Άρθρο 10

1. Για να μπορεί να εφαρμόζει τις διατάξεις του προηγούμενου άρθρου, το Διοικητικό Συμβούλιο ελέγχει κάθε χρόνο την κατάσταση των μελών.

2. Τις αποφάσεις για διαγραφή τις κοινοποιεί ο Γενικός Γραμματεύς σε αυτούς που διαγράφηκαν.

3. Ο Γενικός Γραμματεύς διαγράφει από το μητρώο της Ενώσεως τους συντάκτες που έπαψαν να είναι μέλη της Ενώσεως και ειδοποιεί για τις διαγραφές τον Ενιαίο Δημοσιογραφικό Οργανισμό Επικουρικής Ασφαλίσεως και Περιθάλψεως (ΕΔΟΕΑΠ).

Άρθρο 11

1. Μπορούν να επανεγγραφούν δόκιμα ή τακτικά μέλη της Ενώσεως, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, τα μέλη που διαγράφηκαν με βάση τις διατάξεις των εδαφίων γ’ και δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του Καταστατικού, αφού δεν υπάρχουν πια οι λόγοι που διαγράφηκαν και εφ’ όσον κατά το διάστημα που ήταν έξω από την Ένωση, τόσο η συμπεριφορά τους όσο και τα έργα τους ήταν σύμφωνα με την αξιοπρέπεια και τα συμφέροντα του επαγγέλματος του συντάκτη.

2. Επανεγγράφονται δόκιμα ή τακτικά μέλη της Ενώσεως, ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εκείνοι που διαγράφηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις των εδαφίων α’ και στ’ της παραγράφου 1 και των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 9, ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, με σύμφωνη γνώμη του Δευτεροβαθμίου Πειθαρχικού Συμβουλίου.