← Επιστροφή στο καταστατικό
image_pdfimage_print

Άρθρο 6

1. Για να εγγραφεί κανείς ως δόκιμο ή τακτικό μέλος της Ενώσεως, πρέπει, κατά τον χρόνο που εξετάζεται η αίτησή του, να συντρέχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις:

α) Να είναι Έλληνας πολίτης ή Έλληνας το γένος και να έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή να έχει απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.

β) Να μην έχει καταδικαστεί αμετάκλητα σε ατιμωτική ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, εκβιασμό, απάτη, πλαστογραφία, ψευδορκία, ψευδή καταμήνυση, παραχάραξη, κιβδηλεία και προσβολή των ηθών.

Τα παραπάνω αδικήματα πρέπει να έχουν γίνει σε βαθμό κακουργήματος ή πλημμελήματος. Η μη καταδίκη αποδεικνύεται με πλήρες αντίγραφο ποινικού μητρώου, που ο υποψήφιος οφείλει να υποβάλει μαζί με τα άλλα πιστοποιητικά.

γ) Να έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του και να μην έχει υπερβεί το 40ο.

δ) Να είναι μόνιμος κάτοικος των Αθηνών (συμπεριλαμβάνονται ο Πειραιάς, τα προάστια και οι συνοικισμοί των δύο πόλεων).

ε) Να έχει απολυτήριο Λυκείου ή άλλης ισότιμης σχολής Μέσης Εκπαιδεύσεως.

στ) Εφ’ όσον ζητάει να εγγραφεί ως δόκιμο μέλος και έχει πτυχίο Ανωτάτης Σχολής, ελληνικής ή ξένης, να έχει υπηρεσία τριών ετών, από τα οποία τα δύο χωρίς διακοπή, εκτός κι αν στρατεύθηκε. Εάν έχει πτυχίο Ανωτέρας Σχολής, να έχει για δόκιμο μέλος υπηρεσία τεσσάρων ετών, από τα οποία τα δύο χωρίς διακοπή, εκτός κι αν στρατεύθηκε. Εφ’ όσον ζητάει να εγγραφεί τακτικό μέλος και έχει πτυχίο Ανωτάτης Σχολής, ελληνικής ή ξένης, να έχει υπηρεσία τεσσάρων ετών, αν έχει πτυχίο Ανωτέρας Σχολής, πέντε ετών, από τα οποία τα δύο χωρίς διακοπή, εκτός κι αν στρατεύθηκε, οπότε η διακοπή για το λόγο αυτό δεν υπολογίζεται. Πρέπει και το υποψήφιο δόκιμο και το υποψήφιο τακτικό να εξακολουθούν να εργάζονται κατά τον χρόνο που εξετάζεται η αίτησή τους από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ζ) Αν τα υποψήφια μέλη δεν έχουν πτυχίο Ανωτάτης Σχολής, τότε ο χρόνος της προηγούμενης παραγράφου αυξάνεται σε πέντε για τα δόκιμα και έξη για τα τακτικά.

Αν ο υποψήφιος για εγγραφή, ως δόκιμο ή τακτικό μέλος, υπήρξε μέλος άλλης αναγνωρισμένης Ενώσεως Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων, τότε ο παραπάνω χρόνος μειώνεται στο μισό. Σ’ αυτή την περίπτωση δεν ισχύει και το ανώτατο όριο ηλικίας.

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος έχει ξεπεράσει κατά δύο χρόνια το όριο υπηρεσίας που απαιτείται, τότε οι διακοπές στην εργασία δεν υπολογίζονται.

Αν το Διοικητικό Συμβούλιο παραλείψει να μετατάξει ένα δόκιμο μέλος, που έχει συγκεντρώσει όλες τις προϋποθέσεις, σε τακτικό, τότε αυτό μπορεί να προσφύγει στο Μικτό Συμβούλιο, ύστερα από τέσσερις μήνες από την παράλειψη.

η) Να αμείβεται, κατά τον χρόνο που εξετάζεται η αίτησή του για εγγραφή, με μισθό που να ανταποκρίνεται τουλάχιστο στα κατώτερα όρια που ορίζουν οι νόμοι και οι συλλογικές συμβάσεις του κλάδου. Την προϋπόθεση αυτή την ελέγχει ο νομικός σύμβουλος της Ενώσεως και τη βεβαιώνει υπεύθυνα.

θ) Να μην είναι συνταξιούχος οποιουδήποτε Ταμείου κυρίας ή επικουρικής ασφαλίσεως και από οποιαδήποτε αιτία.

2. Το υποψήφιο μέλος, εκτός από την αίτηση της παρ. 5 του άρθρου 5 του Καταστατικού και τα πιστοποιητικά που αποδεικνύουν ότι υπάρχουν οι προϋποθέσεις των εδαφ. α’ μέχρι στ’ της προηγουμένης παραγράφου, πρέπει ακόμη να υποβάλει:

α) Βεβαίωση του Ταμείου Συντάξεων Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών – Θεσσαλονίκης (Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ.) από την οποία να φαίνεται ο χρόνος που εργάστηκε ο υποψήφιος ως συντάκτης και οι κρατήσεις που του έγιναν.

β) Βεβαίωση του γιατρού που ορίζει για το σκοπό αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΔΟΕΑΠ, ότι ο υποψήφιος δεν πάσχει από ανίατο νόσημα, που μπορεί, σε σύντομο χρονικό διάστημα, να εξελιχθεί σε αναπηρία και ανικανότητα για εργασία.

γ) Χωριστές βεβαιώσεις δύο μελών της Ενώσεως, από τις οποίες να προκύπτει ότι ο υποψήφιος έχει ως κύριο επάγγελμα τη δημοσιογραφία, το είδος της εργασίας που κάνει, το ύψος του μισθού του, το ήθος και η επαγγελματική του συμπεριφορά. Οι βεβαιώσεις αυτές στέλλονται κατ’ ευθείαν στο Διοικητικό Συμβούλιο και μέσα σε κλειστούς φακέλους.

δ) Ανάλογη, με τις παραπάνω, βεβαίωση του αντιπροσώπου των συντακτών της εφημερίδας ή των άλλων μέσων ενημερώσεως, που εργάζεται, στο Μικτό Συμβούλιο. Και αυτή η βεβαίωση στέλλεται κατ’ ευθείαν στο Δ.Σ. σε κλειστό φάκελο.

ε) Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι συνταξιούχος οποιουδήποτε Ταμείου κυρίας ή επικουρικής ασφαλίσεως και από οποιαδήποτε αιτία.

3. Δεν γίνονται μέλη της Ενώσεως -και όσοι είναι διαγράφονται- οι συντάκτες που τάχθηκαν με το μέρος των ιδιοκτητών των ημερησίων εφημερίδων της Αθήνας ή γενικά με το μέρος των εργοδοτών τους ή αντιστρατεύτηκαν τις επαγγελματικές επιδιώξεις και τους σκοπούς της Ενώσεως και των μελών της, ακόμη και αν έχουν όλα τα ουσιαστικά και τυπικά προσόντα για να εγγραφούν.

4. Για όσους ζητούν να γίνουν επίτιμα ή από τα αντεπιστέλλοντα μέλη να μεταταχθούν στα τακτικά, δεν απαιτούνται οι προϋποθέσεις των εδαφίων γ’ και δ’ της παραγράφου 1, καθώς και της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού.