image_pdfimage_print

Στην Αθήνα σήμερα στις 23/12/2004 μεταξύ των α) Χρήστου Παναγόπουλου Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου  & Διευθύνοντος Συμβούλου της «Ελληνικής Ραδιοφωνίας- Τηλεόρασης Α.Ε.» (ΕΡΤ-ΑΕ) και β) Μανώλη Μαθιουδάκη και Νικολάου Μεγγρέλη, Προέδρου και Γενικού Γραμματέα αντίστοιχα, του Διοικητικού Συμβουλίου της «Ενώσεως Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών» (Ε.Σ.Η.Ε.Α.) νόμιμα όλων εξουσιοδοτημένων, αποφασίστηκε, μετά από διαπραγματεύσεις, η υπογραφή της παρούσας συλλογικής σύμβασης εργασίας, με την οποία καθορίζονται οι όροι αμοιβής και εργασίας των δημοσιογράφων – ­συντακτών μελών της Ε.Σ.Η.Ε.Α. οι οποίοι εργάζονται στην ΕΡΤ-ΑΕ και συνδέονται με αυτήν με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας.

 1.  Η συλλογική αυτή σύμβαση εργασίας ρυθμίζει τους όρους αμοιβής και εργασίας των δημοσιογράφων – συντακτών μελών της Ε.Σ.Η.Ε.Α. που συνδέονται με την ΕΡΤ-ΑΕ με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας και που προσφέρουν σε αυτήν υπηρεσίες δημοσιογράφου ως εσωτερικοί ή εξωτερικοί συντάκτες των ειδησεογραφικών ή ενημερωτικών ή εκπαιδευτικών εκπομπών ή των τακτικών εκδόσεων που πραγματοποιεί η ΕΡΤ-ΑΕ.
 2.  Τα κατώτατα όρια των μηνιαίων βασικών μισθών των πιο πάνω εργαζομένων όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί την 31/12/2003 αυξάνονται από 1/1/2004 κατά 3,5%, από 1/7/2004 κατά 3,5% επί των αποδοχών όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί 30/6/2004, από 1/9/2004 κατά 1% επί των αποδοχών όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί 31/8/2004.

Με βάση τις παραπάνω αυξήσεις τα κατώτατα όρια των βασικών μηνιαίων μισθών διαμορφώνονται ως ακολούθως:

Α. Εσωτερικοί συντάκτες

ΧΡΟΝΙΑ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
1/1/2004 1/7/2004 1/9/2004
3,50% 3,50% 1%
1 810,39 838,76 847,15
2-3 827,18 856,13 864,70
4-5 843,97 873,51 882,24
6-7 860,76 890,88 899,79
8-9 877,55 908,26 917,34
10-11 894,33 925,63 934,89
12-13 911,12 943,01 952,44
14-15 927,91 960,39 969,99
16-17 944,70 977,76 987,54
18-19 961,48 995,14 1.005,09
20-21 978,28 1.012,52 1.022,65
22-23 995,08 1.029,91 1.040,21
24-25 1.011,87 1.047,28 1.057,76
26-27 1.028,66 1.064,66 1.075,30
28-29 1.045,44 1.082,03 1.092,85
30-31 1.062,23 1.099,41 1.110,40
32-33 1.079,02 1.116,78 1.127,95
34-35 1.095,84 1.134,19 1.145,53
36-37 1.112,59 1.151,53 1.163,05

Β. Εξωτερικοί συντάκτες

ΧΡΟΝΙΑ 1/1/2004 1/7/2004 1/9/2004
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
3,50% 3,50% 1%
1 729,35 754,88 762,43
2-3 744,45 770,51 778,22
4-5 759,58 786,16 794,02
6-7 774,68 801,79 809,81
8-9 789,80 817,44 825,62
10-11 804,90 833,07 841,40
12-13 820,02 848,72 857,21
14-15 835,12 864,35 872,99
16-17 850,23 879,99 888,79
18-19 865,34 895,63 904,59
20-21 880,45 911,27 920,38
22-23 895,56 926,91 936,18
24-25 910,68 942,55 951,97
26-27 925,79 958,19 967,77
28-29 940,90 973,83 983,57
30-31 956,01 989,47 999,36
32-33 971,12 1.005,11 1.015,16
34-35 986,22 1.020,74 1.030,95
36-37 1.001,34 1.036,39 1.046,75
 1.  Το επίδομα βρεφονηπιακού σταθμού για κάθε παιδί μέχρι έξι (6) ετών συμπληρωμένων συνεχίζει να καταβάλλεται, όπως ορίζεται στην από 10/7/1997 Σ.Σ.Ε. (άρθρο 4) μεταξύ ΕΡΤ και ΕΣΗΕΑ. Το ανωτέρω επίδομα, σε περίπτωση που εργάζονται και οι δύο γονείς στην ΕΡΤ, το λαμβάνει ο ένας εξ αυτών μετά από κοινή δήλωσή τους. Σε περίπτωση διαζυγίου το ως άνω επίδομα καταβάλλεται σε εκείνο από τους γονείς που αναλαμβάνει την επιμέλεια του παιδιού, ή βαρύνεται με τη διατροφή του με βάση δικαστική απόφαση ή συμβολαιογραφικό έγγραφο.
  Εναλλακτικά, αντί του ως άνω ποσού χορηγείται στο δικαιούχο γονέα, μετά από αίτησή του, επίδομα Βρεφονηπιακού Σταθμού ανερχόμενο σε ποσοστό 50% επί της καταβαλλόμενης από αυτόν δαπάνης, η οποία θα αποδεικνύεται με την προσκόμιση του νομίμου παραστατικού του Βρεφονηπιακού Σταθμού. Στην περίπτωση αυτή το καταβαλλόμενο από την ΕΡΤ ποσό δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 150 Ευρώ μηνιαίως για κάθε παιδί και θα καταβάλλεται στο δικαιούχο κάθε τρίμηνο.
 2.  Σε περίπτωση θανάτου του συντάκτη πριν αυτός συμπληρώσει τις προϋποθέσεις λήψης πλήρους σύνταξης γήρατος και εφ’ όσον η ασφαλιστική εταιρεία στην οποία η ΕΡΤ έχει ασφαλίσει δυνάμει σύμβασης τους εργαζόμενους σ’ αυτήν συντάκτες, δεν καταβάλει στον σύζυγο και τα τέκνα αυτού τις προβλεπόμενες από την ασφαλιστική σύμβαση αποζημιώσεις, τότε οφείλει η ΕΡΤ να καταβάλει στους ανωτέρω τις προβλεπόμενες από την ασφαλιστική σύμβαση αποζημιώσεις.
 3.  ’δεια φροντίδας παιδιού
  α) Οι εργαζόμενες μητέρες δικαιούνται, για χρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από τη λήξη της άδειας τοκετού, είτε να προσέρχονται αργότερα, είτε να αποχωρούν νωρίτερα κατά δύο ώρες κάθε ημέρα και για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών να προσέρχονται αργότερα ή να αποχωρούν νωρίτερα κατά μία ώρα κάθε ημέρα. Εναλλακτικά, οι μητέρες δικαιούνται άδεια μητρότητας διάρκειας επτά (7) μηνών μετά την λήξη της άδειας τοκετού.
  β) Την ανωτέρω άδεια απουσίας για λόγους φροντίδας του παιδιού, δικαιούται και ο πατέρας εφόσον δεν κάνει χρήση αυτής η εργαζόμενη μητέρα, προσκομίζοντας στον εργοδότη του σχετική βεβαίωση του εργοδότη της μητέρας του παιδιού.
  γ) Το δικαίωμα καθυστερημένης προσέλευσης ή πρόωρης αποχώρησης της μητέρας και εναλλακτικά του πατέρα για τη φροντίδα του παιδιού, έχουν και οι θετοί γονείς παιδιού ηλικίας ως έξι (6) ετών, υπό τους ίδιους ως άνω όρους των φυσικών γονέων και χρονική αφετηρία την υιοθεσία.
  δ) Την άδεια φροντίδας παιδιού δικαιούνται και οι άγαμοι γονείς.
  ε) Η άδεια φροντίδας του παιδιού, θεωρείται και αμείβεται ως χρόνος εργασίας και δεν πρέπει να προκαλεί δυσμενέστερες συνθήκες στην απασχόληση και στις εργασιακές σχέσεις.
 4.  Στους εργαζόμενους(-ες) που έχουν χηρέψει και στον άγαμο(η) γονέα, που έχουν την επιμέλεια του παιδιού, χορηγείται άδεια με αποδοχές έξι (6) εργασίμων ημερών το χρόνο, πέραν αυτής που δικαιούται από άλλες διατάξεις. Γονέας με τρία (3) παιδιά ή περισσότερα, δικαιούται άδεια οκτώ (8) εργασίμων ημερών.
  Η άδεια αυτή χορηγείται λόγω αυξημένων αναγκών φροντίδας των παιδιών ηλικίας μέχρι δώδεκα (12) ετών συμπληρωμένων, χορηγείται εφάπαξ ή τμηματικά μετά από συνεννόηση με τον εργοδότη, σύμφωνα με τις ανάγκες του γονέα και δεν πρέπει να συμπίπτει χρονικά με την αρχή ή το τέλος της ετήσιας κανονικής άδειας.
 5.  Σε περίπτωση γέννησης παιδιού ο πατέρας δικαιούται δύο (2) ημέρες άδεια με αποδοχές.
 6.  Ο συντάκτης ο οποίος συμπλήρωσε ή θα συμπληρώσει στο μέλλον τις προϋποθέσεις που προβλέπει ο νόμος για να πάρει πλήρη σύνταξη γήρατος, αποχωρεί από την εργασία του λαμβάνοντας το 70% της αποζημίωσης που αντιστοιχεί στην αποζημίωση της απροειδοποίητης καταγγελίας της σύμβασης εργασίας του, εφόσον δεν υπερβαίνει το υπό του άρθρου 24 του v.1545/1985 (ΦΕΚ 91Α’) όπως κάθε φορά ισχύει, οριζόμενο ανώτατο ποσό αποζημίωσης και σε κάθε περίπτωση μέχρι του ποσού αυτού.
 7.  Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι όροι των ΣΣΕ της 22/3/1982, της 10/10/1985, της 21/6/1988, της 25/7/1989, της 31/12/1990, της 5/8/1993, της 25/5/1995, της 30/5/1996, της 10/7/1997, της 18/12/1998, της 22/12/1999, 22/2/2001, 15/3/2003 και 15/4/2004 κατά το μέρος που δεν τροποποιούνται από την παρούσα ή δεν αντίκεινται στις ρυθμίσεις αυτής.
 8.  Η ισχύς της παρούσης άρχεται από 1/1/2004 και λήγει στις 31/12/2004.

Τα αναδρομικά τα οποία προκύπτουν από την ισχύ της παρούσης θα καταβληθούν εντός διμήνου από της υπογραφής της.