image_pdfimage_print

Στην Αθήνα σήμερα Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου 2002, μεταξύ αφενός της εργοδοτικής συνδικαλιστικής οργάνωσης με την επωνυμία “Ένωση Ιδιωτικών Τηλεοπτικών Σταθμών Εθνικής Εμβέλειας” (Ε.Ι.ΤΗ.Σ.Ε.Ε.), που εδρεύει στην Αθήνα, Πανεπιστημίου 10, και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσης από τους κ.κ. Κωνσταντίνο Κιμπουρόπουλο, Παναγιώτη Κυριακόπουλο, Αντώνιο Μπάκα και Ηλία Τσίγκα, αφετέρου της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (ΕΣΗΕΑ), που εδρεύει στην Αθήνα, Ακαδημίας 20, και εκπροσωπείται από τον κ. Αριστείδη Μανωλάκο, Πρόεδρο του Δ.Σ. και την κ. Νανά Νταουντάκη, Γενική Γραμματέα του Δ.Σ., νόμιμα εξουσιοδοτημένους με την υπ’ αριθμ. 108/27-11-2002 απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Σ.Η.Ε.Α., συμφωνήθηκε και έγινε αμοιβαία αποδεκτή η ακόλουθη συλλογική σύμβαση εργασίας που αφορά τους όρους αμοιβής και εργασίας των επί συμβάσει εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου εργαζομένων δημοσιογράφων-συντακτών μελών της Ε.Σ.Η.Ε.Α. που εργάζονται στους τηλεοπτικούς σταθμούς μέλη της Ε.Ι.ΤΗ.Σ.Ε.Ε., σε συνέχεια και ολοκλήρωση της από 29 Νοεμβρίου 2002 συμφωνίας μεταξύ της Ε.Σ.Η.Ε.Α., της Ε.Ι.ΤΗ.Σ.Ε.Ε. και ως εκ τρίτου συμβληθέντων των τηλεοπτικών σταθμών ANTENNA TV, ALPHA, MEGA CHANNEL και STAR CHANNEL, με την ιδιότητα των εγγυητών εκτελέσεως της ως άνω συμφωνίας.


1.1. Από 1.7.02 και μέχρι 31.10.02 οι βασικοί μισθοί των συντακτών με βάση τον χρόνο υπηρεσίας και προϋπηρεσίας τους διαμορφώνονται ως ακολούθως :

ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ (ΕΥΡΩ)
Από 0 έως 2 χρόνια συμπληρωμένα 710
Από 2 έως 4 χρόνια συμπληρωμένα 
830
Από 5 έως 6 χρόνια συμπληρωμένα 
900
Από 7 έως 8 χρόνια συμπληρωμένα 
945
Από 9 έως 10 χρόνια συμπληρωμένα 
1010
Από 11 έως 12 χρόνια συμπληρωμένα 
1080
Από 13 έως 14 χρόνια συμπληρωμένα 
1150
Από 15 έως 16 χρόνια συμπληρωμένα 
1262
Από 17 έως 18 χρόνια συμπληρωμένα 
1330
Από 19 έως 20 χρόνια συμπληρωμένα 
1423
Από 21 έως 22 χρόνια συμπληρωμένα 
1496
Από 23 έως 24 χρόνια συμπληρωμένα 
1585
Από 25 έως 26 χρόνια συμπληρωμένα 
1675
Από 27 έως 28 χρόνια συμπληρωμένα 
1775
Από 29 έως 30 χρόνια συμπληρωμένα 
1892
Από 31 έως 32 χρόνια συμπληρωμένα 
1980
Από 33 έως 34 χρόνια συμπληρωμένα 
2068
Από 35 έως 36 χρόνια συμπληρωμένα 
2164
Από 37 έως 38 χρόνια συμπληρωμένα 
2304
Από 39 έως 40 χρόνια συμπληρωμένα 
2454
Από 41 και άνω χρόνια συμπληρωμένα 2614

 


1.2. Από 1.11.2002 και μέχρι την λήξη της παρούσας οι βασικοί μισθοί με βάση τον χρόνο υπηρεσίας και προϋπηρεσίας διαμορφώνονται ως ακολούθως :

ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ (ΕΥΡΩ)
Από 0 έως 2 χρόνια συμπληρωμένα 734
Από 2 έως 4 χρόνια συμπληρωμένα 
865
Από 5 έως 6 χρόνια συμπληρωμένα 
934
Από 7 έως 8 χρόνια συμπληρωμένα 
997
Από 9 έως 10 χρόνια συμπληρωμένα 
1056
Από 11 έως 12 χρόνια συμπληρωμένα 
1130
Από 13 έως 14 χρόνια συμπληρωμένα 
1200
Από 15 έως 16 χρόνια συμπληρωμένα 
1262
Από 17 έως 18 χρόνια συμπληρωμένα 
1330
Από 19 έως 20 χρόνια συμπληρωμένα 
1423
Από 21 έως 22 χρόνια συμπληρωμένα 
1496
Από 23 έως 24 χρόνια συμπληρωμένα 
1585
Από 25 έως 26 χρόνια συμπληρωμένα 
1675
Από 27 έως 28 χρόνια συμπληρωμένα 
1775
Από 29 έως 30 χρόνια συμπληρωμένα 
1892
Από 31 έως 32 χρόνια συμπληρωμένα 
1980
Από 33 έως 34 χρόνια συμπληρωμένα 
2068
Από 35 έως 36 χρόνια συμπληρωμένα 
2164
Από 37 έως 38 χρόνια συμπληρωμένα 
2304
Από 39 έως 40 χρόνια συμπληρωμένα 
2454
Από 41 και άνω χρόνια συμπληρωμένα 2614

Αρθρο 2ο: Για την εξεύρεση της μισθολογικής βαθμίδας, όπου ανήκει ο συντάκτης στην παραπάνω μισθολογική κλίμακα, αλλά και του αριθμού των ημερών της δικαιούμενης άδειάς του σύμφωνα με τα αναλυτικά καθοριζόμενα κατωτέρω στο άρθρο 5 της παρούσας, συνυπολογίζεται εκτός από την υπηρεσία και η προϋπηρεσία του ως ακολούθως:
(α) Σε ημερήσιες εφημερίδες που εκδίδονται ή εκδίδονταν στην Ελλάδα. 
(β) Σε ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς, εφόσον κατά τη διάρκειά της είχε απασχοληθεί κατά κύριο λόγο σε καθαρά δημοσιογραφικά καθήκοντα, δηλαδή με τη συγκέντρωση και διαμόρφωση της δημοσιογραφικής ύλης και η προϋπηρεσία του αυτή έχει αναγνωρισθεί από το ΤΣΠΕΑΘ. Ειδικά, για όσους εργάζονταν σε Ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς μέχρι 1.1.1999 εντός Αττικής, η πιο πάνω προϋπηρεσία αναγνωρίζεται με την ασφάλιση σε ασφαλιστικό φορέα. Στην τελευταία περίπτωση, εφ’ όσον ο εργοδότης έχει βάσιμους λόγους να αμφιβάλλει για την κατά κύριο λόγο ενασχόληση του εργαζομένου σε καθαρά δημοσιογραφικά καθήκοντα, δικαιούται να ζητήσει σχετική γνωμοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΣΗΕΑ. 
(γ) Σε αναγνωρισμένα Γραφεία Τύπου ΝΠΔΔ και ΟΤΑ, εφ’ όσον κατά τη διάρκεια της είχε απασχοληθεί κατά κύριο λόγο σε καθαρά δημοσιογραφικά καθήκοντα, δηλαδή με τη συγκέντρωση και διαμόρφωση της δημοσιογραφικής ύλης. 
(δ) Σε πολιτικά και οικονομικά περιοδικά 
Εξαιρετικά και μόνο για την περίπτωση που η επιχείρηση της εργοδότριας παύσει να λειτουργεί, ο ενδιαφερόμενος μπορεί στη θέση του πιστοποιητικού του εργοδότη να προσκομίσει σχετική βεβαίωση της ΕΣΗΕΑ, για δε τους συντάκτες που δεν ήταν μέλη της ΕΣΗΕΑ καθ΄ όλο η κατά ένα μέρος του διανυθέντα χρόνου προϋπηρεσίας, απαιτείται για την πιστοποίηση του χρόνου αυτού η προσκόμιση από τον συντάκτη ένορκης βεβαίωσης δυο σχετικών μαρτύρων και υπεύθυνη δήλωση του.
Τα πιστοποιητικά προϋπηρεσίας υποβάλλονται στο λογιστήριο ή στη διεύθυνση προσωπικού κάθε σταθμού μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την πρόσληψη του συντάκτη, ή σε κάθε περίπτωση από την υπογραφή της παρούσας, η δε εκπρόθεσμη υποβολή τους έχει ως συνέπεια, ότι η προϋπηρεσία που αποδεικνύουν λαμβάνεται υπόψη και προσμετράτε από την ημερομηνία υποβολή τους.

Αρθρο 3ο Οι σύμφωνα με άρθρο 1 της παρούσας προβλεπόμενοι βασικοί μισθοί προσαυξάνονται με τα εξής επιδόματα :
α) Επίδομα γάμου από ποσοστό 10% επί του βασικού μισθού ανεξάρτητα από το εάν ο άλλος σύζυγος εργάζεται ή συνταξιοδοτείται ή ασκεί οποιοδήποτε επάγγελμα. Το επίδομα γάμου δικαιούνται και οι άγαμοι γονείς, οι ευρισκόμενοι εν χηρεία και οι διαζευγμένοι.
β) Επίδομα παιδιών, εφόσον αυτά είναι άγαμα, που ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του βασικού μισθού για κάθε παιδί, 6% επί του βασικού μισθού για το τρίτο παιδί και 7% επί του βασικού μισθού για το τέταρτο. Το επίδομα αυτό καταβάλλεται μέχρι που τα παιδιά να συμπληρώσουν το 18ο έτος της ηλικίας τους ή το 25ο εάν σπουδάζουν σε Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. 
Προκειμένου για ανάπηρο παιδί που δεν έχει την ικανότητα να εργαστεί, η επιδότηση συνεχίζεται ανεξάρτητα από την ηλικία του. Η ανικανότητα για εργασία, σε περίπτωση διαφωνίας του συντάκτη και του σταθμού, διαπιστώνεται από τον Αρχίατρο του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. και ένα γιατρό που ορίζει ο σταθμός. Εάν οι γιατροί αυτοί διαφωνήσουν, για την ανικανότητα αποφαίνεται οριστικά Καθηγητής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, της σχετικής με την ασθένεια του παιδιού ειδικότητας.
γ) Επίδομα θέσεως, που ανέρχεται σε 20% επί του βασικού μισθού για τους διευθυντές ειδήσεων και 15% επί του βασικού μισθού για τους διευθυντές σύνταξης τους αρχισυντάκτες και τους προϊσταμένους 
δ) Επίδομα συνεχούς παραμονής στον ίδιο εργοδότη το οποίο ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του βασικού μισθού για κάθε πενταετία παραμονής του μέχρι τρεις (3) πενταετίες . 
ε) Επίδομα πτυχίου, που καταβάλλεται στους κατόχους πτυχίου σχολής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικής ή ξένης αναγνωρισμένης ως ισοτίμου και που ανέρχεται σε ποσοστό 10% επί του βασικού μισθού. Το επίδομα αυτό χορηγείται για ένα μόνο πτυχίο και αρχίζει να καταβάλλεται από την κατάθεση του τίτλου σπουδών.

Τα ανωτέρω επιδόματα συμψηφίζονται με ανώτερες από τις νόμιμες καταβαλλόμενες αποδοχές, θα αρχίσουν δε να καταβάλλονται μετά την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών, τα οποία υποχρεούται να προσκομίσει στο Λογιστήριο της εταιρείας ο δικαιούχος συντάκτης εντός 15 ημερών από την υπογραφή της παρούσας.

Αρθρο 4ο: Οι συντάκτες δικαιούνται άδεια γάμου με πλήρεις αποδοχές, η οποία ανέρχεται σε δέκα πέντε (15) συνεχόμενες ημέρες εργασίας.
Αρθρο 5ο: Οι ημέρες της ετήσιας κανονικής άδειας των συντακτών μελών της ΕΣΗΕΑ καθορίζονται ως εξής και υπό τους όρους απόδειξης της συνυπολογιζόμενης προϋπηρεσίας τους που καθορίζονται στο άρθρο 2 της παρούσας :

(α) Όσοι έχουν μέχρι και 8 χρόνια υπηρεσίας και προϋπηρεσίας δικαιούνται τόσες ημέρες αδείας όσες προβλέπονται από την εργατική νομοθεσία. 
(β) Για κάθε έτος απασχόλησης πέραν από τα οκτώ (8) έτη υπηρεσίας και προϋπηρεσίας η ετήσια άδεια αυξάνεται κατά δύο (2) εργάσιμες ημέρες το έτος και μέχρι να συμπληρωθούν τριάντα μία (31) συνολικά εργάσιμες ημέρες ετήσιας κανονικής άδειας για όσους εργάζονται με πενθήμερο.
(γ) Στις ημέρες κανονικής αδείας των συντακτών δεν περιλαμβάνονται οι ημέρες της εβδομάδας κατά τις οποίες αυτοί δεν εργάζονται λόγω της εφαρμογής του συστήματος της πενθήμερης εβδομάδας εργασίας. 
(δ) Και μετά την αύξηση των ημερών της ετήσιας κανονικής αδείας των συντακτών το επίδομα αδείας δεν αυξάνεται αλλά παραμένει στα νόμιμα όρια.

Αρθρο 6ο: Ο συντάκτης που έλαβε υποτροφία από το κράτος ή άλλον Οργανισμό ή Ίδρυμα, δικαιούται να απουσιάζει από την εργασία του, χωρίς αποδοχές, υπό την προϋπόθεση ότι η απουσία του δεν υπερβαίνει το έτος, και ο σταθμός και η ΕΣΗΕΑ ειδοποιήθηκαν εγγράφως τρεις μήνες πριν την έναρξη της απουσίας, άλλως και σε κάθε περίπτωση εντός 15 ημερών από την έγκριση της υποτροφίας.

Αρθρο 7ο: Οι συντάκτες εργάζονται 5 ημέρες εβδομαδιαίως. Συμφωνείται ότι για την αντιμετώπιση του υφισταμένου προβλήματος, τον καθορισμό του ημερήσιου ωραρίου απασχόλησης τα συμβαλλόμενα μέρη θα συστήσουν Επιτροπή εμπειρογνωμόνων, η οποία θα μελετήσει το θέμα, με κατεύθυνση τη σύνταξη και πρόταση κοινού πορίσματος όπου θα ρυθμίζονται θέματα όπως το ημερήσιο/εβδομαδιαίο ωράριο απασχόλησης η δυνατότητα εφαρμογής συστήματος βαρδιών και η τυχόν υπερωριακή απασχόληση. 
Μέχρι τότε τα μέρη δέχονται ότι στο μεταβατικό στάδιο το ωράριο των εξωτερικών συντακτών καθορίζεται με βάση το ημερήσιο ωράριο απασχόλησης των εσωτερικών συντακτών, δυναμένου να παρατείνεται με γνώμονα την ολοκλήρωση της συγκεκριμένης ανατεθείσας στον συντάκτη, από τον Διευθυντή Ειδήσεων του σταθμού δημοσιογραφικής εργασίας.

Εάν ο συντάκτης εργαστεί και 6η ημέρα της εβδομάδας δικαιούται πλέον της νομίμου αποζημίωσής του (ένα καταβαλλόμενο ημερομίσθιο) και προσαύξηση 25% επί του νομίμου ημερομισθίου του ή χορήγηση ρεπό στην πρώτη επόμενη εργάσιμη ημέρα ή εντός κοινά συμφωνημένου χρονικού διαστήματος. Εάν ο συντάκτης εργαστεί κατά την ημέρα Κυριακή και κατά τις οριζόμενες στο άρθρο 21 της παρούσας αργίες δικαιούται πλέον της νομίμου αποζημίωσής του (ένα καταβαλλόμενο ημερομίσθιο) και προσαύξηση 100% επί του νομίμου ημερομισθίου του.

Οι εργαζόμενοι κατά τις αργίες, και τις Κυριακές ορίζονται με κατάσταση εργασίας και με τη σύμφωνη γνώμη τους.

Αρθρο 8ο: Το νόμιμο ωρομίσθιο για νυκτερινή εργασία από 10 μ.μ. έως 6.00 π.μ. προσαυξάνεται κατά ποσοστό 30% για κάθε ώρα νυχτερινής εργασίας.

Αρθρο 9ο: Τα επιδόματα εορτών Πάσχα και Χριστουγέννων υπολογίζονται επί του συνόλου των τακτικών μηνιαίων αποδοχών των συντακτών.

Αρθρο 10ο: Οι αποδοχές των συντακτών καταβάλλονται κάθε τέλος μήνα.

Αρθρο 11ο: Ο συντάκτης δικαιούται να αρνηθεί για σοβαρούς λόγους την εκτέλεση δημοσιογραφικής αποστολής σε ζώνη πολεμικών επιχειρήσεων ή σε περιοχές που ενδημούν επιδημίες καθώς και σε περιοχές διαρροής χημικών ουσιών, βιολογικών και πυρηνικών αποβλήτων.

Αρθρο 12ο: Σε περίπτωση μακροχρονίων βαρειών ασθενειών συνεχίζεται η μισθοδοσία του ασθενούς συντάκτου και πέραν από τα όρια που καθορίζει η κείμενη εργατική νομοθεσία υπό τις εξής ειδικότερες προϋποθέσεις :
α) Ότι θα πρόκειται για ασθένεια μακροχρόνια, βαρειά και αποκλείουσα την ικανότητα για εργασία. Τα περιστατικά αυτά θα διαπιστώνονται από τον αρχίατρο του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. και από έναν ιατρό οριζόμενο από τον τηλεοπτικό σταθμό στον οποίο απασχολείτο ο ασθενής. Αν οι δύο αυτοί γιατροί διαφωνήσουν θα αποφαίνεται οριστικά ο Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών στην έδρα του οποίου υπάγεται η ασθένεια του συντάκτου.
β) Η συνέχιση της μισθοδοσίας θα γίνεται κατ’ ανώτατο όριο:
Επί 1 μήνα για συντάκτες με υπηρεσία στον ίδιο τηλεοπτικό σταθμό μέχρι 4 ετών 
Επί 3 μήνες για συντάκτες με υπηρεσία στον ίδιο τηλεοπτικό σταθμό από 4 έως 10 χρόνια
Επί 4 μήνες για συντάκτες με υπηρεσία στον ίδιο τηλεοπτικό σταθμό από 10 έως 15 χρόνια
Επί 12 μήνες για συντάκτες με υπηρεσία στον ίδιο τηλεοπτικό σταθμό πέραν των 15 χρόνων.
γ) Ο τηλεοπτικός σταθμός δικαιούται να εκπίπτει από τις αποδοχές ασθενείας οτιδήποτε ο ασθενής εισπράττει λόγω της ασθένειάς του από τον οικείο ασφαλιστικό οργανισμό ή ιδιωτική ασφάλεια την οποία έχει εξασφαλίσει στο συντάκτη ο τηλεοπτικός σταθμός.
δ) Για τα ζητήματα βραχείας και μακροχρόνιας ασθένειας εφαρμόζονται οι διατάξεις της κείμενης εργατικής νομοθεσίας.

Αρθρο 13ο: Σε περίπτωση που ο συντάκτης λόγω της συμμετοχής του σε αποστολή σε μία από τις περιοχές του άρθρου 11 έχασε τη ζωή του ή έγινε ολικά ανίκανος για εργασία, ο σταθμός είναι υποχρεωμένος να του καταβάλλει, με βάση τις ακαθάριστες τακτικές μηνιαίες αποδοχές του κατά το χρόνο της επέλευσης του περιστατικού, αποζημίωση ίση με τις αποδοχές πέντε (5) ετών. Σε περίπτωση θανάτου την αποζημίωση αυτή δικαιούνται οι νόμιμοι κληρονόμοι.

Αρθρο 14ο: Σε περίπτωση που ο συντάκτης λόγω της συμμετοχής του σε αποστολή σε μία από τις παραπάνω περιοχές έγινε μερικά ανίκανος για εργασία, δικαιούται ως αποζημίωση τις τακτικές μηνιαίες αποδοχές του για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η ανικανότητά του. Η ανικανότητα για εργασία και η διάρκειά της διαπιστώνεται από τον Αρχίατρο το Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. και ένα γιατρό που ορίζει ο σταθμός. Εάν οι γιατροί αυτοί διαφωνήσουν για την ανικανότητα και τη διάρκειά της αποφαίνεται οριστικά Καθηγητής ή μέλος της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών της σχετικής με την ανικανότητα ειδικότητας οριζόμενος δια κληρώσεως από τον οικείο κατάλογο.

Αρθρο 15ο: Η αποζημίωση των άρθρων 13 και 14 καταβάλλεται σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις, ισάριθμες με τους μήνες αποζημίωσης, είναι άσχετη προς κάθε άλλη συναφή υποχρέωση του σταθμού απέναντι στο συντάκτη ή τους κληρονόμους του και συμψηφίζεται προς τα ποσά, τα οποία αυτός ή οι κληρονόμοι του εισπράττουν συνεπεία υποχρεωτικής από το νόμο ασφάλισής του.

Αρθρο 16ο: Ο τηλεοπτικός σταθμός απαλλάσσεται από την υποχρέωση να αποζημιώσει τον συντάκτη ή τους κληρονόμους του για την αιτία αυτή μόνο στην περίπτωση που συντρέχουν διαζευκτικά οι δύο ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) Τον είχε ασφαλίσει σε ασφαλιστική εταιρεία της εκλογής του και για ποσό ίσο τουλάχιστον, με την προβλεπόμενη από τα άρθρα 13 και 14 αποζημίωση και 
β) Η ασφαλιστική εταιρεία του κατέβαλε στο σύνολό του το εν λόγω ποσό αποζημίωσης .
Σε κάθε περίπτωση, αν ο συντάκτης δεν ικανοποιηθεί πλήρως από την ασφαλιστική εταιρεία, ο τηλεοπτικός σταθμός υποχρεούται να καλύψει το υπόλοιπο ποσό, ώστε να συμπληρωθεί το 100% της αποζημίωσης των άρθρων 14 και 15.

Αρθρο 17ο: Στην ατομική σύμβαση εργασίας του συντάκτη θα πρέπει να προσδιορίζεται η συγκεκριμένη ειδικότητα και το Νομικό Πρόσωπο του εργοδότη για το οποίο προσλαμβάνεται. Ο σταθμός, κοινοποιεί στην ΕΣΗΕΑ αντίγραφο της υποβαλλόμενης στην Επιθεώρηση Εργασίας κατάστασης απασχόλησης. Για κάθε πρόσθετη απασχόληση του συντάκτη που δεν αποτελεί μέρος της ανωτέρω συμβάσεως προβλέπεται ξεχωριστή αμοιβή.

Αρθρο 18ο: Σε περίπτωση λύσης της σύμβασης εργασίας λόγω συμπλήρωσης των υπό του νόμου προϋποθέσεων συνταξιοδότησης του συντάκτη, αυτός δικαιούται αποζημίωσης ίσης με το 50% του ποσού της αποζημίωσης ένεκα απροειδοποίητης καταγγελίας της σύμβασης εργασίας του.

Αρθρο 19ο: Στις γυναίκες που απουσιάζουν από την εργασία τους λόγω τοκετού, θα καταβάλλονται οι αποδοχές ενός 15νθήμερου επιπλέον από εκείνες που προβλέπει ο νόμος.

Αρθρο 20ο: Ημέρες αργίας (εξαιρέσιμες) ορίζονται οι:
H 1η του έτους, τα Θεοφάνια, της 25ης Μαρτίου, του Αγίου Πνεύματος, η Καθαρή Δευτέρα, η Μεγάλη Παρασκευή, το Μεγάλο Σάββατο, η Δεύτερη ημέρα του Πάσχα, η Πρωτομαγιά, η 15η Αυγούστου, η 28η Οκτωβρίου, τα Χριστούγεννα, η 26η Δεκεμβρίου και όλες οι Κυριακές. 
Στην περίπτωση κατά την οποία ο συντάκτης – δημοσιογράφος απασχοληθεί κατά τις προαναφερόμενες αργίες, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 7 της παρούσης.

Αρθρο 21ο: Η σύμβαση που συνδέει το συντάκτη με τον τηλεοπτικό σταθμό, εφ’ όσον δεν έχει συμφωνηθεί άλλως, θα εξακολουθήσει να είναι η σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου.

Αρθρο 22ο: Για κάθε εκτός έδρας διανυκτέρευση, ο συντάκτης δικαιούται αποζημίωση ίση προς το 1/25 των τακτικώς καταβαλλομένων μηνιαίων αποδοχών χωρίς κανενός είδους προσαυξήσεις. Ο Σταθμός αναλαμβάνει το κόστος των οδοιπορικών, των εξόδων, της διατροφής και της διαμονής του, με απόδοση λογαριασμού, εντός του δεδομένου προϋπολογισμού της αποστολής. Η κάλυψη των εξόδων διαμονής και διατροφής και κάθε γενόμενη από αυτόν δαπάνη γίνονται με αποκλειστικό κριτήριο την εξυπηρέτηση των αναγκών της εκτός έδρας αποστολής του, και καλύπτονται από το σταθμό με απόδοση λογαριασμού.

Αρθρο 23ο: Συντάκτης που τυχόν αναπληρώνει άλλο συντάκτη – με έγγραφη εντολή από το σταθμό – και ο οποίος λόγω του ότι για οποιοδήποτε λόγο βρίσκεται σε άδεια, δικαιούται να λάβει πρόσθετη αμοιβή ανάλογη με τις ημέρες αναπλήρωσής του. Η αμοιβή του αναπληρούντος υπολογίζεται με βάση το σύνολο των καταβαλλομένων αποδοχών του. Ο σταθμός υποχρεούται σε κάθε περίπτωση αναπλήρωσης, να συμφωνεί εγγράφως με τον αναπληρωτή, ο οποίος δικαιούται δικαιολογημένα να αρνηθεί την αναπλήρωση.

Αρθρο 24ο:
α)
 Η απασχόληση στα άλλα μηχανήματα νέας τεχνολογίας δεν είναι υποχρεωτική για τις γυναίκες κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης τους, για όσους έχουν πρόβλημα όρασης και γενικά εφόσον από την απασχόληση αυτή δημιουργείται οποιοδήποτε πρόβλημα υγείας για τους εργαζόμενους, το οποίο θα διαπιστώνεται από τον αρχίατρο του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. και από ένα γιατρό του τηλεοπτικού σταθμού και στην περίπτωση διαφωνίας από τον Καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών, στην έδρα του οποίου υπάγεται η ασθένεια.
β) Η ΕΣΗΕΑ και οι τηλεοπτικοί σταθμοί συνιστούν κοινή Επιτροπή ειδικών εμπειρογνωμόνων για τη ρύθμιση θεμάτων που τυχόν προκύπτουν από τις επιπτώσεις της χρήσης των μηχανημάτων νέας τεχνολογίας στους συντάκτες σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες του τηλεοπτικού Μέσου.

Αρθρο 25ο: Η εργοδοτική πλευρά αναλαμβάνει την υποχρέωση να μην προβεί σε μαζικές απολύσεις. Σε περίπτωση καταγγελίας της συμβάσεως για λόγους οικονομοτεχνικούς να διερευνάται η δυνατότητα συνεχίσεως της εργασίας σε λοιπά μέσα του αυτού εργοδότη.

Αρθρο 26ο: Σε περίπτωση μεταβίβασης εκμετάλλευσης ή επιχείρησης η αλλαγή αυτή δεν έχει συνέπεια στα εργασιακά δικαιώματα του δημοσιογράφου που ίσχυαν συμβατικά, εθιμικά ή αποκτήθηκαν από το προηγούμενο ιδιοκτησιακό καθεστώς, η δε εργασία θεωρείται ως ουδέποτε διακοπείσα.

Αρθρο 27ο:
α) Η τήρηση του επαγγελματικού απορρήτου και η μη αποκάλυψη των πηγών των ειδήσεων αποτελεί βασικό καθήκον αλλά και δικαίωμα των τηλεοπτικών σταθμών και των συντακτών. Η εν λόγω τήρηση του επαγγελματικού απορρήτου διέπει τόσο τις προς τα έξω και προς τρίτους σχέσεις του συντάκτη και του τηλεοπτικού σταθμού όσο και τις σχέσεις του συντάκτη έναντι του Μέσου στο οποίο απασχολείται. 
β) Η ΕΣΗΕΑ και οι τηλεοπτικοί σταθμοί συνιστούν κοινή Επιτροπή ειδικών εμπειρογνωμόνων για τη μελέτη θεμάτων που προκύπτουν από τη χρήση και προβολή της πνευματικής εργασίας των συντακτών.

Αρθρο 28ο: Τα συμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση όπως εντός του έτους 2003 συντάξουν Κώδικα Δεοντολογίας.
Σε κάθε περίπτωση η ΕΣΗΕΑ και οι τηλεοπτικοί σταθμοί αναγνωρίζουν ότι η πληροφόρηση είναι κοινωνικό αγαθό, όπως επιτάσσει το Σύνταγμα της χώρας, και δεσμεύονται στην τήρηση των αρχών δεοντολογίας του δημοσιογραφικού επαγγέλματος, ώστε να προωθείται και να διασφαλίζεται:
α. Η ελευθερία της πληροφόρησης και της έκφρασης, και η θωράκιση της ελευθεροτυπίας.
β. Η αυτονομία και η αξιοπρέπεια του δημοσιογράφου, και ο κοινωνικός ρόλος του στις νέες συνθήκες της παγκοσμιοποίησης της επικοινωνίας.
Ειδικότερα, θεωρούν ως απαρέγκλιτες αρχές για την έγκυρη και αντικειμενική ενημέρωση τις ακόλουθες:
1. Τον αυτοκαθορισμό κανόνων για την υπεύθυνη λειτουργία του δημοσιογραφικού επαγγέλματος με την ταυτόχρονη αποφυγή επηρεασμού από οικονομικά, κρατικά ή άλλα κέντρα εξουσίας. 
2. Την οργάνωση της δημοσιογραφικής τηλεοπτικής παραγωγής με υψηλές προδιαγραφές καθώς και τον σεβασμό και την τήρηση του διακριτού της είδησης, του σχολίου και του διαφημιστικού μηνύματος. 
3. Την τήρηση του επαγγελματικού απορρήτου ως προς την πηγή των πληροφοριών του δημοσιογράφου και το σεβασμό στους κανόνες εμπιστευτικής πληροφόρησης εφόσον αυτός ανέλαβε αυτή τη δέσμευση.
4. Την εφαρμογή της αρχής της συντακτικής ευθύνης που επιβάλλει ότι το περιεχόμενο της ενημέρωσης το καθορίζουν οι συντάκτες.
5. Την αποδοχή του δικαιώματος του δημοσιογράφου στην άρνηση (ρήτρα συνείδησης) να ακολουθήσει κατευθύνσεις που παραβιάζουν τη δεοντολογία.
6. Την αντικειμενική μετάδοση πληροφοριών και ειδήσεων που αφορούν σε φυσικά πρόσωπα, ανεξάρτητα από φύλο, φυλή, εθνικότητα και κοινωνική τους θέση, καθώς και από τις πολιτικές, θρησκευτικές, και πολιτισμικές απόψεις και πεποιθήσεις τους.
7. Τον σεβασμό της κατοχυρωμένης με διεθνείς συμβάσεις προστασίας των ανηλίκων και των προσώπων με ειδικές ανάγκες.
8. Τον σεβασμό της προσωπικότητας, της αξιοπρέπειας και του απαραβίαστου της ιδιωτικής (ατομικής και οικογενειακής) ζωής του ανθρώπου και του πολίτη.
9. Την τήρηση του τεκμηρίου της αθωότητας για πρόσωπα που υπόκεινται στην κρίση της Δικαιοσύνης και για τα οποία δεν υφίστανται τελεσίδικες αποφάσεις.
10. Την αποφυγή της χυδαιολογίας και της γλωσσικής βαρβαρότητας.

Αρθρο 29ο: Το δημοσιογραφικό λειτούργημα δεν επιτρέπεται να ασκείται για ιδιοτελείς σκοπούς. Επίσης, δεν επιτρέπεται οι δημοσιογράφοι να απασχολούνται σε Γραφεία Τύπου ή ως Σύμβουλοι σε επιχειρήσεις ή οργανισμούς συναφείς με το δημοσιογραφικό αντικείμενο το οποίο καλύπτουν.

Αρθρο 30ο: Οι δύο συμβαλλόμενοι συμφωνούν να μελετήσουν και να βρουν τρόπους αντιμετώπισης του προβλήματος ανεργίας, το οποίο απασχολεί τον κλάδο των συντακτών.

Αρθρο 31ο: Οι τακτικές αποδοχές που καταβάλει ο τηλεοπτικός σταθμός στους συντάκτες που υπηρετούν σήμερα σ’ αυτό, εφόσον είναι ανώτερες από αυτές που προβλέπει η παρούσα, θα εξακολουθήσουν να καταβάλλονται. 

Αρθρο 32ο: 
α) Η αναλογία των μελών της ΕΣΗΕΑ στο σύνολο του συντακτικού προσωπικού του τηλεοπτικού σταθμού θα πρέπει να είναι 80 προς 20. Η ισχύς της διάταξης αυτής αρχίζει από 1/7/2003. 
β) Οι τηλεοπτικοί σταθμοί αναλαμβάνουν την υποχρέωση να παρακρατούν και να αποδίδουν στην ΕΣΗΕΑ από τις αποδοχές των δημοσιογράφων – μελών της ΕΣΗΕΑ που εργάζονται σε αυτούς την μηνιαία συνδρομή τους, η οποία σήμερα ανέρχεται στο 1 % επί του καθαρού ποσού των καταβαλλομένων αποδοχών μετ’ αφαίρεση δηλαδή των υπέρ των ασφαλιστικών Ταμείων και του δημοσίου κρατήσεων και μέχρι του καθαρού ποσού της τελευταίας κλίμακας των 41 και άνω ετών. 
γ) Η εργοδοτική πλευρά αναλαμβάνει την υποχρέωση διευκόλυνσης της συνδικαλιστικής δράσης (ανάρτηση ανακοινώσεων, συνδικαλιστικές άδειες κ.λπ.). Επίσης, οι τηλεοπτικοί σταθμοί δηλώνουν τη διάθεσή τους για την προβολή των κάθε είδους πρωτοβουλιών και ανακοινώσεων της ΕΣΗΕΑ.

Αρθρο 33ο: Η ισχύς της παρούσας άρχεται από 1 Ιανουαρίου 2002 και λήγει 31 Δεκεμβρίου 2002.
Οι πάσης φύσεως ρυθμίσεις της παρούσας, οι αφορώσες τους βασικούς μισθούς και τα επιδόματα, καθώς και οι πάσης φύσεως οικονομικές παροχές που η παρούσα προβλέπει οφείλονται από 1η Ιουλίου 2002.