image_pdfimage_print

Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των δημοσιογράφων-συντακτών που εργάζονται στους ραδιοφωνικούς σταθμούς – μέλη της Ε.Ι.Ι.Ρ.Α.

Στην Αθήνα σήμερα την 31η Ιουλίου 2002 μεταξύ αφ’ ενός της Ένωσης Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Ραδιοφωνικών Στθμών Αθηνών (Ε.Ι.Ι.Ρ.Α.), που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας 64) και εκπροσωπείται νόμιμα από την κ. Ελένη Κόκκαλη Πρόεδρο του Δ.Σ. και τον κ.Κωνσταντίνο Κιμπουρόπουλο, Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. και αφ’ ετέρου της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (Ε.Σ.Η.Ε.Α.), που εδρεύει στην Αθήνα (Ακαδημίας 20) και εκπροσωπείται από τον κ. Αριστείδη Μανωλάκο, Πρόεδρο του Δ.Σ. και την κ. Νανά Νταουντάκη, Γενική Γραμματέα του Δ.Σ. συμφώνησαν να υπογράψουν την κατωτέρω Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των δημοσιογράφων-συντακτών που εργάζονται στους ραδιοφωνικούς σταθμούς – μέλη της Ε.Ι.Ι.Ρ.Α..

’ρθρο 1ο: Η Συλλογική αυτή Σύμβαση Εργασίας ρυθμίζει τους όρους αμοιβής εργασίας των δημοσιογράφων – συντακτών μελών της ΕΣΗΕΑ, που απασχολούνται στους ραδιοφωνικούς σταθμούς μελών της ΕΙΙΡΑ, ως συντάκτες των ειδησεογραφικών ή ενημερωτικών ή αθλητικών ή εκπαιδευτικών εκπομπών που πραγματοποιεί το ραδιόφωνο ανεξάρτητα από την ειδικότερη μορφή της σύμβασης εργασίας τους και τον χαρακτηρισμό της από τον εργοδότη – μέλος της ΕΙΙΡΑ.

’ρθρο 2ο: Τα κατώτερα όρια των μηνιαίων βασικών μισθών των πιο πάνω εργαζομένων καθορίζονται ως εξής:

ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΜΙΣΘΟΣ (ΕΥΡΩ)
0-2 710
3-4 790
5-6 870
7-8 920
9-10 980
11-12 1040
13-14 1110
15-16 1180
17-18 1250
19-20 1310
21-22 1410
23-24 1483
25-26 1579
27-28 1682
29-30 1791
31-32 1908
33-34 2032
35-36 2164
37-38 2304
39-40 2454
41 και άνω 2614


’ρθρο 3ο: Για την εξεύρεση της μισθολογικής βαθμίδας, όπου ανήκει ο συντάκτης στην παραπάνω μισθολογική κλίμακα, αλλά και του αριθμού των ημερών οφειλόμενης άδειας σύμφωνα με τα αναλυτικά καθοριζόμενα κατωτέρω στο άρθρο 7 της παρούσας, συνυπολογίζεται εκτός από την υπηρεσία και η προϋπηρεσία του ως ακολούθως : 
(α) Σε ημερήσιες εφημερίδες που εκδίδονται ή εκδίδονταν στην Ελλάδα. 
(β) Σε ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς, εφόσον κατά τη διάρκειά της είχε απασχοληθεί κατά κύριο λόγο σε καθαρά δημοσιογραφικά καθήκοντα, δηλαδή με τη συγκέντρωση και διαμόρφωση της δημοσιογραφικής ύλης και η προϋπηρεσία του αυτή έχει αναγνωρισθεί από το ΤΣΠΕΑΘ. Ειδικά, για όσους εργάζονταν σε Ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς μέχρι 1.1.1999 εντός Αττικής, η πιο πάνω προϋπηρεσία αναγνωρίζεται με την ασφάλιση σε ασφαλιστικό φορέα. Στην τελευταία περίπτωση, εφ’ όσον ο εργοδότης έχει βάσιμους λόγους να αμφιβάλλει για την κατά κύριο λόγο ενασχόληση του εργαζομένου σε καθαρά δημοσιογραφικά καθήκοντα, δικαιούται να ζητήσει σχετική γνωμοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΣΗΕΑ. 
(γ) Σε αναγνωρισμένα Γραφεία Τύπου ΝΠΔΔ και ΟΤΑ, εφ’ όσον κατά τη διάρκεια της είχε απασχοληθεί κατά κύριο λόγο σε καθαρά δημοσιογραφικά καθήκοντα, δηλαδή με τη συγκέντρωση και διαμόρφωση της δημοσιογραφικής ύλης. 
(δ) Σε πολιτικά και οικονομικά περιοδικά

Εξαιρετικά και μόνο για την περίπτωση που η επιχείρηση της εργοδότριας παύσει να λειτουργεί, ο ενδιαφερόμενος μπορεί στη θέση του πιστοποιητικού του εργοδότη να προσκομίσει σχετική βεβαίωση της ΕΣΗΕΑ, για δε τους συντάκτες που δεν ήταν μέλη της ΕΣΗΕΑ καθ ΄ όλο η κατά ένα μέρος του διανυθέντα χρόνου προϋπηρεσίας , απαιτείται για την πιστοποίηση του χρόνου αυτού η προσκόμιση από τον συντάκτη ένορκης βεβαίωσης δυο σχετικών μαρτύρων και υπεύθυνη δήλωση του.
Τα πιστοποιητικά προϋπηρεσίας υποβάλλονται στο λογιστήριο ή στη διεύθυνση προσωπικού κάθε σταθμού μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την πρόσληψη του συντάκτη, η δε εκπρόθεσμη υποβολή τους έχει ως συνέπεια, ότι η προϋπηρεσία που αποδεικνύουν λαμβάνεται υπόψη και προσμετράται από την ημερομηνία υποβολή τους.
’ρθρο 4ο : Οι προσλαμβανόμενοι για πρώτη φορά στον ραδιοφωνικό σταθμό ως συντάκτες, εφόσον δεν έχουν προϋπηρεσία, θα παίρνουν ως μισθό το μισό (1/2) του βασικού μισθού του πρώτου κλιμακίου εσωτερικού συντάκτη της συμβάσεως αυτή και θα ασφαλίζονται στο ΤΣΠΕΑΘ αμέσως μόλις προσληφθούν. Ο χρόνος αυτός δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να ξεπερνάει τους έξι (6) μήνες, ύστερα από την πάροδο των οποίων θα πρέπει να εντάσσονται πλέον στην παραπάνω μισθολογική κλίμακα.

’ρθρο 5ο: Οι σύμφωνα με άρθρο 2 της παρούσας προβλεπόμενοι βασικοί μισθοί προσαυξάνονται με τα εξής επιδόματα :

α) Επίδομα γάμου από ποσοστό 10% επί του βασικού μισθού ανεξάρτητα από το εάν ο άλλος σύζυγος εργάζεται ή συνταξιοδοτείται ή ασκεί οποιοδήποτε επάγγελμα. Το επίδομα γάμου δικαιούνται και οι άγαμοι γονείς, οι ευρισκόμενοι εν χηρεία και οι διαζευγμένοι.
β) Επίδομα παιδιών, εφόσον αυτά είναι άγαμα, που ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του βασικού μισθού για κάθε παιδί, 6% επί του βασικού μισθού για το τρίτο παιδί και 7% επί του βασικού μισθού για το τέταρτο. Το επίδομα αυτό καταβάλλεται μέχρι που τα παιδιά να συμπληρώσουν το 18ο έτος της ηλικίας τους ή το 25ο εάν σπουδάζουν σε Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. 
Προκειμένου για ανάπηρο παιδί που δεν έχει την ικανότητα να εργαστεί, η επιδότηση συνεχίζεται ανεξάρτητα από την ηλικία του. Η ανικανότητα για εργασία, σε περίπτωση διαφωνίας του συντάκτη και του σταθμού, διαπιστώνεται από τον Αρχίατρο του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. και ένα γιατρό που ορίζει ο σταθμός. Εάν οι γιατροί αυτοί διαφωνήσουν, για την ανικανότητα αποφαίνεται οριστικά Καθηγητής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, της σχετικής με την ασθένεια του παιδιού ειδικότητας.
γ) Επίδομα θέσεως, που ανέρχεται σε 20% επί του βασικού μισθού για τους διευθυντές ειδήσεων, 15% επί του βασικού μισθού για τους διευθυντές σύνταξης και προϊσταμένους και 10% επί του βασικού μισθού για τους αρχισυντάκτες. 
δ) Επίδομα συνεχούς παραμονής στον ίδιο εργοδότη το οποίο ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του βασικού μισθού για κάθε πενταετία παραμονής του μέχρι τρεις (3) πενταετίες . 
ε) Επίδομα πτυχίου, που καταβάλλεται στους κατόχους πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικής ή ξένης αναγνωρισμένης σχολής και που ανέρχεται σε ποσοστό 10% επί του βασικού μισθού. Το επίδομα αυτό χορηγείται για ένα μόνο πτυχίο και αρχίζει να καταβάλλεται από την κατάθεση του τίτλου σπουδών.

Όλα τα επιδόματα θα καταβάλλονται μετά την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών, εντός 15 ημερών από την ημερομηνία προσκόμισής τους

’ρθρο 6ο: Οι συντάκτες δικαιούνται άδεια γάμου με πλήρεις αποδοχές, η οποία ανέρχεται σε δέκα πέντε (15) συνεχόμενες ημέρες εργασίας.

’ρθρο 7ο: Οι ημέρες της ετήσιας κανονικής άδειας των συντακτών μελών της ΕΣΗΕΑ καθορίζονται τα εξής και υπό τους όρους απόδειξης της συνυπολογιζόμενης προϋπηρεσίας τους που καθορίζονται στο άρθρο 3 της παρούσας :

(α) Όσοι έχουν μέχρι και 8 χρόνια υπηρεσίας και προϋπηρεσίας δικαιούνται τόσες ημέρες αδείας όσες προβλέπονται από την εργατική νομοθεσία. 
(β) Για κάθε έτος απασχόλησης πέραν από τα οκτώ (8) έτη υπηρεσίας και προϋπηρεσίας η ετήσια άδεια αυξάνεται κατά δύο (2) εργάσιμες ημέρες το έτος και μέχρι να συμπληρωθούν τριάντα μία (31) συνολικά εργάσιμες ημέρες ετήσιας κανονικής άδειας για όσους εργάζονται με πενθήμερο.
(γ) Στις ημέρες κανονικής αδείας των συντακτών δεν περιλαμβάνονται οι ημέρες της εβδομάδας κατά τις οποίες αυτοί δεν εργάζονται λόγω της εφαρμογής του συστήματος της πενθήμερης εβδομάδας εργασίας. 
(δ) Και μετά την αύξηση των ημερών της ετήσιας κανονικής αδείας των συντακτών το επίδομα αδείας δεν αυξάνεται αλλά παραμένει στα νόμιμα όρια.

’ρθρο 8ο: Ο συντάκτης που έλαβε υποτροφία από το κράτος ή άλλον Οργανισμό ή Ίδρυμα, δικαιούται να απουσιάζει από την εργασία του, χωρίς αποδοχές, υπό την προϋπόθεση ότι η απουσία του δεν υπερβαίνει το έτος, υπάρχει σύμφωνη γνώμη της Ε.Σ.Η.Ε.Α., και ο σταθμός ειδοποιήθηκε εγγράφως για την απουσία του και τη σύμφωνη γνώμη της Ε.Σ.Η.Ε.Α. ένα τουλάχιστον μήνα πριν από την έναρξη της απουσίας.

’ρθρο 9ο: Οι συντάκτες οφείλουν να προσφέρουν την εργασία τους επί πέντε (5) ημέρες την εβδομάδα με βάση τα προβλεπόμενα από τις συμβάσεις και τα ισχύοντα στον κλάδο. 
Για εργασία το Σάββατο ο συντάκτης δικαιούται προσαύξηση του ημερομισθίου του κατά 25% ή χορήγηση ρεπό και για εργασία την Κυριακή προσαύξηση κατά 100%. 
Οι εργαζόμενοι κατά τις αργίες και τις Κυριακές ορίζονται με κατάσταση εργασίας και με τη σύμφωνη γνώμη τους. 
Η ΕΣΗΕΑ και η ΕΙΙΡΑ συνιστούν κοινή Επιτροπή ειδικών εμπειρογνωμόνων για το ζήτημα του ημερήσιου χρόνου εργασίας, τη θεσμική και μισθολογική ρύθμισή του με τη δέσμευση αμφοτέρων των συμβαλλομένων μερών το ζήτημα αυτό να αποτελέσει σε κάθε περίπτωση αντικείμενο ρύθμισης στην επόμενη ΣΣΕ.

’ρθρο 10ο : Η εργασία που παρέχεται για τη σύνταξη φακέλου – έρευνας (ενθέτου), αμείβεται ξεχωριστά.

’ρθρο 11ο: Τα επιδόματα εορτών Πάσχα και Χριστουγέννων υπολογίζονται επί του συνόλου των τακτικών μηνιαίων αποδοχών των συντακτών.

’ρθρο 12ο: Το νόμιμο ωρομίσθιο για νυχτερινή εργασία από 10 μμ. έως 6.00 π.μ. δεν μπορεί να είναι μικρότερο του 1/6 των ημερήσιων αποδοχών του καταβαλλομένου ημερομισθίου προσαυξημένου κατά 50%.

’ρθρο 13ο: Οι αποδοχές των συντακτών καταβάλλονται κάθε τέλος μήνα και οι νόμιμες κρατήσεις για τις εισφορές στους οικείους ασφαλιστικούς οργανισμούς (Ι.Κ.Α., Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ. και Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.) γίνονται επί του συνόλου των αποδοχών τους και αποδίδονται σ’ αυτούς. Με βάση τις ίδιες αποδοχές ο σταθμός θα καταβάλλει την ανάλογη εργοδοτική εισφορά.

’ρθρο 14ο: Ο συντάκτης δικαιούται να αρνηθεί για σοβαρούς λόγους την εκτέλεση δημοσιογραφικής αποστολής σε ζώνη πολεμικών επιχειρήσεων ή σε περιοχές που ενδημούν επιδημίες καθώς και σε περιοχές διαρροής χημικών ουσιών, βιολογικών και πυρηνικών αποβλήτων.

’ρθρο 15ο: Σε περίπτωση μακροχρονίων βαρειών ασθενειών συνεχίζεται η μισθοδοσία του ασθενούς συντάκτου και πέραν από τα όρια που καθορίζει η κείμενη εργατική νομοθεσία υπό τις εξής ειδικότερες προϋποθέσεις :

α) Ότι θα πρόκειται για ασθένεια μακροχρόνια, βαρειά και αποκλείουσα την ικανότητα για εργασία. Τα περιστατικά αυτά θα διαπιστώνονται από τον αρχίατρο του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. και από έναν ιατρό οριζόμενο από τον ραδιοφωνικό σταθμό στον οποίο απασχολείτο ο ασθενής ή από την Ε.Ι.Η.Ε.Α. Αν οι δύο αυτοί γιατροί διαφωνήσουν θα αποφαίνεται οριστικά ο Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών στην έδρα του οποίου υπάγεται η ασθένεια του συντάκτου.

β) Η συνέχιση της μισθοδοσίας θα γίνεται κατ’ ανώτατο όριο:

Επί 1 μήνα για συντάκτες με υπηρεσία στον ίδιο ραδιοφωνικό σταθμό μέχρι 4 ετών 
Επί 3 μήνες για συντάκτες με υπηρεσία στον ίδιο ραδιοφωνικό σταθμό από 4 έως 10 χρόνια
Επί 4 μήνες για συντάκτες με υπηρεσία στον ίδιο ραδιοφωνικό σταθμό από 10 έως 15 χρόνια
Επί 12 μήνες για συντάκτες με υπηρεσία στον ίδιο ραδιοφωνικό σταθμό πέραν των 15 χρόνων.

γ) Ο ραδιοφωνικός σταθμός δικαιούται να εκπίπτει από τις αποδοχές ασθενείας οτιδήποτε ο ασθενής εισπράττει λόγω της ασθένειάς του από τον οικείο ασφαλιστικό οργανισμό ή ιδιωτική ασφάλεια την οποία έχει εξασφαλίσει στο συντάκτη ο ραδιοφωνικός σταθμός.

δ) Για τα ζητήματα βραχείας και μακροχρόνιας ασθένειας εφαρμόζονται οι διατάξεις της κείμενης εργατικής νομοθεσίας.

’ρθρο 16ο: Σε περίπτωση που ο συντάκτης λόγω της συμμετοχής του σε αποστολή σε μία από τις περιοχές του άρθρου 14 έχασε τη ζωή του ή έγινε ολικά ανίκανος για εργασία, ο σταθμός είναι υποχρεωμένος να το καταβάλλει, με βάση τις ακαθάριστες τακτικές μηνιαίες αποδοχές του κατά το χρόνο της επέλευσης του περιστατικού, αποζημίωση ίση με τις αποδοχές πέντε (5) ετών. Σε περίπτωση θανάτου την αποζημίωση αυτή δικαιούται η χήρα, τα ανήλικα ορφανά και οι προστατευόμενοι γονείς του κατ’ ισομοιρία.

’ρθρο 17ο: Σε περίπτωση που ο συντάκτης λόγω της συμμετοχής του σε αποστολή σε μία από τις παραπάνω περιοχές έγινε μερικά ανίκανος για εργασία, δικαιούται ως αποζημίωση τις τακτικές μηνιαίες αποδοχές του για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η ανικανότητά του. Η ανικανότητα για εργασία και η διάρκειά της σε περίπτωσης διαφωνίας διαπιστώνεται από τον Αρχίατρο το Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. και ένα γιατρό που ορίζει ο σταθμός. Εάν οι γιατροί αυτοί διαφωνήσουν για την ανικανότητα αποφαίνεται οριστικά Καθηγητής της Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών της σχετικής με την ανικανότητα ειδικότητας.

’ρθρο 18ο: Η αποζημίωση των άρθρων 16 και 17 καταβάλλεται σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις, ισάριθμες με τους μήνες αποζημίωσης, είναι άσχετη προς κάθε άλλη συναφή υποχρέωση του σταθμού απέναντι στο συντάκτη ή τους κληρονόμους του και δεν συμψηφίζεται προς τα ποσά, τα οποία αυτός ή οι κληρονόμοι του εισπράττουν συνεπεία υποχρεωτικής από το νόμο ασφάλισής του.

’ρθρο 19ο: Ο ραδιοφωνικός σταθμός απαλλάσεται από την υποχρέωση να αποζημιώσει τον συντάκτη ή τους κληρονόμους του για την αιτία αυτή μόνο στην περίπτωση που συντρέχουν σωρευτικά και οι δύο ακόλουθες προϋποθέσεις :

α) Τον είχε ασφαλίσει σε ασφαλιστική εταιρεία της εκλογής του και για ποσό ίσο τουλάχιστον, με την προβλεπόμενη από τα άρθρα 16 και 17 αποζημίωση και 
β) Η ασφαλιστική εταιρεία του κατέβαλε στο σύνολό του το εν λόγω ποσό αποζημίωσης .

Σε κάθε περίπτωση, αν ο συντάκτης δεν ικανοποιηθεί πλήρως από την ασφαλιστική εταιρεία, ο ραδιοφωνικός σταθμός υποχρεούται να καλύψει το υπόλοιπο ποσό, ώστε να συμπληρωθεί το 100% της αποζημίωσης των άρθρων 16 και 17.

’ρθρο 20ο: Στην ατομική σύμβαση εργασίας του συντάκτη θα πρέπει να προσδιορίζεται η ειδικότητα με την οποία προσλαμβάνεται και η συγκεκριμένη εργασία την οποία θα εκτελεί. Ο σταθμός, μόλις προσλάβει το συντάκτη, κοινοποιεί στον εργαζόμενο αντίγραφο του εγγράφου της συβάσεως απασχόλησης και γνωστοποιεί στην ΕΣΗΕΑ αντίγραφο της καταστάσεως που καταθέτει στην Επιθεώρηση Εργασίας.

’ρθρο 21ο: Ο συντάκτης ο οποίος συμπλήρωσε ή θα συμπληρώσει στο μέλλον τις προϋποθέσεις που προβλέπει ο νόμος για να πάρει πλήρη σύνταξη γήρατος, αποχωρεί από την εργασία του λαμβάνοντας το 50% της αποζημίωσης που αντιστοιχεί στην αποζημίωση της απροειδοποίητης καταγγελίας της σύμβασης εργασίας του.

’ρθρο 22ο: Στις γυναίκες που απουσιάζουν από την εργασία τους λόγω τοκετού, θα καταβάλλονται οι αποδοχές ενός 15νθήμερου επιπλέον από εκείνες που προβλέπει ο νόμος.

’ρθρο 23ο: Ημέρες αργίας (εξαιρέσιμες) ορίζονται οι :
H 1η του έτους, τα Θεοφάνια, της 25ης Μαρτίου, του Αγίου Πνεύματος, η Καθαρή Δευτέρα, η Μεγάλη Παρασκευή, το Μεγάλο Σάββατο, η Δεύτερη ημέρα του Πάσχα, η 1η Μαΐου, η 15η Αυγούστου, η 28η Οκτωβρίου, τα Χριστούγεννα, η 26η Δεκεμβρίου και όλες οι Κυριακές. 
Στην περίπτωση κατά την οποία ο συντάκτης – δημοσιογράφος απασχοληθεί κατά τις προαναφερόμενες αργίες, εφαρμόζονται οι διατάξεις του εργατικού δικαίου.


’ρθρο 24ο: Η σύμβαση που συνδέει το συντάκτη με τον ραδιοφωνικό σταθμό, εφ’ όσον δεν έχει συμφωνηθεί άλλως, θα εξακολουθήσει να είναι η σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου.

’ρθρο 25ο: Για κάθε εκτός έδρας (Αθηνών) διανυκτέρευση, ο συντάκτης δικαιούται αποζημίωση ίση προς το 1/20 του συνόλου των συμβατικών μηνιαίων αποδοχών του καθώς και αποζημίωση εξόδων με απόδοση λογαριασμού στα οποία περιλαμβάνονται και κάθε γενόμενη από αυτόν δαπάνη και καταβολή εξόδων για τις ανάγκες της εκτός έδρας αποστολής του.

’ρθρο 26ο: Συντάκτης που τυχόν αναπληρώνει άλλο συντάκτη – με έγγραφη εντολή από το σταθμό – και ο οποίος για οποιοδήποτε λόγο βρίσκεται σε άδεια, δικαιούται να λάβει πρόσθετη αμοιβή ανάλογη με τις ημέρες αναπλήρωσής του. Η αμοιβή του αναπληρούντος υπολογίζεται με βάση το σύνολο των καταβαλλομένων αποδοχών του αναπληρουμένου συντάκτη. Ο σταθμός υποχρεούται σε κάθε περίπτωση αναπλήρωσης, να συμφωνεί εγγράφως με τον αναπληρωτή, ο οποίος δικαιούται δικαιολογημένα να αρνηθεί την αναπλήρωση.

’ρθρο 27ο: Η απασχόληση στα άλλα μηχανήματα νέας τεχνολογίας δεν είναι υποχρεωτική για τις γυναίκες κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης τους, για όσους έχουν πρόβλημα όρασης και γενικά εφόσον από την απασχόληση αυτή δημιουργείται οποιοδήποτε πρόβλημα υγείας για τους εργαζόμενους, το οποίο θα διαπιστώνεται από τον αρχίατρο του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. και από ένα γιατρό του ραδιοφωνικού σταθμού ή της Ε.Ι.Ι.Ρ.Α. και στην περίπτωση διαφωνίας από τον Καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών, στην έδρα του οποίου υπάγεται η ασθένεια.

’ρθρο 28ο : Η εργοδοτική πλευρά αναλαμβάνει την υποχρέωση να μην προβεί σε μαζικές απολύσεις. Σε περίπτωση καταγγελίας της συμβάσεως για λόγους οικονομοτεχνικούς να διερευνάται η δυνατότητα συνεχίσεως της εργασίας σε λοιπά μέσα του αυτού εργοδότη.

’ρθρο 29ο : Σε περίπτωση μεταβίβασης εκμετάλλευσης ή επιχείρησης η αλλαγή αυτή δεν έχει συνέπεια στα εργασιακά δικαιώματα του δημοσιογράφου που ίσχυαν συμβατικά, εθιμικά ή αποκτήθηκαν από το προηγούμενο ιδιοκτησιακό καθεστώς, η δε εργασία θεωρείται ως ουδέποτε διακοπείσα.

’ρθρο 30ο: Η ΕΣΗΕΑ και η ΕΙΙΡΑ συνιστούν κοινή Επιτροπή ειδικών εμπειρογνωμόνων για τα ακόλουθα ζητήματα :

Α) Τη ρύθμιση θεμάτων που προκύπτουν από τη χρήση του πνευματικού έργου των συντακτών, σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες του ραδιοφωνικού χώρου. Η Επιτροπή θα καταλήξει εντός τριμήνου στη σύνταξη πορίσματος, το οποίο θα αποτελέσει Ιδιωτική Συμφωνία δεσμευτική και για τα δύο μέρη και αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας σύμβασης. 
Β) Τη ρύθμιση θεμάτων που προκύπτουν από τις επιπτώσεις της χρήσεως των μηχανημάτων νέας τεχνολογίας στους συντάκτες, σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες του ραδιοφωνικού χώρου. Η Επιτροπή θα καταλήξει εντός τριμήνου στη σύνταξη πορίσματος, το οποίο θα αποτελέσει Ιδιωτική Συμφωνία δεσμευτική και για τα δύο μέρη και αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας σύμβασης.

’ρθρο 31ο: Η τήρηση του επαγγελματικού απορρήτου και η μη αποκάλυψη των πηγών των ειδήσεων αποτελεί βασικό καθήκον αλλά και δικαίωμα των ραδιοφωνικών σταθμών και των συντακτών. Η εν λόγω τήρηση του επαγγελματικού απορρήτου διέπει τόσο τις προς τα έξω και προς τρίτους σχέσεις του συντάκτη και του ραδιοφωνικού σταθμού όσο και τις σχέσεις του συντάκτη έναντι του Μέσου στο οποίο απασχολείται.

’ρθρο 32ο: Οι δύο συμβαλλόμενες Ενώσεις συμφωνούν να μελετήσουν και να βρουν τρόπους αντιμετώπισης του προβλήματος ανεργίας, το οποίο απασχολεί τον κλάδο των συντακτών.

’ρθρο 33ο: Οι αποδοχές που καταβάλει ο σταθμός στους συντάκτες που υπηρετούν σήμερα σ’ αυτό, εφόσον είναι ανώτερες από αυτές που προβλέπει η παρούσα, θα εξακολουθήσουν να καταβάλλονται. 

’ρθρο 34ο: Η αναλογία των μελών της ΕΣΗΕΑ στο σύνολο του συντακτικού προσωπικού του ραδιοφωνικού σταθμού πρέπει να είναι 80 προς 20. Η ισχύς της διάταξης αυτής αρχίζει από 1/7/2003.

’ρθρο 35ο: Τα συμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση όπως εντός του έτους 2002 συντάξουν Κώδικα Δεοντολογίας.

’ρθρο 36ο: Το δημοσιογραφικό λειτούργημα δεν επιτρέπεται να ασκείται για ιδιοτελείς σκοπούς. Επίσης, δεν επιτρέπεται οι δημοσιογράφοι να απασχολούνται σε Γραφεία Τύπου ή ως Σύμβουλοι σε επιχειρήσεις ή οργανισμούς συναφείς με το αντικείμενο δημοσιογραφίας ή ρεπορτάζ το οποίο καλύπτουν.

’ρθρο 37ο: Η ισχύς της παρούσας άρχεται από 1 Ιανουαρίου 2002 και λήγει 31 Δεκεμβρίου 2002, ότε οι συμβαλλόμενες ενώσεις θα συμφωνήσουν τυχόν τροποποιήσεις της ως άνω σύμβασης ως και αναπροσαρμογή των αποδοχών του άρθρου 2 της παρούσης.
ΟΙ πάσης φύσεως μισθολογικές ρυθμίσεις της παρούσας, οι αφορώσες τους βασικούς μισθούς και τα επιδόματα καθώς και οι πάσης φύσεως οικονομικές παροχές που η παρούσα προβλέπει οφείλονται από 1 Ιουλίου 2002.


Για τους συμβαλλόμενους

Ε.Ι.Ι.Ρ.Α. ……………………………………………………………………………………………………………………Ε.Σ.Η.Ε.Α.


Η Πρόεδρος …………………………………………………………………………………………………Ο Πρόεδρος
Ελένη Κόκκαλη………………………………………………………………………………………..Αριστείδης Μανωλάκος


Ο Αντιπρόεδρος………………………………………………………………………..Η Γενική Γραμματέας 
Κώστας Κιμπουρόπουλος…………………………………………………………………….Νανά Νταουντάκη