ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΩΝ ΑΔΕΙΩΝ

Ανακοινώσεις
image_pdfimage_print

Ενόψει της θερινής περιόδου και της χορήγησης των κανονικών αδειών ανάπαυσης για το τρέχον έτος 1998, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Σ.Η.Ε.Α. ανακοινώνει τα εξής:

1. Προϋπόθεση για τη λήψη κανονικής άδειας ανάπαυσης είναι ο δημοσιογράφος να έχει συμπληρώσει δωδεκάμηνη συνεχή απασχόληση στον εργοδότη που εργάζεται.

2. Η διάρκεια της κανονικής άδειας ανάπαυσης υπολογίζεται με βάση τα συνολικά έτη υπηρεσίας και αναγνωρισμένης προϋπηρεσίας.

3. Ο βασικός χρόνος της κανονικής άδειας ανάπαυσης, για τους δημοσιογράφους που εργάζονται με το σύστημα της πενθήμερης εβδομάδας εργασίας, είναι είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες, χωρίς σ’ αυτές να περιλαμβάνεται η ημέρα της εβδομάδας κατά την οποία δεν απασχολούνται λόγω του εφαρμοζομένου συστήματος της πενθήμερης εργασίας. Οι ημέρες αυτές αδείας επαυξάνονται κατά μία (1) επιπλέον εργάσιμη ημέρα για κάθε έτος συνολικής υπηρεσίας και αναγνωρισμένης προϋπηρεσίας πέραν από το δωδεκάμηνο και μέχρι που ο δημοσιογράφος να συμπληρώσει είκοσι δύο (22) συνολικά εργάσιμες ημέρες κανονικής άδειας ανάπαυσης.

4. Ο βασικός xρόνος της κανονικής άδειας ανάπαυσης για τους δημοσιογράφους που εργάζονται με το σύστημα της εξαήμερης εβδομάδας εργασίας είναι είκοσι τέσσερες (24) εργάσιμες ημέρες, οι οποίες επαυξάνονται κατά μία (1) επιπλέον εργάσιμη ημέρα για κάθε έτος συνολικής υπηρεσίας και αναγνωρισμένης προϋπηρεσίας πέραν από το δωδεκάμηνο και μέχρι που ο δημοσιογράφος να συμπληρώσει είκοσι έξι (26) συνολικά εργάσιμες ημέρες κανονικής άδειας ανάπαυσης.

5. Και στις δυό παραπάνω περιπτώσεις, μετά τη συμπλήρωση οκτώ (8) ετών υπηρεσίας και αναγνωρισμένης προϋπηρεσίας, η ετήσια κανονική άδεια ανάπαυσης των δημοσιογράφων αυξάνεται κατά δύο (2) επιπλέον εργάσιμες ημέρες για κάθε έτος απασχόλησης και μέχρι που να συμπληρωθούν τριάντα μία (31) συνολικά εργάσιμες ημέρες ετήσιας κανονικής άδειας (για όσους εργάζονται με το σύστημα της πενθήμερης εβδομάδας εργασίας) και τριάντα πέντε (35) συνολικά εργάσιμες ημέρες ετήσιας κανονικής άδειας (για όσους εργάζονται με το σύστημα της εξαήμερης εβδομαδιαίας εργασίας).

6. Στις παραπάνω τριάντα μία (31) ή τριάντα πέντε (35), κατά περίπτωση, εργάσιμες ημέρες κανονικής άδειας ανάπαυσης των συντακτών περιλαμβάνονται και οι πέντε (5) συνολικά επιπλέον εργάσιμες ημέρες κανονικής άδειας, που καθιερώθηκαν με την ιδιωτική συμφωνία της 26/1/1989, η οποία υπογράφηκε από την Ε.Σ.Η.Ε.Α. και την Ε.Ι.Η.Ε.Α. και κατά τις οποίες οι συντάκτες υποχρεούνται να αναπληρώνουν τους αδειούχους συναδέλφους τους χωρίς να δικαιούνται γι’ αυτές επίδομα αναπλήρωσης.

7. Η κανονική άδεια ανάπαυσης πρέπει να χορηγείται ολόκληρη και μόνο κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η κατάτμησή της σε δύο, το πολύ, χρονικές περιόδους. Ειδικά όμως οι πέντε (5) εργάσιμες ημέρες κανονικής άδειας, που προβλέπει η από 26/1/1989 ιδιωτική συμφωνία της Ε.Σ.Η.Ε.Α. με την Ε.Ι.Η.Ε.Α., μπορούν να χορηγούνται είτε μαζί με τις υπόλοιπες ημέρες κανονικής άδειας είτε χωριστά, ύστερα από συνεννόηση με την εφημερίδα στην οποία εργάζεται ο συντάκτης.

8. Οι αποδοχές των ημερών αδείας, οι οποίες είναι εκείνες που θα έπαιρνε ο δημοσιογράφος εάν εργαζόταν κατά τις ημέρες της άδειάς του, καθώς και το επίδομα αδείας, το οποίο είναι μισός μηνιαίος μισθός, προκαταβάλλονται στο συντάκτη κατά το χρόνο που παίρνει την κανονική άδεια ανάπαυσής του.

9. Όσοι δημοσιογράφοι αναπληρώνουν συνάδελφό τους που βρίσκεται σε κανονική άδεια ανάπαυσης, παίρνουν πρόσθετη αμοιβή για τις ημέρες αναπλήρωσης, η οποία υπολογίζεται με το βασικό μισθό και τα επιδόματα του αναπληρούντος.

10.Όλα τα πιο πάνω ισχύουν, τόσο για τους δημοσιογράφους που εργάζονται στις εφημερίδες, όσο και για εκείνους που εργάζονται στην Ε.Ρ.Τ., Γ.Γ.Τ.Π., Α.Π.Ε., Γραφεία Τύπου Υπουργείων, Ο.Τ.Α. κ.λ.π. Ειδικά, όσον αφορά τους δημοσιογράφους της Ε.Ρ.Τ., το επίδομα αναπλήρωσης καταβάλλεται υπό τις προϋποθέσεις και τους όρους που προβλέπει η από 30/5/1996 συμπληρωματική Σ.Σ.Ε..

11. Για κάθε θέμα που θα δημιουργηθεί σχετικά με τις άδειες ανάπαυσης, παρακαλούνται οι συνάδελφοι να ενημερώνουν την Ένωση.

12. Συνιστάται στους συναδέλφους να υποβάλλουν εγκαίρως γραπτή αίτηση χορήγησης της ετήσιας κανονικής άδειας ανάπαυσής τους, στην οποία να αναγράφεται και ο χρόνος που θέλουν να την λάβουν, δεδομένου ότι κατά το νόμο ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να χορηγήσει την άδεια αυτή μέσα σε δύο (2) μήνες από την υποβολή της σχετικής αίτησης.

facebook Share
Tweet Tweet
google plus Google+