image_pdfimage_print

Για τους όρους αμοιβής και εργασίας  των δημοσιογράφων – συντακτών που εργάζονται στους ιδιωτικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς.

Στην Αθήνα σήμερα την 21 η Δεκεμβρίου 2004 μεταξύ αφ’ ενός της ΕΝΩΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΘΗΝΩΝ (E.Ι.Ι.P.A.), που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής ( Λεωφ. Κηφισίας 64 ) και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κύριο Πέτρο Κωστόπουλο  Πρόεδρο του Δ.Σ και τον κύριο Παναγιώτη Κωστάκη, Γενικό Γραμματέα του Δ.Σ και αφετέρου της ΕΝΩΣΗΣ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ (Ε.Σ.Η.Ε.Α.), που εδρεύει στην Αθήνα ( Ακαδημίας 20) και εκπροσωπείται από τον κύριο Mαvώλη Μαθιουδάκη, πρόεδρο του Δ.Σ. και τον κύριο Νίκο Mεγγρέλη, Γενικό Γραμματέα του Δ.Σ συμφώνησαν να υπογράψουν την κατωτέpω Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των δημοσιογράφων – συντακτών μελών της που εργάζονται στους ιδιωτικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς.

Αρθρο 1ο: Η Συλλογική αυτή Σύμβαση Εργασίας ρυθμίζει τους όρους αμοιβής εργασίας των δημοσιογράφων – συντακτών μελών της ΕΣΗΕΑ, που απασχολούνται στους ραδιοφωνικούς σταθμούς μελών της ΕΙΙΡΑ, ως συντάκτες των ειδησεογραφικών ή ενημερωτικών ή αθλητικών ή εκπαιδευτικών εκπομπών που πραγματοποιεί το ραδιόφωνο ανεξάρτητα από την ειδικότερη μορφή της σύμβασης εργασίας τους και τον χαρακτηρισμό της από τον εργοδότη – μέλος της ΕΙΙΡΑ.

Τα κατώτερα όρια των μηνιαίων βασικών μισθών των πιο  πάνω εργαζομένων καθορίζονται ως εξής:

   2004  2005
ΕΤΗ  ΜΙΣΘΟΣ

1/1 έως 31/7

ΜΙΣΘΟΣ

1/8 έως 31/12 

ΜΙΣΘΟΣ

1/1 έως 31/7

ΜΙΣΘΟΣ

1/8 έως 31/12 

0-2 790 811 844 890
2-4 866 889 925 945
4-6 953 977 1.013 1.036
6-8 1.006 1.032 1.070 1.093
8-10 1.071 1.095 1.140 1.165
10-12 1.137 1.162 1.209 1.236
12-14 1.214 1.241 1.291 1.320
14-16 1.290 1.318 1.372 1.402
16-18 1.369 1.399 1.456 1.488
18-20 1.434 1.466 1.526 1.560
20-22 1.544 1.578 1.642 1.679
22-24 1.624 1.660 1.728 1.766
24-26 1.743 1.781 1.854 1.895
26-28 1.856 1.897 1.975 2.018
28-30 1.976 2.019 2.102 2.148
30-32 2.105 2.151 2.239 2.289
32-34 2.242 2.292 2.386 2.438
34-36 2.410 2.463 2.564 2.620
36-38 2.566 2.623 2.730 2.790
38-40 2.734 2.794 2.908 2.972
40 ΚΑΙ ΑΝΩ 2.912 2.976 3.098 3.166

Αρθρο 2ο: Για την εξεύρεση της μισθολογικής βαθμίδας, όπου ανήκει ο συντάκτης στην παραπάνω μισθολογική κλίμακα, αλλά και τον αριθμό των ημερών της δικαιούμενης αδείας του, συνυπολογίζεται πλέον των όσων στο άρθρο 3 της από 31.7.2002 ΣΣΕ ΕΣΗΕΑ και ΕΙΙΡΑ και η προϋπηρεσία σε πάσης φύσεως περιοδικές εκδόσεις εφόσον κατά τη διάρκειά της ο συντάκτης έχει απασχοληθεί κατά κύριο λόγο σε καθαρά δημοσιογραφικά καθήκοντα, δηλαδή με τη συγκέντρωση και τη διαμόρφωση δημοσιογραφικής ύλης. Για την αναγνώριση της προϋπηρεσίας ο συντάκτης οφείλει να προσκομίσει τα απαραίτητα έγγραφα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της 31.7.2002 ΣΣΕ ΕΣΗΕΑ -ΕΙΙΡΑ.

Αρθρο 3ο: Ο χρόνος κύησης και λοχείας συνυπολογίζεται ως χρόνος προϋπηρεσίας, εάν και εφόσον κατά το αντίστοιχο χρονικό διάστημα υπήρχε ενεργή εργασιακή σχέση.

Αρθρο 4ο: Το από το άρθρο 5δ’της από 31.7.2002 ΣΣΕ ΕΣΗΕΑ – ΕΙΙΡΑ οριζόμενο επίδομα συνεχούς παραμονής στον ίδιο εργοδότη ανέρχεται σε ποσοστό 3% με τη συμπλήρωση τριών ετών υπηρεσίας  6% με τη συμπλήρωση έξι ετών υπηρεσίας, 10% με τη συμπλήρωση εννέα ετών υπηρεσίας, 12,5% με τη συμπλήρωση δώδεκα ετών υπηρεσίας και 15% με τη συμπλήρωση δεκαπέντε ετών υπηρεσίας.

Αρθρο 5ο: Το από το άρθρο 5β’ της από 31.7.2002 ΣΣΕ ΕΣΗΕΑ – ΕΙΙΡΑ οριζόμενο επίδομα παιδιών δικαιούνται και οι άγαμοι γονείς και οι διαζευγμένοι.

Αρθρο 6ο: Η εργασία που παρέχεται για τη σύνταξη φακέλου – έρευνας (ενθέτου) αμείβεται ξεχωριστά. Και γενικώς για κάθε πρόσθετη απασχόληση του συντάκτη που δεν περιλαμβάνεται στην ατομική σύμβαση εργασίας του συντάκτη θα υπάρχει ξεχωριστή αμοιβή υπό την προϋπόθεση ότι για τη σύνταξη του φακέλου ή για την πρόσθετη απασχόληση θα υπάρχει γραπτή ανάθεση και προσδιορισμός της αμοιβής.

Αρθρο 7ο: Σε περίπτωση λύσης της σύμβασης εργασίας λόγω συμπλήρωσης των υπό του νόμου προϋποθέσεων συνταξιοδότησης του συντάκτη δικαιούται το 70% της αποζημίωσης που καταβάλλεται ένεκα απροειδοποίητης καταγγελίας της σύμβασης εργασίας.

Αρθρο 8ο: Οι ραδιοφωνικοί σταθμοί αναλαμβάνουν την υποχρέωση διευκόλυνσης της συνδικαλιστικής δράσης με την ανάρτηση ανακοινώσεων, παροχή συνδικαλιστικών αδειών, συγκεντρώσεων εντός του χώρου εργασίας ή άλλου κοντινού χώρου που παρέχεται με δαπάνη της εταιρίας, απρόσκοπτου επισκέψεως από τα μέλη του ΔΣ της ΕΣΗΕΑ κατά το χρόνο λειτουργίας του σταθμού, μετά από προηγούμενη συνεννόηση με τον υπεύθυνο του Ρ/Σ, ως επίσης και τη μετάδοση ανακοινώσεων της ΕΣΗΕΑ στα πλαίσια της δημοσιογραφικής δεοντολογίας .

Αρθρο 9ο: Σε περίπτωση  θανάτου του συντάκτη πριν αυτός συμπληρώσει τις προϋποθέσεις για τη λήψη πλήρους σύνταξης γήρατος, ο επιζών σύζυγος και τα ανήλικα παιδιά του δικαιούνται να λάβουν από τον ραδιοφωνικό σταθμό που εργαζόταν το 60% της αποζημίωσης του Ν. 2112/1920.

Αρθρο 10ο: α) Η άδεια θηλασμού και φροντίδας παιδιών που προβλέπεται από το άρθρο 9 της ΕΓΣΣΕ της 9.6.1993 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, ισχύει από το τέλος αδείας λοχείας και την επάνοδο στην εργασία.

β) Η πρόσθετη άδεια με αποδοχές 6 ή 8 εργάσιμων ημερών του άρθρου 7 της ΕΓΣΣΕ 2002-2003 για τη διευκόλυνση του μόνου γονέα στις μονογονεϊκές οικογένειες ισχύει με τους ίδιους όρους στους /στις εν διαστάσει και διαζευγμένους /νες, οι οποίοι / ες έχουν αποδεδειγμένα τη γονική μέριμνα και την επιμέλεια παιδιού ηλικίας μέχρι 12 ετών συμπληρωμένων.

Αρθρο 11ο: Στο πλαίσιο της αναβάθμισης του δημοσιογραφικού έργου τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν όπως μελετήσουν, πραγματοποιήσουν και καθιερώσουν για τους συντάκτες Εκπαιδευτικά – Επιμορφωτικά Σεμινάρια.

Αρθρο 12ο: Επίσης χορηγείται στους συντάκτες εκπαιδευτική άδεια με πλήρεις αποδοχές έως 15 ημέρες ανά έτος για την παρακολούθηση προγραμμάτων ή επιμορφωτικών κύκλων, με την προϋπόθεση ότι η επιμόρφωση αφορά το αντικείμενο της δημοσιογραφικής τους εργασίας, τυγχάνει δε της εγκρίσεως του διευθυντή ειδήσεων σε σχέση με το αντικείμενο και το χρόνο της επιμόρφωσης.

Αρθρο 13ο: Εάν το ποσοστό αύξησης του Μέσου Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή της Εθνικής Γενικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος υπερβεί το 4% για το 2004 το ποσό που θα προκύπτει από την εφαρμογή της πέραν του 4% διαφοράς επί των βασικών μισθών των αντιστοίχων βαθμίδων της μισθολογικής κλίμακας του 2004 προσαυξάνει από 1/1/2005 τους βασικούς μισθούς της κλίμακας του 2005.

Αρθρο 14ο: Τα μέλη της ΕΙΙΡΑ έχουν την υποχρέωση να εφαρμόζουν τη διάταξη της παρ.       3β΄του άρθρου 7 του ν. 2328/95.

Αρθρο 15ο  : Τα συμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση όπως εντός του έτους 2005 συντάξουν Κώδικα Δεοντολογίας.

Σε κάθε περίπτωση η ΕΣΗΕΑ και οι ραδιοφωνικοί σταθμοί αναγνωρίζουν ότι η πληροφόρηση είναι κοινωνικό αγαθό, όπως επιτάσσει το Σύνταγμα της χώρας, και δεσμεύονται στην τήρηση των αρχών δεοντολογίας του δημοσιογραφικού επαγγέλματος, ώστε να προωθείται και να διασφαλίζεται:

α. Η ελευθερία της πληροφόρησης και της έκφρασης, και η θωράκιση της ελευθεροτυπίας.

β. Η αυτονομία και η αξιοπρέπεια του δημοσιογράφου, και ο κοινωνικός ρόλος του στις νέες συνθήκες της παγκοσμιοποίησης της επικοινωνίας.

Ειδικότερα, θεωρούν ως απαρέγκλιτες αρχές για την έγκυρη και αντικειμενική ενημέρωση τις ακόλουθες:

1. Τον αυτοκαθορισμό κανόνων για την υπεύθυνη λειτουργία του δημοσιογραφικού επαγγέλματος με την ταυτόχρονη αποφυγή επηρεασμού από οικονομικά  κρατικά ή άλλα κέντρα εξουσίας.

2. Την οργάνωση της δημοσιογραφικής ραδιοφωνικής παραγωγής με υψηλές προδιαγραφές καθώς και τον σεβασμό και την τήρηση του διακριτού της είδησης, του σχολίου και του διαφημιστικού μηνύματος.

3. Την τήρηση του επαγγελματικού απορρήτου ως προς την πηγή των πληροφοριών του δημοσιογράφου και το σεβασμό στους κανόνες εμπιστευτικής πληροφόρησης εφόσον αυτός ανέλαβε αυτή τη δέσμευση.

4. Την εφαρμογή της αρχής της συντακτικής ευθύνης που επιβάλλει ότι το         περιεχόμενο της ενημέρωσης το καθορίζουν οι συντάκτες.

5. Την αποδοχή του δικαιώματος του δημοσιογράφου στην άρνηση (ρήτρα συνείδησης) να ακολουθήσει κατευθύνσεις που παραβιάζουν τη δεοντολογία.

6. Την αντικειμενική μετάδοση πληροφοριών και ειδήσεων που αφορούν σε φυσικά πρόσωπα, ανεξάρτητα από φύλο, φυλή, εθνικότητα και κοινωνική τους θέση, καθώς και από τις πολιτικές, θρησκευτικές και πολιτισμικές απόψεις και πεποιθήσεις τους.

7. Τον σεβασμό της κατοχυρωμένης με διεθνείς  συμβάσεις προστασίας των ανηλίκων και των προσώπων με ειδικές ανάγκες.

8. Τον σεβασμό της προσωπικότητας, της αξιοπρέπειας και του απαραβίαστου της ιδιωτικής (ατομικής και οικογενειακής) ζωής του ανθρώπου και του πολίτη.

9. Την τήρηση του τεκμηρίου της αθωότητας για πρόσωπα που υπόκεινται στην κρίση της Δικαιοσύνης και για τα οποία δεν υφίσταvται τελεσίδικες αποφάσεις.

10. Την αποφυγή της χυδαιολογίας και της γλωσσικής βαρβαρότητας.

Αρθρο 16ο:Η Ε.Ι.Ι.Ρ.Α. υποβάλλει μονομερή δήλωση πρόταση που ρυθμίζει τον ημερήσιο χρόνο εργασίας των συντακτών που εργάζονται στους ιδιωτικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς.

Αρθρο 17ο: Τα άρθρα 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 και 36 της από 31/7/2002 ως και τα άρθρα 2, 3, 5, 6, και 7 της από 23/12/2003 συλλογικής σύμβασης εργασίας μεταξύ ΕΣΗΕΑ και ΕΙΙΡΑ εξακολουθούν να ισχύουν κατά το μέρος που δεν τροποποιούνται με την παρούσα.

Αρθρο 18ο : Η παρούσα σύμβαση ισχύει από 1/1/2004 έως 31/12/2005